Bluevac BTV8 (bluetongue virus inactivated, serotype...) – Myyntipäällysmerkinnät - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Lääkkeen nimi: Bluevac BTV8
ATC: QI04AA02
Lääkeaine: bluetongue virus inactivated, serotype 8
Valmistaja: CZ Veterinaria S.A.

Artikkelin sisältö

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Pahvipakkaus, (52 ml, 100 ml and 252 ml)

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

BLUEVAC BTV8 injektioneste, suspensio naudoille ja lampaille

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA MUUT AINEET

Yksi millilitra rokotetta sisältää:

BTV8-antigeeni, 106,5 CCID50

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, suspensio

4.PAKKAUSKOKO

52 ml

100 ml

252 ml

5.KOHDE-ELÄINLAJIT

Lammas ja nauta

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ihon alle.

Ravista hyvin ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

11/22

8.VAROAIKA

Varoaika: Nolla päivää.

9.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kuukausi/vuosi}

Avattu pullo:käytä 10 tunnin kuluessa.

11.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä ja kuljeta kylmässä.

Ei saa jäätyä.

Säilytä valolta suojattuna.

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

.

Hävittäminen: lue pakkauseloste.

13.MERKINTÄ ”ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, jos tarpeen

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.THE WORDS “KEEP OUT OF THE SIGHT AND REACH OF CHILDREN”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

CZ Veterinaria, S.A.

36400 Porriño

ESPANJA

12/22

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/11/122/001 (52 ml:n pullo)

EU/2/11/122/002 (100 ml:n pullo)

EU/2/11/122/003 (252 ml:n pullo)

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä {numero}

13/22

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 100 ml:n tai 252 ml:n pullo

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

BLUEVAC BTV8 injektioneste, suspensio naudoille ja lampaille

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA MUUT AINEET

BTV8-antigeeni, ……… 106,5 CCID50

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, suspensio

4.PAKKAUSKOKO

100 ml

252 ml

5.KOHDE-ELÄINLAJIT

Lammas ja nauta

6.KÄYTTÖAIHE(ET)

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ihon alle. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA

Varoaika: Nolla päivää.

9.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kuukausi/vuosi}

14/22

Avattu pullo: käytä 10 tunnin kuluessa

11.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä ja kuljeta kylmässä.

Ei saa jäätyä.

Säilytä valolta suojattuna.

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste

13.MERKINTÄ ”ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, jos tarpeen

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.MERKINTÄ ”EI LASTEN ULOTTUVILLE EIKÄ NÄKYVILLE”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

CZ Veterinaria, S.A.

36400 Porriño

ESPANJA

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/11/122/002

EU/2/11/122/003

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä {numero}

15/22

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT 52 ml:n pullo

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

BLUEVAC BTV8 injektioneste, suspensio naudoille ja lampaille

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

BTV 8 -antigeeni ……… 106,5 CCID50/ml

3.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

52 ml

4.ANTOREITIT

s.c.

5.VAROAIKA

Varoaika: Nolla päivää.

6.ERÄNUMERO

Erä {numero}

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kuukausi/vuosi}

Avattu pullo: käytä 10 tunnin kuluessa.

8.MERKINTÄ ”ELÄIMILLE”

Eläimille.

16/22

Kommentit