Activyl (indoxacarb) – Pakkausseloste - QP53AX27

PAKKAUSSELOSTE

Activyl paikallisvaleluliuos koirille

1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija: Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Alankomaat

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja: Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons 27460 Igoville Ranska

2.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Activyl 100 mg paikallisvaleluliuos hyvin pienille koirille Activyl 150 mg paikallisvaleluliuos pienille koirille Activyl 300 mg paikallisvaleluliuos keskikokoisille koirille Activyl 600 mg paikallisvaleluliuos isoille koirille

Activyl 900 mg paikallisvaleluliuos erittäin isoille koirille indoksakarbi

3.VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Vaikuttava aine:

Yksi ml sisältää 195 mg indoksakarbia.

Yksi annospipetti sisältää:

 

Annos (ml)

Indoksakarbi (mg)

Activyl hyvin pienille koirille (1,5–6,5 kg)

0,51

Activyl pienille koirille (6,6–10 kg)

0,77

Activyl keskikokoisille koirille (10,1–20 kg)

1,54

Activyl isoille koirille (20,1–40 kg)

3,08

Activyl erittäin isoille koirille (40,1–60 kg)

4,62

Sisältää myös isopropyylialkoholia 354 mg/ml

Kirkas, väritön tai keltainen liuos.

4.KÄYTTÖAIHEET

Kirppujen (Ctenocephalides felis) häätö ja tartunnan ennaltaehkäisy. Kerta-annos antaa 4 viikon tehon uusia kirpputartuntoja vastaan.

Lemmikkien lähiympäristössä olevat kirppujen toukkavaiheet kuolevat jouduttuaan kosketuksiin

valmisteella hoidetun lemmikin kanssa.

5.VASTA-AIHEET

Ei ole.

6.HAITTAVAIKUTUKSET

Hyvin harvinaisissa tapauksissa voi hetken aikaa esiintyä voimakasta syljen liikaeritystä (kuolaamista), jos eläin nuolee antokohtaa välittömästi hoidon jälkeen.. Tämä ei ole myrkytysoire ja syljeneritys loppuu ilman hoitoa muutamassa minuutissa. Ohjeen mukainen antotapa (kts. kohta 9) minimoi eläimen mahdollisuudet nuolla antokohtaa.

Hyvin harvinaisissa tapauksissa voi ilmetä valmisteen antokohdassa ohimenevää kutinaa, punoitusta, karvanlähtöä tai ihotulehdusta. Nämä oireet häviävät yleensä ilman hoitoa.

Eläinlääkevalmisteen annostus voi aiheuttaa paikallisen, ohimenevän öljymäisen tai takkuisen alueen antokohtaan. Myös kuivaa valkoista jäännöstä voi olla havaittavissa. Tämä on normaalia ja muutokset häviävät yleensä parin päivän sisällä. Nämä muutokset eivät vaikuta valmisteen tehoon tai turvallisuuteen.

Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti:

-hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 eläintä saa haittavaikutuksen hoidon aikana)

-yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10 /100 eläintä)

-melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 1000 eläintä)

-harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 10.000 eläintä)

-hyvin harvinainen (alle 1 / 10.000 eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset).

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

7.KOHDE-ELÄINLAJIT

Koira

8.ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Paikallisvaleluun. Annostellaan vain koiran iholle.

Suositeltu annos on 15 mg indoksakarbia painokiloa kohden, vastaten 0.077 ml painokiloa kohden. Seuraavassa taulukossa on esitetty koiran painon mukaan käytettävä pipettikoko:

Koiran paino (kg)

Käytettävä pipetin koko

1,5–6,5

Activyl 100 mg hyvin pienille koirille

6,6–10

Activyl 150 mg pienille koirille

10,1–20

Activyl 300 mg keskikokoisille koirille

20,1–40

Activyl 600 mg isoille koirille

40,1–60

Activyl 900 mg erittäin isoille koirille

> 60

Tulee käyttää sopivaa pipettiyhdistelmää

9.ANNOSTUSOHJEET

Avaa yksi pussi ja poista pipetti.

Vaihe 1: Koiran tulisi seisoa, jotta valmiste on helposti annosteltavissa. Pidä pipetti pystyasennossa kaukana kasvoistasi. Napsauta pipetin kärki auki taivuttamalla kärkeä taaksepäin.

Vaihe 2: Taita turkki selästä jakaukselle niin, että iho näkyy. Laita pipetin kärki ihoa vasten. Purista pipettiä ja tyhjennä sisältö suoraan iholle.

Isoille koirille tulisi koko pipetin sisältö jakaa tasaisesti 2–4 kohtaan. Annostelukohtien tulisi sijaita erillään hartioista hännän juurelle ulottuvassa selkälinjassa. Älä annostele liian suuria määriä yhteen kohtaan välttääksesi valmisteen poisvalumisen.

10.VAROAIKA

Ei oleellinen.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Tämä eläinlääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. Säilytä pipetit alkuperäispakkauksessa suojassa kosteudelta.

Ei saa käyttää pakkaukseen, etikettiin ja pipettiin merkityn erääntymispäivän (EXP) jälkeen. Erääntymispäivällä tarkoitetaan kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

12.ERITYISVAROITUKSET

Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain:

Ei ole.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet:

Valmistetta ei pidä käyttää alle 8 viikon ikäisille koirille, sillä valmisteen turvallisuutta ei ole tutkittu

tässä ryhmässä.

Valmistetta ei pidä käyttää alle 1,5 kg painoisille koirille, sillä valmisteen turvallisuutta ei ole tutkittu tässä ryhmässä.

Varmista, että käytettävän annospipetin koko vastaa hoidettavan koiran painoa (ks. kohta 8).

Annostele valmiste vain ihon pinnalle ja ehjälle iholle. Levitä annos alueelle, mistä koira ei pääse sitä nuolemaan ja. varmista, että eläimet eivät pääse nuolemaan toisiaan hoidon jälkeen. Pidä hoidetut eläimet erillään, kunnes annostelupaikka on kuiva.

Käytä valmistetta vain ulkoisesti koiran iholle. Älä annostele suun tai muuta kautta. Ole huolellinen, ettei valmistetta valu koiran silmiin.

Valmiste säilyttää tehonsa shampoopesun, kylvetyksen ja uinnin sekä auringon valolle altistumisen jälkeen. Koiran ei tulisi kuitenkaan antaa uida, eikä sitä tulisi pestä shampoolla 48 tuntiin käsittelyn jälkeen.

Kaikki samaan talouteen kuuluvat koirat tulee käsitellä sopivalla kirppuvalmisteella.

Lisäksi suositellaan koiran elinympäristön puhdistamista kemiallisin tai fysikaalisin menetelmin.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava Pidä pipetit alkuperäispakkauksessa käyttöhetkeen saakka.

Älä syö, juo tai tupakoi, kun käsittelet eläinlääkevalmistetta.

Pussi on lapsiturvallinen. Valmiste on säilytettävä alkuperäispakkauksessa, jotta lapset eivät pääse käsiksi valmisteeseen. Hävitä käytetyt pipetit välittömästi.

Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä indoksakarbille, ei pidä annostella tätä eläinlääkevalmistetta.

Paikallisia ja/tai systeemisiä reaktioita on havaittu joillakin henkilöillä altistumisen jälkeen. Haittavaikutusten välttämiseksi:

Annostele valmiste hyvin ilmastoidussa tilassa.

Älä käsittele vasta hoidettua eläintä kunnes annostelupaikka on kuiva.

Valmisteen antopäivänä: Älä anna lasten käsitellä hoidettua eläintä, äläkä anna eläinten nukkua omistajien kanssa, erityisesti lasten.

Pese kädet heti käytön jälkeen ja pese roiskeet iholta välittömästi saippualla ja vedellä.

Vältä valmisteen joutumista silmiin, koska se voi lievästi ärsyttää silmiä. Jos näin käy, huuhdo silmät hitaasti ja hellästi vedellä.

Jos oireita ilmenee, hakeudu lääkäriin ja näytä hänelle pakkausselostetta.

Valmiste on helposti syttyvää. Pidä valmiste kaukana lämmönlähteistä, kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä.

Tiineys ja hedelmällisyys:

Ei saa käyttää tiineyden aikana tai siitoskoirille.

Laktaatio:

Ei saa käyttää laktaation aikana.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset:

Kliinisissä tutkimuksissa ei havaittu haittavaikutuksia, kun Activyl-valmistetta ja korkeintaan 4 % deltametriiniä sisältävää pantaa käytettiin samanaikaisesti.

Kysy neuvoa eläinlääkäriltäsi, jos aiot käyttää tätä valmistetta muiden valmisteiden tai lääkityksen kanssa.

13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana.

Activyl-valmiste ei saa joutua vesistöihin, sillä se saattaa vahingoitta kaloja tai vesistöjen muita vesieläviä.

Kysy eläinlääkärisi neuvoa tarpeettomiksi käyneiden lääkkeiden hävittämisestä. Nämä toimet on tarkoitettu ympäristön suojelemiseksi.

14.PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

Tätä valmistetta koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla Euroopan lääkeviraston (EMA) verkkosivuilla osoitteessa: http://www.ema.europa.eu/.

15.MUUT TIEDOT

Pahvikotelo, jossa 1, 4 tai 6 pussia; jokainen pussi sisältää yhden kerta-annospipetin. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.

België/Belgique/Belgien:

Luxembourg/Luxemburg:

VIRBAC BELGIUM NV

VIRBAC BELGIUM NV,

Esperantolaan 4,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Република България:

Magyarország:

Ергон-Миланова ЕООД,

VIRBAC

Р България, гр.София,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

ж.к.Люлин 10, бл.145,

FR-06516 Carros,

ergon-m@mbox.contact.bg

Franciaország,

 

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika:

Malta:

VIRBAC,

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Francie,

Franza,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

Nederland:

VIRBAC Danmark A/S,

VIRBAC NEDERLAND BV,

Profilvej 1,

Hermesweg 15,

DK-6000 Kolding,

NL-3771 ND-Barneveld,

 

Tlf: + 45 7552 1244

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Deutschland:

Norge:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,

VIRBAC

Rögen 20,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

DE-22843 Bad Oldesloe,

FR-06516 Carros,

Tel: + 49 (4531) 805 111

Frankrike,

 

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Eesti:

Österreich:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Österreich GmbH,

Pärnasalu 31,

Hildebrandgasse 27,

EE-76505 Saue/Harjumaa,

A-1180 Wien,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

Ελλάδα:

Polska:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC SP. Z O.O.,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

Ul. Pulawska 314,

EL-144 52 Metamorfosi,

PL-02 819 Warszawa,

Athens – GREECE,

Tel.: + 48 22 855 40 46

Τηλ: + 30 210 6219520,

 

E-mail: info@virbac.gr

 

España

Portugal

VIRBAC ESPAÑA S.A.,

VIRBAC DE PORTUGAL,

Angel Guimerá 179-181,

LABORATÓRIOS LDA,

ES- 08950 Esplugues de Llobregat,

R.do Centro Empresarial,

infocliente@virbac.es

Ed13-Piso 1- Esc.3,

 

Quinta da Beloura,

 

PT-2710-693 Sintra,

 

Tel: + 351 219 245 020

France:

România:

VIRBAC France,

VIRBAC,

13ème rue – L.I.D. – BP 27,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06517 Carros,

FR-06516 Carros,

service-conso@virbac.fr

Franţa,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland:

Slovenija:

VIRBAC Ltd,

VIRBAC,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

FR-06516 Carros,

 

Francija,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros, Frakkland,

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

VIRBAC SRL,

Slovenská republika:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros, Francúzsko,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Suomi/Finland:

VIRBAC,

Via Ettore Bugatti, 15,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

IT-20142 Milano,

FR-06516 Carros,

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Ranska/Frankrike,

 

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος:

Sverige:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

EL-144 52 Metamorfosi,

FR-06516 Carros,

Athens – GREECE,

Frankrike,

Τηλ: + 30 210 6219520

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: info@virbac.gr

 

Latvija:

United Kingdom:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Ltd,

Pärnasalu 31,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

76505 Saue/Harjumaa,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Igaunija,

 

Tel: + 372 6 709 006

 

Lietuva:

Hrvatska:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC,

Pärnasalu 31,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

76505 Saue/Harjumaa,

FR-06516 Carros,

Estija,

Francuska,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

PAKKAUSSELOSTE

Activyl paikallisvaleluliuos kissoille

1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija: Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Alankomaat

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja: Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons 27460 Igoville Ranska

2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Activyl 100 mg paikallisvaleluliuos pienille kissoille Activyl 200 mg paikallisvaleluliuos isoille kissoille indoksakarbi

3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

 

 

Vaikuttava aine:

 

 

Yksi ml sisältää 195 mg indoksakarbia.

 

 

Yksi annospipetti sisältää:

 

 

 

 

 

 

Annos (ml)

Indoksakarbi (mg)

Activyl pienille kissoille (≤ 4 kg)

0,51

Activyl isoille kissoille (> 4 kg)

1,03

Sisältää myös Isopropyylialkoholia 354 mg/ml.

Kirkas, väritön tai keltainen liuos.

4. KÄYTTÖAIHEET

Kirppujen (Ctenocephalides felis) häätö ja tartunnan ennaltaehkäisy. Kerta-annos antaa 4 viikon tehon uusia kirpputartuntoja vastaan.

Eläinlääkevalmistetta voidaan käyttää osana kirppujen aiheuttamaan allergisen ihotulehduksen hoitoa (FAD, flea allergy dermatitis).

Lemmikkien lähiympäristössä olevat kirppujen toukkavaiheet kuolevat jouduttuaan kosketuksiin valmisteella hoidetun lemmikin kanssa.

5. VASTA-AIHEET

Ei ole.

6. HAITTAVAIKUTUKSET

Harvinaisissa tapauksissa on havaittu neurologisia oireita, kuten tasapainohäiriöt, vapina, haparointi, kouristukset, pupillien laajentuminen ja näkökyvyn häiriöt. Muita havaittuja oireita ovat harvinaisissa tapauksissa oksentelu ja erittäin harvinaisissa tapauksissa ruokahaluttomuus, voimakas väsymys, ylivilkkaus ja voimakas ääntely. Kaikki oireet ovat yleensä ohimeneviä oireenmukaisella hoidolla.

Hyvin harvinaisissa tapauksissa voi hetken aikaa esiintyä voimakasta kuolaamista, jos kissa nuolee antokohtaa välittömästi hoidon jälkeen. Tämä ei ole myrkytysoire ja syljeneritys loppuu ilman hoitoa muutamassa minuutissa. Ohjeen mukainen antotapa (kts. kohta 9) minimoi eläimen mahdollisuudet nuolla antokohtaa.

Harvinaisissa tapauksissa voi valmisteen antokohtaan tulla ohimenevää kutinaa, punoitusta, karvanlähtöä tai ihotulehdusta. Nämä oireet häviävät yleensä ilman hoitoa.

Hyvin harvinaisissa tapauksissa voi eläinlääkevalmisteen annostelu aiheuttaa paikallisen, ohimenevän öljymäisen tai takkuisen alueen antokohtaan. Myös kuivaa valkoista jäännöstä voi olla havaittavissa. Tämä on normaalia ja muutokset häviävät yleensä parin päivän sisällä. Nämä muutokset eivät vaikuta valmisteen tehoon tai turvallisuuteen.

Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti:

-hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 eläintä saa haittavaikutuksen hoidon aikana)

-yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10 /100 eläintä)

-melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 1000 eläintä)

-harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 10.000 eläintä)

-hyvin harvinainen (alle 1 / 10.000 eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset).

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

7. KOHDE-ELÄINLAJIT

Kissa.

8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Paikallisvaleluun. Annostellaan vain kissan iholle.

Suositeltu annos on 25 mg indoksakarbia painokiloa kohden, vastaten 0,128 ml painokiloa kohden. Seuraavassa taulukossa on esitetty kissan painon mukaan käytettävä pipettikoko:

 

Kissan paino (kg)

Käytettävä pipetin koko

 

≤ 4

Activyl 100 mg pienille kissoille

 

> 4

Activyl 200 mg isoille kissoille

9. ANNOSTUSOHJEET

 

Avaa yksi pussi ja poista pipetti.

 

 

 

Vaihe 1: Kissan tulisi seisoa, jotta valmiste on helposti annosteltavissa. Pidä pipetti pystyasennossa kaukana kasvoistasi. Napsauta toisella kädellä pipetin kärki auki taivuttamalla kärkeä taaksepäin.

Vaihe 2: Taita turkki jakaukselle niin, että iho näkyy. Laita pipetin kärki kallon juuren ihoa vasten, josta kissa ei voi nuolla valmistetta pois. Purista pipettiä ja tyhjennä sisältö suoraan iholle.

10. VAROAIKA

Ei oleellinen.

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Tämä eläinlääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. Säilytä pipetit alkuperäispakkauksessa suojassa kosteudelta.

Ei saa käyttää pakkaukseen, etikettiin ja pipettiin merkityn erääntymispäivän (EXP) jälkeen. Erääntymispäivällä tarkoitetaan kuukauden viimeistä päivää.

12. ERITYISVAROITUKSET

Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain:

Valmisteen turvallisuutta ei ole osoitettu alle 8 viikon ikäisillä kissoilla.

Valmisteen turvallisuutta ei ole osoitettu alle 0,6 kg painavilla kissoilla.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet:

Varmista, että käytettävän annospipetin koko vastaa hoidettavan kissan painoa (ks. kohta 8).

Annostele valmiste vain ihon pinnalle ja ehjälle iholle. Levitä annos alueelle, mistä kissa ei pääse sitä nuolemaan,ja varmista, että eläimet eivät pääse nuolemaan toisiaan hoidon jälkeen. Pidä hoidetut eläimet erillään, kunnes annostelupaikka on kuiva.

Käytä valmistetta vain ulkoisesti kissan iholle. Älä annostele suun tai muuta kautta. Huolehdi siitä, ettei valmistetta pääse kissan silmiin.

Valmiste säilyttää tehonsa shampoopesun, kylvetyksen ja uinnin sekä auringon valolle altistumisen jälkeen. Kissan ei tulisi kuitenkaan antaa uida, eikä sitä tulisi pestä shampoolla 48 tuntiin käsittelyn jälkeen.

Kaikki samaan talouteen kuuluvat kissat tulee käsitellä sopivalla kirppuvalmisteella.

Lisäksi suositellaan kissan elinympäristön puhdistamista kemiallisin tai fysikaalisin menetelmin.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava

Pidä pipetit alkuperäispakkauksessa käyttöhetkeen saakka.

Älä syö, juo tai tupakoi, kun käsittelet eläinlääkevalmistetta.

Pussi on lapsiturvallinen. Valmiste on säilytettävä alkuperäispakkauksessa, jotta voidaan estää lapsia pääsemään käsiksi valmisteeseen. Hävitä käytetyt pipetit välittömästi.

Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä indoksakarbille, ei tulisi annostella tätä eläinlääkevalmistetta. Paikallisia ja/tai systeemisiä reaktioita on havaittu joillakin henkilöillä altistumisen jälkeen. Haittavaikutusten välttämiseksi:

Annostele valmiste hyvin ilmastoidussa tilassa.

Älä käsittele vasta hoidettua eläintä kunnes annostelupaikka on kuiva

Valmisteen antopäivänä: Älä anna lasten käsitellä hoidettua eläintä, äläkä anna eläinten nukkua omistajien kanssa, erityisesti lasten.

Pese kädet heti käytön jälkeen ja pese roiskeet iholta välittömästi saippualla ja vedellä.

Vältä valmisteen joutumista silmiin, koska se voi lievästi ärsyttää silmiä. Jos näin käy, huuhdo silmät hitaasti ja hellästi vedellä.

Jos oireita ilmenee, hakeudu lääkäriin ja näytä hänelle pakkausselostetta.

Valmiste on helposti syttyvää. Pidä valmiste kaukana lämmönlähteistä, kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä.

Tiineys ja hedelmällisyys:

Ei saa käyttää tiineillä tai siitoskissoilla. .

Laktaatio:

Ei saa käyttää laktaation aikana.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset:

Kysy neuvoa eläinlääkäriltäsi, jos aiot käyttää tätä valmistetta muiden valmisteiden tai lääkityksen kanssa.

13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana.

Activyl-valmiste ei saa joutua vesistöihin, sillä se saattaa vahingoittaa kaloja tai vesistöjen muita vesieläviä.

Kysy eläinlääkärisi neuvoa tarpeettomiksi käyneiden lääkkeiden hävittämisestä. Nämä toimet on tarkoitettu ympäristön suojelemiseksi.

14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

Tätä valmistetta koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla Euroopan lääkeviraston (EMA) verkkosivuilla osoitteessa: http://www.ema.europa.eu/.

15. MUUT TIEDOT

Pahvikotelo, jossa 1, 4 tai 6 pussia; yksi pussi sisältää yhden kerta-annospipetin.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.

België/Belgique/Belgien:

Luxembourg/Luxemburg:

VIRBAC BELGIUM NV,

VIRBAC BELGIUM NV,

Esperantolaan 4,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Република България:

Magyarország:

Ергон-Миланова ЕООД,

VIRBAC,

Р България, гр.София,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

ж.к.Люлин 10, бл.145,

FR-06516 Carros,

ergon-m@mbox.contact.bg

Franciaország,

 

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika:

Malta:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Francie,

Franza,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

Nederland:

VIRBAC Danmark A/S,

VIRBAC NEDERLAND BV,

Profilvej 1,

Hermesweg 15,

DK-6000 Kolding,

NL-3771 ND-Barneveld,

Tlf: + 45 7552 1244

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Deutschland:

Norge:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,

VIRBAC,

Rögen 20,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

DE-22843 Bad Oldesloe,

FR-06516 Carros,

Tel: + 49 (4531) 805 111

Frankrike,

 

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Eesti:

Österreich:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Österreich GmbH,

Pärnasalu 31,

Hildebrandgasse 27,

EE-76505 Saue/Harjumaa,

A-1180 Wien,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

Ελλάδα:

Polska :

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC SP. Z O.O.,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

Ul. Pulawska 314,

EL-144 52 Metamorfosi,

PL-02 819 Warszawa,

Athens – GREECE,

Tel.: + 48 22 855 40 46

Τηλ: + 30 210 6219520,

 

E-mail: info@virbac.gr

 

España:

Portugal:

VIRBAC ESPAÑA S.A.,

VIRBAC DE PORTUGAL,

Angel Guimerá 179-181,

LABORATÓRIOS LDA,

ES- 08950 Esplugues de Llobregat,

R.do Centro Empresarial,

 

infocliente@virbac.es

Ed13-Piso 1- Esc.3,

 

Quinta da Beloura,

 

PT-2710-693 Sintra,

 

Tel: + 351 219 245 020

France:

România:

VIRBAC France,

VIRBAC,

13ème rue – L.I.D. – BP 27,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06517 Carros,

FR-06516 Carros,

service-conso@virbac.fr

Franţa,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland:

Slovenija:

VIRBAC Ltd,

VIRBAC,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

FR-06516 Carros,

 

Francija,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:

Slovenská republika:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Frakkland,

Francúzsko,

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

Suomi/Finland:

VIRBAC SRL,

VIRBAC,

Via Ettore Bugatti, 15,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

IT-20142 Milano,

FR-06516 Carros,

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Ranska/Frankrike,

 

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος:

Sverige:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

EL-144 52 Metamorfosi,

FR-06516 Carros,

Athens – GREECE,

Frankrike,

Τηλ: + 30 210 6219520,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: info@virbac.gr

 

Latvija:

United Kingdom:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Ltd,

Pärnasalu 31,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

76505 Saue/Harjumaa,

Tel: + 44 (0) 1359 243243,

Igaunija,

 

Tel: + 372 6 709 006

 

Lietuva:

Hrvatska:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC,

Pärnasalu 31,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

76505 Saue/Harjumaa,

FR-06516 Carros,

Estija,

Francuska,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Kommentit