Finnish
Valitse sivuston kieli

Oncept IL-2 (vCP1338 virus) – Myyntipäällysmerkinnät - QL03AX

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

Kartonkikotelo, jossa kuusi kylmäkuivattua injektiokuiva-ainetta sisältävää injektiopulloa ja kuusi liuotinta sisältävää injektiopulloa

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Oncept IL-2 kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, suspensio, kissoille

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET

Kissan interleukiini-2 rekombinantti canarypoxvirus (vCP1338) .................................

≥ 106.0 EAID*50

3.LÄÄKEMUOTO

Kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, suspensio

4.PAKKAUSKOKO

Kylmäkuivattu injektiokuiva-aine: 6 x 1 annos

Liuotin: 6 x 1 ml

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Kissa

6.KÄYTTÖAIHEET

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Ihon alle.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kuukausi/vuosi}

Käytettävä heti käyttökuntoon saattamisen jälkeen.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä ja kuljeta kylmässä (2 °C-8 °C).

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Ei saa jäätyä.

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille – vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 LYON RANSKA

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/13/150/001

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Kylmäkuivatun injektiokuiva-aineen injektiopullo

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Oncept IL-2

Kylmäkuivattu injektiokuiva-aine

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

3.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

1 annos

4.ANTOREITIT

s.c.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

5.VAROAIKA

6.ERÄNUMERO

Lot {numero}

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kuukausi/vuosi}

8.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Liuottimen sisältävä injektiopullo

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Liuotin Oncept IL-2 -injektioliuosta varten

2. VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

3. SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

1 ml

4. ANTOREITIT

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

5. VAROAIKA

6. ERÄNUMERO

Lot {numero}

7. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kuukausi/vuosi}

8. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Kommentit