Activyl (indoxacarb) – Uputa o lijeku - QP53AX27

UPUTA O VMP

Activyl spot-on otopina za pse

1. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE PROIZVODNE SERIJE, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet: Intervet International BV

Wim de Korverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nizozemska

Nositelj odobrenja za proizvodnju za puštanje proizvodne serije: Intervet Proizvodnja S.A.

Rue de Lyons 27460 Igoville France

2.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Activyl 100 mg spot on otopina za jako male pse Activyl 150 mg spot on otopina za male pse Activyl 300 mg spot on otopina za srednje pse Activyl 600 mg spot on otopina za velike pse

Activyl 900 mg spot on otopine za iznimno velike pse indoksakarb

3.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA

Djelatne tvari:

Jedan ml sadržava 195 mg indoksakarba.

Jedna pipeta Activyl sadrži:

 

 

Doza (ml)

Indoksakarb (mg)

 

 

 

Activyl za jako male pse (1,5 - 6,5 kg)

0,51

 

 

 

Activyl za male pse (6,6 - 10 kg)

0,77

 

 

 

Activyl za srednje pse (10,1 - 20 kg)

1,54

 

 

 

Avtivyl za velike pse (20,1 - 40 kg)

3,08

 

 

 

Activyl za iznimno velike pse (40,1 – 60 kg)

4,62

 

 

 

Također sadrži izopropilni alkohol 354 mg/ml.

 

 

Bistra, bezbojna do žuta otopina.

 

 

4.

INDIKACIJE

 

 

Liječenje i sprečavanje infestacije buha (Ctenocephalides felis). Učinkovitost protiv novih infestacija buhama traje 4 tjedna nakon jedne primjene.

Ubija razvojne stadije buha koje se nalaze u neposrednoj blizini ljubimca tretiranog Activylom.

5.KONTRAINDIKACIJE

Nema.

6.NUSPOJAVE

U vrlo rijetkim slučajevima može doći do razdoblja povećanog slinjenja ako životinja liže mjesto aplikacije odmah nakon tretmana. To nije znak intoksikacije i nestaje u roku od nekoliko minuta bez liječenja. Ispravna primjena (vidi odjeljak 4.9) će smanjiti lizanje na mjestu primjene.

U vrlo rijetkim slučajevima na mjestu aplikacije može doći do prolaznog grebanja, eritema (crvenilo kože), alopecije (gubitak dlake) ili dermatitisa (upala kože) na mjestu primjene. Ovi učinci obično nestaju bez liječenja.

Primjena veterinarsko medicinskog proizvoda može lokalno proizvesti, privremeni masni izgled dlake na mjestu primjene. Može se javiti suhi bijeli talog. To je normalno i obično će nestati nekoliko dana nakon aplikacije. Ove promjene ne utječu na neškodljivost ili djelotvornost veterinarskog proizvoda.

Učestalost pojave nuspojava definirana je na slijedeći način:

-vrlo česta ( više od 1 do 10 životinja ima nuspojavu tijekom jednog tretmana

-česta ( više od 1 a manje od 10 životinja od ukupno 100 životinja)

-manje česta (više od 1 a manje od 10 životinja od ukupno 1,000 životinja )

-rijetka ( više od 1 a manje od 10 životinja od ukupno 10,000 životinja)

-vrlo rijetka ( manje od 1 životinje od ukupno 10000 životinja, uključujući izolirane slučajeve

Ako zamijetite ozbiljne nuspojave ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP, molimo javite veterinaru.

7.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi

8. DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Spot-on primjena. Samo za primjenu na koži psa.

Preporučena dnevna doza je 15 mg indoksakarba/kg tjelesne težine, što je ekvivalent za 0,077 ml/kg tjelesne težine. U slijedećoj tablici definirane su veličine pipeta koja će se koristiti prema težini psa:

Tjelesna masa

Veličina pipete

psa (kg)

 

1,5<-6,5

Activyl 100 mg za jako male pse

6,6 - 10

Activyl 150 mg za male pse

10,1 - 20

Activyl 300 mg za srednje pse

 

Tjelesna masa

 

Veličina pipete

psa (kg)

 

 

20,1 - 40

Activyl

600 mg za velike pse

40,1 - 60

Activyl

900 mg za iznimno velike pse

> 60

Treba upotrijebiti odgovarajuću kombinaciju pipeta

9.SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Otvoriti jednu vrećicu i izvaditi pipetu.

Korak 1: Pas treba stajati radi lakše primjene. Držite pipetu u uspravnom položaju, dalje od lica. Otvorite prelamanjem, i presavinite prema sebi.

Korak 2: Razdijelite dlaku do vidljive kože. Postavite pipetu na kožu između lopatica. Stisnite čvrsto pipetu i primijenite ukupan sadržaj izravno na kožu.

Kod većih pasa, cijeli sadržaj pipete (i) treba ravnomjerno nanijeti na 2 - 4 mjesta, na različitim mjestima duž leđne linije od ramena do baze repa. Ne nanositi pretjeranu količinu na bilo kojem mjestu koje bi mogle uzrokovati curenje.

10.KARENCIJA

Nije primjenjivo.

11.POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ČUVANJE

Držati dalje od pogleda i dosega djece.

Ovaj veterinarsko medicinski proizvod ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja. Čuvati pipete u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

Ne primjenjivati nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskoj kutiji, foliji ili pipeti pod „EXP“. Rok valjanosti se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

12.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta:

Nema.

Posebna upozorenja kod primjene na životinjama:

Proizvod ne primjenjivati kod pasa mlađih od 8 tjedana starosti jer kod takvih pasa nije utvrđena neškodljivost.

Proizvod ne primjenjivati kod pasa koji imaju manje od 1,5 kg jer kod takvih pasa nije utvrđena neškodljivost.

Osigurati da doza (pipeta) odgovara težini tretiranog psa (vidjeti odjeljak 8)

Aplicirati proizvod na netaknutu površinu kože.

Doza se aplicira na mjesto gdje se pas ne može lizati, osigurati da se životinje ne dodiruju nakon tretmana. Držati tretirane životinje odvojeno dok se mjesto aplikacije ne osuši.

Ovaj proizvod je za samo za vanjsku aplikaciju na psu. Ne upotrebljavati peroralno ili bilo kojim drugim načinom. Treba paziti da sadržaj pipete ili primijenjene doze ne dođe u dodir s očima psa.

Proizvod ostaje djelotvoran i nakon šamponiranja, uranjanja u vodu ( plivanja, kupanja) te izlaganja sunčevim zrakama. Ipak, psima ne bi trebalo biti dopušteno da plivaju ili da su tretirajušamponom u roku 48 sati nakon tretiranja.

Svi psi u kućanstvu trebaju biti tretirani s odgovarajućim proizvodom protiv buha.

Preporuča se odgovarajući tretman okoliša psa s dodatnim kemijskim ili fizičkim mjerama.

Posebna upozorenja koja se odnose na osobu koja primjenjuje veterinarsko medicinski proizvod na

životinjama:

Čuvati pipete u originalnom pakovanju do primjene

Nemojte jesti, piti ili pušiti dok rukujete veterinarsko medicinskim proizvodom.

Vrećica je zaštićena od otvaranja od strane djece. Držati proizvod u vrećicama do upotrebe da bi se spriječio pristup djece proizvodu. Korištene pipete odmah ukloniti.

Ljudi s poznatom preosjetljivošću na indoksakarb bi trebali izbjegavati kontakt s ovim proizvodom.

Nakon izlaganja lokalne i/ili sustavne reakcije su uočene kod nekih ljudi. Radi izbjegavanja nuspojava:

primjenjivati proizvod u dobro prozračenim prostorima,

ne dirati nedavno tretirane pse dok se mjesto aplikacije ne osuši,

na dan tretiranje djeca ne smiju dirati tretitane životinje i ne smije im se dozvoliti spavanje s vlasnicima, osobito ne s djecom,

oprati ruke odmah nakon upotrebe te oprati ostatak proizvoda sa kože s vodom i sapunom

izbjegavati dodir s očima jer proizvod može uzrokovati iritaciju oka. Ukoliko se pojavi, oči treba polako i nježno ispirati sa vodom.

Ukoliko se simptomi pojave, odmah potražiti liječničku pomoć te pokazati uputu liječniku

Ovaj proizvod je vrlo zapaljiv. Držati dalje od vrućine, iskre, otvorene vatre i drugih izvora paljenja.

Graviditet i plodnost:

Ne primjenjivati na gravidnim psima i psima za rasplod.

Laktacija:

Ne upotrebljavati na psima u laktaciji.

Interakcija s drugim medicinskim proizvodima i ostali oblici interakcije:

Kod kliničkih ispitivanja, Activyl se davao zajedno s ogrlicama s deltametrinom impregniranih sa 4% deltametrinom bez zabilježenih nuspojava.

Konzultirajte veterinara ako planirate upotrijebiti proizvod na psu zajedno s drugim proizvodom.

13. POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Proizvodi se ne smiju odlagati u otpadne vode ili kućni otpad.

Activyl ne smije doći u vodene tokove jer to može imati štetan učinak na ribe i druge vodene organizme.. Pitajte svoga veterinara kako zbrinuti proizvod koji više neće biti upotrebljen. Ove mjere pomažu zaštiti okoliša.

14. DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu su dostupne na web stranici Europske agencije za lijekove (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

15.OSTALE INFORMACIJE

Kartonska kutija s 1, 4 ili 6 vrećica, svaka vrećica sadrži jednu pipetu s jediničnom dozom.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Za bilo koju informaciju o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu molimo da kontaktirate lokalnog predstavnika nositelja odobrenja za stavljanje u promet.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

VIRBAC BELGIUM

VIRBAC BELGIUM

Esperantolaan 4

Esperantolaan 4

BE-3001 Leuven

BE-3001 Leuven

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Република България

Magyarország

Ергон-Миланова ЕООД,

VIRBAC

Р България, гр.София,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

ж.к.Люлин 10, бл.145,

FR-06516 Carros

ergon-m@mbox.contact.bg

Franciaország

 

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika

Malta

VIRBAC

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

FR-06516 Carros

FR-06516 Carros

Francie

Franza

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark

Nederland

VIRBAC Danmark A/S

VIRBAC NEDERLAND BV

 

Profilvej 1

Hermesweg 15

DK-6000 Kolding

NL-3771 ND-Barneveld

Tlf: + 45 7552 1244

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Deutschland

Norge

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

VIRBAC

Rögen 20

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

DE-22843 Bad Oldesloe

FR-06516 Carros

Tel: + 49 (4531) 805 111

Frankrike

 

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Eesti

Österreich

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC Österreich GmbH

Pärnasalu 31

Hildebrandgasse 27

EE-76505 Saue/Harjumaa

A-1180 Wien

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

Ελλάδα

Polska

VIRBAC HELLAS A.E.

VIRBAC SP. Z O.O.

13th Klm National Road Athens-Lamia

Ul. Pulawska 314

EL-144 52 Metamorfosi

PL-02 819 Warszawa

Athens - GREECE

Tel.: + 48 22 855 40 46

Τηλ: + 30 210 6219520

 

E-mail: info@virbac.gr

 

España

Portugal

VIRBAC ESPAÑA S.A.

VIRBAC DE PORTUGAL

Angel Guimerá 179-181,

LABORATÓRIOS LDA

ES- 08950 Esplugues de Llobregat,

R.do Centro Empresarial

infocliente@virbac.es

Ed13-Piso 1- Esc.3

 

Quinta da Beloura

 

PT-2710-693 Sintra

 

Tel: + 351 219 245 020

France

VIRBAC France

13ème rue – L.I.D. – BP 27 FR-06517 Carros service-conso@virbac.fr

Ireland

VIRBAC Ltd

Suffolk IP30 9 UP – UK

Tel: + 44 (0) 1359 243243

România

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D. FR-06516 Carros

Franţa

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenija

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D. FR-06516 Carros

Francija

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D. FR-06516 Carros Frakkland

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia

Slovenská republika

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D. FR-06516 Carros Francúzsko

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Suomi/Finland

VIRBAC SRL

VIRBAC

Via Ettore Bugatti, 15

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

IT-20142 Milano

FR-06516 Carros

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Ranska/Frankrike

 

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος

Sverige

VIRBAC HELLAS A.E.

VIRBAC

13th Klm National Road Athens-Lamia

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

EL-144 52 Metamorfosi

FR-06516 Carros

Athens - GREECE

Frankrike

Τηλ: + 30 210 6219520

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: info@virbac.gr

 

Latvija

United Kingdom

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC Ltd

Pärnasalu 31

Suffolk IP30 9 UP - UK

76505 Saue/Harjumaa

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Igaunija

 

Tel: + 372 6 709 006

 

Lietuva

Hrvatska

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC

Pärnasalu 31

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

76505 Saue/Harjumaa

FR-06516 Carros

Estija

Francuska

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

UPUTA O VMP

Activyl spot on otopina za mačke

1. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE PROIZVODNE SERIJE, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet: Intervet International BV

Wim de Korverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nizozemska

Nositelj odobrenja za proizvodnju za puštanje proizvodne serije: Intervet Proizvodnja S.A.

Rue de Lyons 27460 Igoville Francuska

2. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Activyl 100 mg spot on otopina za male mačke

Activyl 200 mg spot on otopina za velike mačke indoksakarb

3. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA

Djelatne tvari:

Jedan ml sadržava 195 mg indoksakarba.

Jedna pipeta Activyla sadrži:

 

 

Doza (ml)

Indoksakarb (mg)

Activyl za male mačke

(≤ 4 kg)

0,51

Activyl za male mačke

(˃ 4 kg)

1,03

Također sadrži izopropilni alkohol 354 mg/ml.

Bistra, bezbojna do žuta otopina.

4. INDIKACIJE

Liječenje i sprečavanje infestacije buha ( Ctenocephalides felis).Učinak protiv novih infestacija buhama traje 4 tjedna nakon jedne primjene.

Veterinarsko-medicinski proizvod može se koristiti kao dio strategije za liječenje alergijskih dermatitisa uzrokovanih buhama (FAD).

Ubija razvojne stadije buha koje se nalaze u neposrednoj blizini ljubimca tretiranog Activylom.

5. KONTRAINDIKACIJE

Nema.

6. NUSPOJAVE

U rijetkim slučajevima su uočeni neurološki znakovi (nekoordinacija, tremor, ataksija, konvulzije, midrijaza i zamućenje vida). Drugi znakovi koji mogu biti zamijećeni uključuju povraćanje u rijetkim slučajevima ili u jako rijetkim slučajevima anoreksiju (gubitek apetita), letargiju (dremljivost) , hiperaktivnost. Svi znakovi su općenito reverzibilni uz potpornu terapiju.

U vrlo rijetkim slučajevima može doći do razdoblja povećanog slinjenja ako mačka liže mjesto aplikacije odmah nakon tretmana. To nije znak intoksikacije i nestaje u roku od nekoliko minuta bez liječenja. Ispravna primjena (vidi odjeljak 9) će smanjiti lizanje na mjestu primjene. U rijetkim slučajevima može doći do prolaznog grebanja, eritema (crvenila kože) , alopecije (gubitka dlake) ili dermatitisa (upale kože) na mjestu primjene. Ovi učinci obično nestaju bez liječenja.

Primjena veterinarsko medicinskog proizvoda može lokalno proizvesti, privremeni masni izgled dlake na mjestu primjene. Može se javiti suhi bijeli talog. To je normalno i obično će nestati nekoliko dana nakon primjene. Ove promjene ne utječu na neškodljivost ili djelotvornost veterinarskog proizvoda.

Učestalost pojave nuspojava definirana je na slijedeći način:

-vrlo česta (više od 1 do 10 životinja ima nuspojavu tijekom jednog tretmana,

-česta (više od 1 a manje od 10 životinja od ukupno 100 životinja),

-manje česta (više od 1 a manje od 10 životinja od ukupno 1000 životinja),

-rijetka (više od 1 a manje od 10 životinja od ukupno 10000 životinja),

-vrlo rijetka (manje od 1 životinje od ukupno 10000 životinja, uključujući izolirane slučajeve).

Ako zamijetite ozbiljne nuspojave ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP, molimo javite veterinaru.

7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mačke.

8. DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Spot-on primjena. Samo za aplikaciju na kožu mačke.

Preporučena dnevna doza je 25 mg indoksakarba/kg tjelesne mase, što je ekvivalent za 0,128 ml/kg tjelesne mase. U slijedećoj tablici definirane su veličine pipeta koja će se koristiti prema težini mačke:

Tjelesna masa

Veličina pipete

mačke (kg)

 

≤ 4

Activyl 100 mg za male mačke

> 4

Activyl 200 mg za velike mačke

9. SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Otvoriti jednu vrećicu i izvaditi pipetu.

Korak 1: Mačka treba stajati radi lakše primjene. Držite pipetu u uspravnom položaju, dalje od lica. Otvorite prelamanjem, i presavinite prema sebi.

Korak 2: Razdijelite dlaku do vidljive kože. Postavite pipetu na kožu na bazu lubanje gdje je mačkane može polizati. Stisnite čvrsto pipetu i primijenite ukupan sadržaj izravno na kožu.

10. KARENCIJA

Nije primjenjivo.

11. POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ČUVANJE

Držati dalje od pogleda i dosega djece.

Ovaj veterinarsko medicinski proizvod ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja. Čuvati pipete u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

Ne primjenjivati nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskoj kutiji, foliji ili pipeti nakon

„EXP“. Rok valjanosti se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

12. POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta:

Neškodljivost nije ustanovljena kod mačaka mlađih od 8 tjedna starosti.

Neškodljivost nije ustanovljena kod mačaka koji teže manje od 0,6 kg.

Posebna upozorenja kod primjene na životinjama:

Osigurati da doza (pipeta) odgovara težini tretirane mačke (vidjeti odjeljak 8)

Aplicirati na površinu netaknute kože.

Aplicirati na mjesto gdje se životinja ne može lizati, osigurati da se životinje ne dodiruju nakon tretmana. Držati tretirane životinje odvojene dok se mjesto aplikacije ne osuši.Ovaj proizvod je samo za apliciranje na kožu mačke. Ne upotrebljavati kroz usta ili na bilo koji drugi način. Treba paziti da se izbjegne doticaj s očima mačke.

Proizvod ostaje djelotvoran i nakon šamponiranja, uranjanja u vodu (plivanja, kupanja) te izlaganja sunčevim zrakama. Ipak, mačkama ne bi trebalo biti dopušteno da plivaju ili da su tretirane šamponom u roku 48 sati nakon tretiranja.

Sve mačke u kućanstvu trebaju biti tretirane odgovarajućim proizvodom protiv buha.

Preporuča se odgovarajući tretman okoliša mačke dodatnim kemijskim ili fizičkim mjerama.

Posebna upozorenja koja se odnose na osobu koja primjenjuje veterinarsko medicinski proizvod na

životinjama:

Čuvati pipete u originalnom pakovanju do upotrebe.

Nemojte jesti, piti ili pušiti dok rukuje veterinarsko medicinskim proizvodom.

Vrećica je zaštićena od otvaranja od strane djece. Korištene pipete treba odmah ukloniti.

Ovaj proizvod je vrlo zapaljiv. Držati dalje od vrućine, iskre, otvorene vatre i drugih izvora paljenja.

Ljudi s poznatom preosjetljivošću na indoksakarb bi trebali izbjegavati upotrebu ovog proizvoda.

Nakon izlaganja lokalne i/ili sustavne reakcije su uočene kod nekih ljudi. Radi izbjegavanja nuspojava:

primjenjivati proizvod u dobro prozračenim prostorima,

ne dirati nedavno tretirane pse dok se mjesto aplikacije ne osuši,

na dan tretiranje djeca ne smiju dirati tretitane životinje i ne smije im se dozvoliti spavanje s vlasnicima, osobito ne s djecom,

oprati ruke odmah nakon upotrebe te oprati ostatak proizvoda s kože s vodom i sapunom,

izbjegavati dodir s očima jer proizvod može uzrokovati iritaciju oka. Ukoliko se pojavi, oči treba polako i nježno ispirati s vodom.

Ukoliko se simptomi pojave, odmah potražiti liječničku pomoć te liječniku pokazati uputu.

Ovaj proizvod je vrlo zapaljiv. Držati dalje od vrućine, iskre, otvorene vatre i drugih izvora paljenja.

Graviditete i plodnost:

Ne primjenjivati tijekom graviditeta i mačaka za rasplod.

Laktacija:

Ne primjenjivati tijekom graviditeta.

.

Interakcija s drugim medicinskim proizvodima i ostali oblici interakcije:

Konzultirajte veterinara ako planirate upotrijebiti proizvod na psu zajedno s drugim proizvodom.

13. POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Veterinarsko medicinski proizvodi ne smiju se odlagati u otpadne vode niti kućni otpad. Activyl ne smije doći u vodene tokove jer to može biti štetno za ribe i druge vodene organizme.

Pitajte svoga veterinara kako zbrinuti proizvod koji više neće biti upotrebljen. Ove mjere pomažu zaštiti okoliša.

14. DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu su dostupne na web stranici Europske agencije za lijekove (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

15. OSTALE INFORMACIJE

Kartonska kutija s 1, 4 ili 6 vrećica, svaka vrećica sadrži jednu pipetu s jediničnom dozom.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Za bilo koju informaciju o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu molimo da kontaktirate lokalnog predstavnika nositelja odobrenja za stavljanje u promet.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

VIRBAC BELGIUM

VIRBAC BELGIUM

Esperantolaan 4

Esperantolaan 4

BE-3001 Leuven

BE-3001 Leuven

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Република България

Magyarország

Ергон-Миланова ЕООД,

VIRBAC

Р България, гр.София,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

ж.к.Люлин 10, бл.145,

FR-06516 Carros

ergon-m@mbox.contact.bg

Franciaország

 

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika

Malta

VIRBAC

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

FR-06516 Carros

FR-06516 Carros

Francie

Franza

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark

Nederland

VIRBAC Danmark A/S

VIRBAC NEDERLAND BV

Profilvej 1

Hermesweg 15

DK-6000 Kolding

NL-3771 ND-Barneveld

Tlf: + 45 7552 1244

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Deutschland

Norge

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

VIRBAC

Rögen 20

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

DE-22843 Bad Oldesloe

FR-06516 Carros

Tel: + 49 (4531) 805 111

Frankrike

 

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Eesti

Österreich

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC Österreich GmbH

Pärnasalu 31

Hildebrandgasse 27

EE-76505 Saue/Harjumaa

A-1180 Wien

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

Ελλάδα

Polska

VIRBAC HELLAS A.E.

VIRBAC SP. Z O.O.

13th Klm National Road Athens-Lamia

Ul. Pulawska 314

EL-144 52 Metamorfosi

PL-02 819 Warszawa

Athens - GREECE

Tel.: + 48 22 855 40 46

Τηλ: + 30 210 6219520

 

E-mail: info@virbac.gr

 

España

Portugal

Angel Guimerá 179-181,

VIRBAC DE PORTUGAL

ES- 08950 Esplugues de Llobregat,

LABORATÓRIOS LDA

infocliente@virbac.es

R.do Centro Empresarial

 

Ed13-Piso 1- Esc.3

 

Quinta da Beloura

 

PT-2710-693 Sintra

 

Tel: + 351 219 245 020

France

VIRBAC France

13ème rue – L.I.D. – BP 27 FR-06517 Carros service-conso@virbac.fr

Ireland

VIRBAC Ltd

Suffolk IP30 9 UP – UK

Tel: + 44 (0) 1359 243243

România

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D. FR-06516 Carros

Franţa

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenija

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D. FR-06516 Carros

Francija

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland

Slovenská republika

VIRBAC

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

FR-06516 Carros

FR-06516 Carros

Frakkland

Francúzsko

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia

Suomi/Finland

VIRBAC SRL

VIRBAC

Via Ettore Bugatti, 15

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

IT-20142 Milano

FR-06516 Carros

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Ranska/Frankrike

 

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος

Sverige

VIRBAC HELLAS A.E.

VIRBAC

13th Klm National Road Athens-Lamia

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

EL-144 52 Metamorfosi

FR-06516 Carros

Athens - GREECE

Frankrike

Τηλ: + 30 210 6219520

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: info@virbac.gr

 

Latvija

United Kingdom

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC Ltd

Pärnasalu 31

Suffolk IP30 9 UP - UK

76505 Saue/Harjumaa

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Igaunija

 

Tel: + 372 6 709 006

 

Lietuva

Hrvatska

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC

Pärnasalu 31

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

76505 Saue/Harjumaa

FR-06516 Carros

Estija

Francuska

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Komentari