Activyl (indoxacarb) – Myyntipäällysmerkinnät - QP53AX27

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

PAHVIKOTELO

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Activyl 100 mg paikallisvaleluliuos hyvin pienille koirille (1,5–6,5 kg) Activyl 150 mg paikallisvaleluliuos pienille koirille (6,6–10 kg)

Activyl 300 mg paikallisvaleluliuos keskikokoisille koirille (10,1–20 kg) Activyl 600 mg paikallisvaleluliuos isoille koirille(20,1–40 kg)

Activyl 900 mg paikallisvaleluliuos erittäin isoille koirille (40,1–60 kg)

indoksakarbi

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Indoksakarbi 100 mg

Indoksakarbi 150 mg

Indoksakarbi 300 mg

Indoksakarbi 600 mg

Indoksakarbi 900 mg

3.LÄÄKEMUOTO

Paikallisvaleluliuos

4.PAKKAUSKOKO

1 pipetti

4 pipettiä

6 pipettiä

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Koirat 1,5–6,5 kg

Koirat 6,6–10 kg

Koirat 10,1–20 kg

Koirat 20,1–40 kg

Koirat 40,1–60 kg

6.KÄYTTÖAIHEET

Kirpputartuntojen hoito ja ehkäisy.

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Ainoastaan paikallisesti käytettävä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA (VAROAJAT)

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS (ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa käyttöhetkeen saakka.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä pipetit alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle..

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: Lue pakkausseloste.

Eläinlääkevalmiste ei saa joutua vesistöihin.

13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, jos tarpeen

Eläimille.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN ULOTTUVILLE EIKÄ NÄKYVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Alankomaat

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/02/10/118/001

EU/02/10/118/002

EU/02/10/118/003

EU/02/10/118/004

EU/02/10/118/005

EU/02/10/118/006

EU/02/10/118/007

EU/02/10/118/008

EU/02/10/118/009

EU/02/10/118/010

EU/02/10/118/015

EU/02/10/118/016

EU/02/10/118/017

EU/02/10/118/018

EU/02/10/118/019

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot {numero}

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

PAHVIKOTELO

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Activyl 100 mg paikallisvaleluliuos pienille kissoille (≤ 4 kg) Activyl 200 mg paikallisvaleluliuos isoille kissoille (≥ 4 kg)

indoksakarbi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET

Indoksakarbi 100 mg

Indoksakarbi 200 mg

3. LÄÄKEMUOTO

Paikallisvaleluliuos

4. PAKKAUSKOKO

1 pipetti

4 pipettiä

6 pipettiä

5. KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Kissat ≤ 4 kg

Kissat > 4 kg

6. KÄYTTÖAIHEET

Kirpputartuntojan hoito ja ehkäisy.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

7. ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Paikallisvaleluun.

Annostele valmiste vain iholle, kallon juureen.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8. VAROAIKA (VAROAJAT)

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Säilytä pipetit alkuperäispakkauksessa käyttöhetkeen saakka.

10. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: Lue pakkausseloste.

Eläinlääkevalmiste ei saa joutua vesistöihin.

13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, jos tarpeen

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14. MERKINTÄ “EI LASTEN ULOTTUVILLE EIKÄ NÄKYVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Alankomaat

16. MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/02/10/118/011

EU/02/10/118/012

EU/02/10/118/013

EU/02/10/118/014

EU/02/10/118/020

EU/02/10/118/021

17. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

PUSSI

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Activyl 100 mg paikallisvalelu hyvin pienille koirille

Activyl 150 mg paikallisvalelu pienille koirille

Activyl 300 mg paikallisvalelu keskikokoisille koirille

Activyl 600 mg paikallisvalelu isoille koirille

Activyl 900 mg paikallisvalelu erittäin isoille koirille

indoksakarbi

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

100 mg

150 mg

300 mg

600 mg

900 mg

3.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

4.ANTOREITIT

Paikallisvaleluun

5.VAROAIKA (VAROAJAT)

6.ERÄNUMERO

Lot{numero}

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

8.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

PUSSI

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Activyl 100 mg paikallisvalelu pienille kissoille

Activyl 200 mg paikallisvalelu isoille kissoille

indoksakarbi

2. VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

100 mg

200 mg

3. SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

4. ANTOREITIT

Paikallisvaleluun

5. VAROAIKA (VAROAJAT)

6. ERÄNUMERO

Lot{numero}

7. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

8. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA JA REPÄISYPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

LÄPIPAINOPAKKAUS (pipetin etiketti)

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Activyl 100 mg koirille 1,5–6,5 kg

Activyl 150 mg koirille 6,6–10 kg

Activyl 300 mg koirille 10,1–20 kg

Activyl 600 mg koirille 20,1–40 kg

Activyl 900 mg koirille 40,1–60 kg

indoksakarbi

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Intervet International BV

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kk/vuosi}

4.ERÄNUMERO

Lot {numero}

5.MERKINTÄ “ ELÄIMILLE”

Eläimille.

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA JA REPÄISYPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

LÄPIPAINOPAKKAUS (pipetin etiketti)

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Activyl 100 mg kissoille ≤ 4 kg

Activyl 200 mg kissoille > 4 kg

indoksakarbi

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Intervet International BV

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kk/vuosi}

4. ERÄNUMERO

Lot {numero}

5. MERKINTÄ “ ELÄIMILLE”

Eläimille.

Kommentit