Activyl (indoxacarb) – Označavanje - QP53AX27

PODACI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KARTONSKA KUTIJA

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Activyl 100 mg spot on otopina za jako male pse ( 1,5 - 6,5 kg) Activyl 150 mg spot on otopina za male pse (6,6 - 10 kg) Activyl 300 mg spot on otopina za srednje pse (10,1 - 20 kg) Activyl 600 mg spot on otopina za velike pse (20,1 - 40 kg) Activyl 900 mg spot on otopine za jako velike pse (40,1 - 60 kg)

indoksakarb

2.NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

Indoksakarb 100 mg

Indoksakarb 150 mg

Indoksakarb 300 mg

Indoksakarb 600 mg

Indoksakarb 900 mg

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Spot on otopina

4.VELIČINA PAKOVANJA

1 pipeta

4 pipete

6 pipeta

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi 1,5 - 6,5 kg

Psi 6,6 – 10 kg

Psi 10,1 – 20 kg

Psi 20,1 – 40 kg

Psi 40,1 – 60 kg

6.INDIKACIJA(E)

Liječenje i zaštita od infestacije buhama.

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Za primjenu na koži.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

Držati pipete u originalnom pakovanju do primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

12. POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

Veterinarski proizvod ne smije doći u vodene tokove.

13. RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN DOSEGA I POGLEDA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nizozemska

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/02/10/118/001

EU/02/10/118/002

EU/02/10/118/003

EU/02/10/118/004

EU/02/10/118/005

EU/02/10/118/006

EU/02/10/118/007

EU/02/10/118/008

EU/02/10/118/009

EU/02/10/118/010

EU/02/10/118/015

EU/02/10/118/016

EU/02/10/118/017

EU/02/10/118/018

EU/02/10/118/019

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

PODACI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KARTONSKA KUTIJA

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Activyl 100 mg spot on otopina za male mačke (≤ 4 kg) Activyl 200 mg spot on otopina za velike mačke (˃ 4 kg)

indoksakarb

2.NAVOĐENJE DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Indoksakarb 100 mg

Indoksakarb 200 mg

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Spot on otopina

4. VELIČINA PAKOVANJA

1 pipeta

4 pipete

6 pipeta

5. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mačke ≤ 4 kg

Mačke > 4 kg

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Za spot on primjenu.

Primijenite samo na kožu, na bazu lubanje.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8. KARENCIJA

9. POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

Držati pipetu u originalnom pakovanju do upotrebe.

10. ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

11. POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

12. POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

Veterinarski proizvod ne smije doći u površinske vode.

13. RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14. RIJEČI “ČUVATI IZVAN DOSEGA I POGLEDA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nizozemska

16. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/02/10/118/011

EU/02/10/118/012

EU/02/10/118/013

EU/02/10/118/014

EU/02/10/118/020

EU/02/10/118/021

17. BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

OSNOVNI PODACI NAPISANI NA MALIM JEDINICAMA UNUTARNJIH PAKOVANJA VREĆICE

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Activyl 100 mg spot on za jako male pse

Activyl 150 mg spot on za male pse

Activyl 300 mg spot on za srednje pse

Activyl 600 mg spot on za velike pse

Activyl 900 mg spot on za jako velike pse

indoksakarb

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

100 mg

150 mg

300 mg

600 mg

900 mg

3.SADRŽAJ: TEŽINA, VOLUMEN IL BROJ DOZA

4.PUT(EVI) PRIMJENE

Spot on primjena.

5.KARENCIJA

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot

7.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

OSNOVNI PODACI NAPISANI NA MALIM JEDINICAMA UNUTARNJIH PAKOVANJA VREĆICE

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Activyl 100 mg spot on za male mačke

Activyl 200 mg spot on za velike mačke

indoksakarb

2. KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

100 mg

200 mg

3. SADRŽAJ: TEŽINA, VOLUMEN IL BROJ DOZA

4. PUT(EVI) PRIMJENE

Spot on primjena

5. KARENCIJA

6. BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot

7. ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

8. RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

OSNOVNI PODACI NAPISANI NA BLISTERIMA ILI TRAKAMA

BLISTER (etiketa na pipetama)

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Activyl 100 mg spot on za pse 1,5 - 6,5 kg

Activyl 150 mg spot on za pse 6,6 – 10 kg

Activyl 300 mg spot on za pse 10,1-20 kg

Activyl 600 mg spot on za pse 20,1 – 40 kg

Activyl 900 mg spot on za pse 40,1 – 60 kg

indoksakarb

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Intervet International BV

3.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

4.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot {broj}

5.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

OSNOVNI PODACI NAPISANI NA BLISTERIMA ILI TRAKAMA

BLISTER (etiketa na pipetama)

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Activyl 100 mg spot on za mačke ≤ 4 kg

Activyl 200 mg spot on za mačke > 4 kg

indoksakarb

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Intervet International BV

3. ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

4. BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot {broj}

5. RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari