Finnish
Valitse sivuston kieli

Gripovac 3 (inactivated influenza-A virus / swine) – Toimittamiseen ja käyttöön liittyvät ehdot tai rajoitukset - QI09AA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Lääkkeen nimi: Gripovac 3
ATC: QI09AA03
Lääkeaine: inactivated influenza-A virus / swine
Valmistaja: Merial S.A.S.; 
FinnishFinnish
Vaihda kieltä

A. BIOLOGISEN VAIKUTTAVAN AINEEN VALMISTAJA JA ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA

Biologisen vaikuttavan aineen valmistajan nimi ja osoite

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

Saksa

Erän vapauttamisesta vastaavan valmistajan nimi ja osoite

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

Saksa

B.TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET

Eläinlääkemääräys.

C.SELVITYS JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ

Asetusta (EY) No 470/2009 ei sovelleta biologista alkuperää oleviin vaikuttaviin aineisiin, joilla on tarkoitus saada aikaan aktiivinen immuniteetti.

Valmisteyhteenvedon kappaleessa 6.1. luetellut apuaineet (mukaan lukien adjuvantit) ovat joko sallittuja aineita, joille Komission asetuksen 37/2010 liitteen taulukon 1 mukaisesti ei tarvita jäämien enimmäismäärää tai lueteltujen apuaineiden (mukaan lukien adjuvanttien) ei katsota kuuluvan Asetuksen (EU) No 470/2009 soveltamisalaan kun niitä käytetään kuten tässä eläinlääkevalmisteessa.

Kommentit