Stronghold (selamectin) - QP54AA05

Stronghold

selamektiini

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointikertomuksesta (EPAR). Tekstissä selitetään, miten eläinlääkevalmistekomitea (CVMP) on päätynyt suosituksiin lääkkeen käytöstä toimitetun aineiston perusteella. Tämä teksti ei korvaa henkilökohtaista keskustelua eläinlääkärin kanssa. Jos tarvitset lisätietoja eläimesi sairaudesta tai hoidosta, ota yhteyttä eläinlääkäriin. Jos haluat lisätietoa CVMP:n suositusten perusteista, lue tieteellisen käsittelyn teksti (sisältyy myös arviointikertomukseen).

Mitä Stronghold on?

Stronghold on loislääke, jonka vaikuttava aine on selamektiini. Sitä saa paikallisvaleluliuoksena kahtena eri pitoisuutena (6 % ja 12 %) sekä eri vahvuuksina putkiloissa (15, 30, 45, 60, 120, 240 ja 360 mg). Käytettävä pitoisuus ja vahvuus riippuvat hoidettavan eläimen painosta ja lajista.

Mihin Strongholdia käytetään?

Strongholdia käytetään kissojen ja koirien iholla tai turkissa loistartuntojen, joita aiheuttavat esimerkiksi kirput ja punkit, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn sekä kehon sisällä elävien loismatojen häätöön. Sitä käytetään seuraavasti:

kirpputartuntojen hoito ja ennaltaehkäisy kissoilla ja koirilla tappamalla aikuiset kirput, niiden toukat ja munat eläimestä sekä kantavien tai imettävien kissojen ja koirien pentueesta. Sitä voidaan käyttää osana kirppujen aiheuttaman allergisen dermatiitin (ihotulehduksen) hoitoa.

sydänmatotartunnan ennaltaehkäisy kissoilla ja koirilla

korvapunkkitartunnan hoito kissoilla ja koirilla

aikuisten suolinkaisten ja hakamatojen häätö kissoilla

aikuisten suolinkaisten häätö koirilla

väivetartuntojen hoito kissoilla ja koirilla

syyhypunkkitartuntojen (scabies) hoito koirilla.

Putkilon sisältö puristetaan lapaluiden väliin esiin tulevalle iholle, kun karva jaetaan jakaukselle. Tämä pieni määrä nestettä imeytyy ihon läpi ja vaikuttaa kaikkialla eläimen elimistössä. Käytettävä vahvuus ja antokerrat määräytyvät hoidettavan eläimen painon ja lajin sekä loistyypin mukaan.

Pakkausselosteessa on tarkat tiedot annostuksesta ja hoidon kestosta.

Miten Stronghold vaikuttaa?

Stronghold sisältää selamektiiniä, joka on avermektiinien ryhmään kuuluva loislääke. Selamektiini aktivoi loisen hermo- ja lihassolujen pinnalla olevia erityisiä proteiineja (kloridikanavia), mikä mahdollistaa varautuneiden kloridihiukkasten pääsyn hermosoluihin ja häiritsee niiden normaalia sähköistä toimintaa. Tämä aiheuttaa loisten halvaantumisen tai kuoleman.

Miten Strongholdia on tutkittu?

Strongholdin tehoa tiettyihin loisiin selvitettiin laboratoriotutkimuksissa kissoilla ja koirilla. Teho vahvistettiin sitten kissoilla ja koirilla kenttätutkimuksissa tarkastelemalla elävien loisten määrää eri ajankohtina hoidon jälkeen.

Mitä hyötyä Strongholdista on havaittu tutkimuksissa?

Stronghold-hoidon havaittiin olevan tehokas, kun se annettiin kertahoitona tai kuukauden välein toistettuna riippuen hoidettavasta tai ennalta ehkäistävästä tartuntatyypistä.

Kenttätutkimuksissa valmiste vähensi täikampalukemia kissoilla jopa 98 % ja koirilla 99 % 90 päivää hoidon jälkeen, esti kirppujen munien kuoriutumisen sekä tappoi kirpuntoukkia ja esti niiden kehittymisen. Kenttätutkimukset osoittivat myös, että Strongholdin teho oli 100 % sydänmatotartunnan ennaltaehkäisyssä koirilla ja kissoilla. Se on tehokas myös korvapunkkitartuntojen hoidossa kissoilla ja koirilla. Syyhypunkkien hävittämiseksi täydellisesti koirilla tarvittiin kaksi 30 päivän välein annettua hoitoa. Stronghold oli tehokas myös aikuisten hakamatojen häädössä kissoilla, aikuisten suolinkaisten häädössä kissoilla ja koirilla sekä väivetartuntojen hoidossa koirilla ja kissoilla.

Eläimen peseminen sampoolla tai kastelu kaksi tuntia hoidon jälkeen tai myöhemmin ei vaikuttanut lääkevalmisteen tehoon.

Mitä riskejä Strongholdiin liittyy?

Stronghold aiheuttaa antokohdassa tilapäistä alopesiaa (karvanlähtöä) alle 1 kissalla 1 000:sta.

Stronghold voi aiheuttaa karvan paakkuuntumista tai vähäistä valkoisen jauheen esiintymistä antokohdassa alle 1 kissalla 1 000:sta. Tämä ei vaikuta lääkevalmisteen turvallisuuteen eikä tehoon.

Strongholdia ei saa käyttää alle kuuden viikon ikäisillä eläimillä. Sitä ei myöskään saa käyttää kissoilla, joilla on jokin muu sairaus tai jotka ovat heikkokuntoisia sekä kokonsa ja ikänsä suhteen alipainoisia.

Mitä varotoimenpiteitä henkilön, joka antaa eläinlääkevalmistetta tai on kosketuksissa eläimen kanssa, on noudatettava?

Stronghold on erittäin tulenarkaa, joten se on suojattava kuumuudelta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta syttymislähteiltä. Strongholdia käsiteltäessä ei saa tupakoida, syödä tai juoda. Kädet on pestävä käytön jälkeen; iholle mahdollisesti joutunut valmiste on pestävä välittömästi saippualla ja vedellä. Jos

Stronghold on kosketuksissa silmien kanssa, ne on huuhdeltava välittömästi vedellä, ja on hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Hoidettua eläintä ei saa koskettaa ennen kuin käsitelty alue on kuiva. Hoitopäivänä lapset eivät saa käsitellä eläintä eivätkä eläimet saa nukkua omistajiensa, varsinkaan lasten kanssa. Lääkkeen levittämiseen käytetyt annostimet on hävitettävä välittömästi, eikä niitä saa jättää lasten näkyville tai saataville. Herkkäihoisten ja todetusti tämäntyyppisille valmisteille allergisten henkilöiden on käsiteltävä Strongholdia varoen.

Miksi Stronghold on hyväksytty?

Eläinlääkekomitea (CVMP) katsoi, että Strongholdin hyöty on sen riskejä suurempi hyväksytyissä käyttöaiheissa ja suositteli myyntiluvan myöntämistä sille. Hyöty-riskisuhde esitetään tämän EPAR- arviointilausunnon tieteellisen keskustelun osiossa.

Muuta tietoa Strongholdista

Euroopan komissio myönsi Strongholdille koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan 25. marraskuuta 1999. Myyntipäällysmerkinnöissä/ulkopakkauksessa on tieto valmisteen reseptistatuksesta.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi tammikuussa 2015.

Kommentit