Zycortal (desoxycortone pivalate) – Myyntipäällysmerkinnät - QH02AA03

SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA ULKOPAKKAUKSESSA

PAHVIKOTELO

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Zycortal 25 mg/ml injektioneste, depotsuspensio, koirille desoksikortonipivalaatti

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET

desoksikortonipivalaatti 25 mg/ml

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, depotsuspensio

4.PAKKAUSKOKO

4 ml

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Koirat

6.KÄYTTÖAIHEET

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ihon alle.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS (ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. {KK/VVVV}

Käytä lävistetty pakkaus ... mennessä.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Älä säilytä yli 30 C:n lämpötilassa. Ei saa jäätyä.

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: Lue pakkausseloste.

13. MERKINTÄ ”ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.MERKINTÄ ”EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Dechra Limited

Snaygill Industrial Estate

Skipton

BD23 2RW

Iso-Britannia

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/15/189/001

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

INJEKTIOPULLON ETIKETTI

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zycortal 25 mg/ml injektioneste, depotsuspensio desoksikortonipivalaatti

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

Desoksikortonipivalaatti 25 mg/ml

3.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

4 ml

4.ANTOREITIT

Ihon alle

5.VAROAIKA

6.ERÄNUMERO

Erä {numero}

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. {KK/VVVV}

8.MERKINTÄ ”ELÄIMILLE”

Eläimille.

Kommentit