Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) – Myyntipäällysmerkinnät - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Lääkkeen nimi: Canigen L4
ATC: QI07AB01
Lääkeaine: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Valmistaja: Intervet International B.V.

Artikkelin sisältö

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

KOTELO

Muovikotelo, jossa on 10 tai 50 kpl 1 ml injektiopulloja

Pahvikotelo, jossa on yksi 10 ml injektiopullo

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Canigen L4 injektioneste, suspensio koirille

2.VAIKUTTAVAT AINEET

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, suspensio

4.PAKKAUSKOKO

10x 1 ml (1 annos)

50x 1 ml (1 annos)

1x 10 ml (10 annosta)

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Koira

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Rokote annetaan ihonalaisesti.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA (VAROAJAT)

Ei oleellinen.

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

Käytä avattu injektiopullo 10 tunnin kuluessa.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Säilytä valolta suojassa.

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

13.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, jos tarpeen

Eläimille.Reseptilääke.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN ULOTTUVILLE EIKÄ NÄKYVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer ALANKOMAAT

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/15/183/001 – 10 injektiopulloa (1 ml)

EU/2/15/183/002 – 50 injektiopulloa (1 ml)

EU/2/15/183/003 – 1 injektiopullo (10 ml)

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

ETIKETTI

1 ml ja 10 ml injektiopullo

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Canigen L4

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

Lue pakkausseloste.

3.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

1 ml (1 annos)

10 ml (10 annosta)

4.ANTOREITIT

s.c.

5.VAROAIKA (VAROAJAT)

Ei oleellinen

6.ERÄNUMERO

Lot {numero}

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

Käytä avattu injektiopullo 10 tunnin kuluessa (vain 10 ml injektiopullo).

8.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

Kommentit