Acticam (meloxicam) – Myyntipäällysmerkinnät - QM01AC06

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille. Meloksikaami.

2.VAIKUTTAVA AINE JA MUUT AINEET

Meloksikaami 5 mg/ml.

Etanoli 150 mg/ml.

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos.

4.PAKKAUSKOKO

10 ml.

5.KOHDE-ELÄINLAJIT

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITIT

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUKSET

Ei saa käyttää tiineille tai imettäville eläimille.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: {KK/VVVV}

Avatun injektiopullon kestoaika: 28 vuorokautta.

Käytä avattu pakkaus……….. mennessä.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei erityisiä säilytysohjeita.

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Hävitä jätemateriaali paikallisten määräysten mukaisesti.

13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille - vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.MERKINTÄ “ EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belgia

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/08/088/004

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot: {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille.

Meloksikaami.

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

3.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

10 ml.

4.ANTOREITIT

Koira:. iv tai sc

Kissa: sc

5.VAROAIKA

6.ERÄNUMERO

Lot: {numero}

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: {KK/VVVV}

Pakkauksen ensimmäisen avaamisen jälkeinen kestoaika: 28 vrk.

8.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

Kommentit