Masivet (masitinib mesylate) – Myyntipäällysmerkinnät - QL01XE90

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

Pahvirasian merkinnät

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

MASIVET 50 mg kalvopäällysteiset tabletit koiralle

Masitinibi

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET

Masitinibi 50 mg

3.LÄÄKEMUOTO

Kalvopäällysteinen tabletti

4.PAKKAUSKOKO

30 tablettia

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Koira

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA

Ei oleellinen

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Pullo on pidettävä tiiviisti suljettuna.

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste

13. MERKINTÄ ”ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, jos tarpeen

Eläimille - vain eläinlääkärin määräyksestä

14.MERKINTÄ “EI LASTEN ULOTTUVILLE EIKÄ NÄKYVILLE”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

AB Science

3 avenue George V FR-75008

Paris

Ranska

16.MYYNTILUPIEN NUMERO(T)

EU/2/08/087/001

EU/2/08/087/003

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

TIEDOT

Pullon etiketti

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

MASIVET 50 mg kalvopäällysteiset tabletit koiralle

Masitinibi

2.VAIKUTTAVAN AINEEN(AINEIDEN) MÄÄRÄ(T)

Masitinibi 50 mg

3.PAKKAUSKOKO

30 tablettia

4.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(REITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

5.VAROAIKA

Ei oleellinen

6.ERÄ NUMERO

Lot {numero}

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

8.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

Pahvirasian merkinnät

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

MASIVET 150 mg kalvopäällysteiset tabletit koiralle

Masitinibi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET

Masitinibi 150 mg

3. LÄÄKEMUOTO

Kalvopäällysteinen tabletti

4. PAKKAUSKOKO

30 tablettia

5. KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Koira

6. KÄYTTÖAIHEET

7. ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8. VAROAIKA

Ei oleellinen

9. TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Pullo on pidettävä tiiviisti suljettuna.

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste

13. MERKINTÄ ”ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, jos tarpeen

Eläimille - vain eläinlääkärin määräyksestä

14. MERKINTÄ “EI LASTEN ULOTTUVILLE EIKÄ NÄKYVILLE”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville

15. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

AB Science

3 avenue George V FR-75008

Paris

Ranska

16. MYYNTILUPIEN NUMERO(T)

EU/2/08/087/002

17. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

TIEDOT

Pullon etiketti

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

MASIVET 150 mg kalvopäällysteiset tabletit koiralle

Masitinibi

2. VAIKUTTAVAN AINEEN(AINEIDEN) MÄÄRÄ(T)

Masitinibi 150 mg

3. PAKKAUSKOKO

30 tablettia

4. ANTOTAPA JA ANTOREITTI(REITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

5. VAROAIKA

Ei oleellinen

6. ERÄ NUMERO

Lot {numero}

7. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

8. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille

Kommentit