Acticam (meloxicam) – Označavanje - QM01AC06

Sadržaj članka

PODACI NA VANJSKOM PAKOVANJU

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Acticam 5 mg/ml otopina za injekcije za pse i mačke. Meloksikam.

2.NAVOĐENJE DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Meloksikam 5 mg/ml.

Etanol, bezvodni 150 mg/ml.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

4.VELIČINA PAKOVANJA

10 ml.

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

6.INDIKACIJE

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8 KARENCIJA

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

Ne primjenjivati na životinjama za vrijeme graviditeta ili laktacije.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Rok valjanosti poslije prvog otvaranja pakovanja: 28 dana.

Jednom načeta upotrijebiti do

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne zahtijeva nikakve posebne uvjete čuvanja.

12.POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlagati otpadni materijali u skladu s lokalnim propisima.

13.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA

U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, AKO JE PRIMJENJIVO

Samo za primjenu na životinjama – izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN DOSEGA I POGLEDA DJECE”

Čuvati izvan dosega i pogleda djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belgija

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/08/088/004

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Serija {broj}

OSNOVNI PODACI NAPISANI NA MALIM JEDINICAMA UNUTARNJIH PAKOVANJA

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Acticam 5 mg/ml otopina za injekcije za pse i mačke.

Meloksikam.

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI)

3.SADRŽAJ: TEŽINA, VOLUMEN ILI BROJ DOZA

10 ml.

4.PUT(EVI) PRIMJENE

Psi: i.v. ili s.c.

Mačke: s.c.

5.KARENCIJA

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Serija {broj}

7.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Rok valjanosti poslije prvog otvaranja pakovanja: 28 dana.

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari