Halocur (halofuginone) – Myyntipäällysmerkinnät - QP51AX08

Updated on site: 09-Feb-2018

Lääkkeen nimi: Halocur
ATC: QP51AX08
Lääkeaine: halofuginone
Valmistaja: Intervet International BV

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

500 ml pullo/1000 ml pullo

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

HALOCUR 0,5 mg/ml oraaliliuos vasikalle

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET

Halofuginone (laktaattisuolana) ..............................

0,50 mg/ml

Bentsoehappo (E 210) .............................................

1,00 mg/ml

Tartratsiini (E 102) ..................................................

0,03 mg/ml

 

 

 

3.

LÄÄKEMUOTO

 

Oraaliliuos

4.PAKKAUSKOKO

500 ml pullo sisältäen 490 ml oraaliliuosta./ 1000 ml pullo sisältäen 980 ml oraaliliuosta.

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Vastasyntynyt vasikka.

6.KÄYTTÖAIHEET

Vastasyntyneillä vasikoilla:

Ripulin ehkäisy diagnosoidussa Cryptosporidium parvumin aiheuttamassa ripulissa tiloilla, joilla on todettu kryptosporidoosia ennenkin.

Hoito tulisi aloittaa ensimmäisten 24 - 48 elintuntien kuluessa.

Ripulin lievittäminen diagnosoidussa Cryptosporidium parvumin aiheuttamassa ripulissa. Hoito tulisi aloittaa 24 tunnin kuluessa ripulin puhkeamisesta.

Molemmissa tapauksissa on osoitettu ookystien erityksen vähenemistä.

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Annetaan vasikoille suun kautta ruokinnan jälkeen.

35 kg < vasikat ≤ 45 kg: 8 ml HALOCUR-valmistetta / kerran päivässä 7 peräkkäisenä päivänä

45 kg <vasikat < 60 kg: 12 ml HALOCUR-valmistetta / kerran päivässä 7 peräkkäisenä päivänä

9/11

Jos eläimen paino on esitettyä pienempi tai suurempi, tulisi annos laskea huolella (2 ml/10 kg). Oikean annoksen varmistamiseksi on välttämätöntä käyttää ruiskua tai muuta suun kautta antoon sopivaa välinettä. Peräkkäisinä päivinä annettu hoito tulisi antaa joka päivä samaan aikaan. Kun ensimmäinen vasikka on hoidettu, kaikki sen jälkeen syntyvät vasikat täytyy hoitaa systemaattisesti niin kauan kuin C. parvumin aiheuttaman ripulin riski on olemassa.

8.VAROAIKA

Teurastus: 13 vuorokautta.

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Ei saa antaa tyhjään vatsaan.

Ei saa käyttää tapauksissa, joissa ripulin puhkeamisesta on enemmän kuin 24 tuntia eikä heikoilla eläimillä.

Hoidettaessa ruokahalutonta vasikkaa, tulisi valmiste antaa puolessa litrassa elektrolyyttiliuosta. Hyvän kasvatustavan mukaisesti eläinten tulisi saada tarpeeksi ternimaitoa.

Yliannos: Koska myrkytysoireita voi esiintyä kaksi kertaa hoitoannosta suuremmilla annoksilla, on välttämätöntä noudattaa tarkasti suositeltua annosta. Myrkytysoireita ovat ripuli, ulosteissa näkyvä veri, maidonjuonnin väheneminen, dehydraatio, apatia ja lamaannus. Jos kliinisiä merkkejä yliannoksesta havaitaan, on hoito keskeytettävä välittömästi ja ruokittava eläimiä maidolla tai maidonkorvikkeella, johon ei ole lisätty lääkettä. Nestehukan korvaaminen voi olla tarpeen.

Mahdolliset varotoimenpiteet, joita lääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:

Toistuva kontakti valmisteeseen voi aiheuttaa ihoallergioita.

Valmisteen joutumista iholle tai silmiin on vältettävä. Iho tai silmät on pestävä huolellisesti puhtaalla vedellä, jos valmistetta on joutunut niihin. Jos ilmenee silmien ärsytystä, on hakeuduttava hoitoon.

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä.

Kädet on pestävä valmisteen käsittelyn jälkeen.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

Avaamisen jälkeen 6 kuukautta.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei erityisiä säilytysohjeita.

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Halocur-valmistetta ei saa joutua vesistöihin, sillä se saattaa vahingoittaa kaloja tai vesistöjen muita organismeja.

Käyttämättömät lääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

10/11

13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, jos tarpeen

Eläimille - vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN ULOTTUVILLE EIKÄ NÄKYVILLE”

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Alankomaat

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/99/013/001-002

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot {numero}

11/11

Kommentit