Finnish
Valitse sivuston kieli

Eurican Herpes 205 (Canine herpesvirus (F205 strain) antigens) – Pakkausseloste - QI07AA

Updated on site: 09-Feb-2018

Lääkkeen nimi: Eurican Herpes 205
ATC: QI07AA
Lääkeaine: Canine herpesvirus (F205 strain) antigens
Valmistaja: Merial

PAKKAUSSELOSTE

Eurican Herpes 205 injektiokuiva-aine ja liuotin, emulsiota varten

1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

MERIAL, 29 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Ranska

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

MERIAL, Laboratoire Porte des Alpes, Rue de l’Aviation, 69800 Saint Priest, Ranska

2.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Eurican Herpes 205 injektiokuiva-aine ja liuotin, emulsiota varten

3.VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Vaikuttava aine

 

Jokainen 1 ml:n rokoteannos sisältää:

 

Koiran herpesvirus (kanta F205) antigeeni ..................................................................

0,3–1,75 mikrog*

* ilmoitettu mikrog:na gB-glykoproteiinia

 

Adjuvantti

 

Kevyt parafiiniöljy ..........................................................................................................

224,8–244,1 mg

Kylmäkuivattu kuiva-aine: valkoinen pelletti.

 

Liuotin: homogeeninen valkoinen emulsio.

 

4.KÄYTTÖAIHEET

Narttujen aktiivinen immunisointi ehkäisemään pennuilla ensimmäisten elinpäivien aikana saadun koiran herpesvirusinfektion aiheuttamia kuolemia, kliinisiä oireita ja vaurioita passiivisen immuniteetin kautta.

5.VASTA-AIHEET

Ei ole.

6.HAITTAVAIKUTUKSET

Yliherkkyysreaktioita saattaa esiintyä. Ne ovat harvinaisia ja niiden hoito on oireenmukaista. Rokote saattaa yleisesti aiheuttaa injektiokohdassa ohimenevää turvotusta, joka häviää tavallisesti viikon kuluessa.

Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti:

-hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 eläintä saa haittavaikutuksen hoidon aikana)

-yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10 /100 eläintä)

-melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 1000 eläintä)

-harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 10.000 eläintä)

-hyvin harvinainen (alle 1 / 10.000 eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset).

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

7.KOHDE-ELÄINLAJIT

Koira (tiine narttu)

8.ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Rokote saatetaan käyttökuntoon sekoittamalla kuiva-aine liuottimeen, jonka jälkeen rokotetta injisoidaan yksi annos (1 ml) ihonalaisesti seuraavan rokotusohjelman mukaisesti:

Ensimmäinen injektio: Kiiman alkamisesta viimeistään siihen saakka kun oletetusta astutuksesta on kulunut 10 vuorokautta.

Toinen injektio: 1–2 viikkoa ennen odotettua penikoimista.

Uusintarokotus: Jokaisen tiineyden aikana, saman rokotusohjelman mukaisesti.

9.ANNOSTUSOHJEET

Injektiopullon sisältämä kuiva-aine saatetaan aseptisesti käyttökuntoon sekoittamalla se rokotteen mukana toimitettavaan liuottimeen.

Käyttökuntoon saatetun sisällön pitää olla maitomainen emulsio.

10.VAROAIKA

Ei oleellinen.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville. Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C). Ei saa jäätyä.

Herkkä valolle.

Käytettävä välittömästi käyttökuntoon saattamisen jälkeen.

Älä käytä tätä eläinlääkevalmistetta erääntymispäivän jälkeen, joka on ilmoitettu etiketissä EXP jälkeen.

12.ERITYISVAROITUKSET

Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain:

Narttujen CHV-infektiosta voi aiheutua keskenmenoja ja pentujen syntyminen keskosina. Tämän rokotteen narttukoiralle antamaa suojaa infektiota vastaan ei ole tutkittu. Jotta pennut saavat immuniteetin, niiden on saatava riittävästi ternimaitoa.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet:

Rokota vain terveitä eläimiä.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava: Käyttäjälle:

Tämä eläinlääkevalmiste sisältää mineraaliöljyä. Vahinkoinjektio voi aiheuttaa kovaa kipua ja turvotusta erityisesti, jos injektio osuu niveleen tai sormeen, ja voi harvinaisissa tapauksissa johtaa vahingoitetun sormen menetykseen, ellei nopeaa lääkinnällistä hoitoa ole saatavilla.

Jos ruiskutat vahingossa itseesi tätä eläinlääkevalmistetta, sinun on viipymättä haettava lääkinnällistä apua, vaikka kysymyksessä olisikin vain pieni määrä. Ota pakkausseloste mukaan.

Ota uudelleen yhteyttä lääkäriin, jos kipu jatkuu yli 12 tuntia lääkärintarkastuksen jälkeen.

Lääkärille:

Tämä eläinlääkevalmiste sisältää mineraaliöljyä. Vahinkoinjektio, vaikka kysymyksessä olisikin vain pieni määrä, voi aiheuttaa voimakasta turvotusta, joka voi johtaa esim. iskeemiseen nekroosiin ja jopa sormen menetykseen. Asiantuntijan tekemät PIKAISET kirurgiset toimenpiteet ovat tarpeellisia ja injektioalueen nopea aukaisu ja huuhtelu voivat olla välttämättömiä, erityisesti jos kysymyksessä on sormen pehmeä osa tai jänne.

Tiineys:

Tämä rokote on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti tiineyden aikana.

Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet):

Useiden annosten jälkeen ei ole havaittu muita haittavaikutuksia kuin mitä kohdassa ”Haittavaikutukset” on mainittu.

Yhteensopimattomuudet:

Ei saa sekoittaa muiden eläinlääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta eläinlääkevalmisteen kanssa toimitettavaa liuotinta.

Rokotteen turvallisuudesta ja tehosta yhteiskäytössä muiden eläinlääkevalmisteiden kanssa ei ole tietoa. Tästä syystä päätös rokotteen käytöstä ennen tai jälkeen muiden eläinlääkevalmisteiden antoa on tehtävä tapauskohtaisesti.

13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

14.PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

Tätä valmistetta koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla osoitteessa: http://www.ema.europa.eu/.

15.MUUT TIEDOT

Puhdistettu alayksikkörokote, joka on tarkoitettu tiineiden narttujen aktiiviseen immunisointiin, mikä saa pennuissa aikaan passiivisen immuniteetin vastasyntyneiden pentujen kuolleisuutta aiheuttavaa herpesvirustartuntaa vastaan.

2 x 1 pullon laatikko, 2 x 10 pullon laatikko, 2 x 50 pullon laatikko Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Eläinlääkemääräys.

Kommentit