CaniLeish (Leishmania infantum excreted secreted...) – Označavanje - QI070AO

Updated on site: 08-Feb-2018

Naziv lijeka: CaniLeish
ATC: QI070AO
Tvar: Leishmania infantum excreted secreted proteins
Proizvođač: Virbac S.A

Sadržaj članka

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kutija s 1 bočicom liofilizata i jednom bočicom otapala.

Kutija s 1 bočicom liofilizata i jednom bočicom otapala, 1 štrcaljkom i 1 iglom. Kutija s 3 bočice liofilizata i 3 bočice otapala.

Kutija s 5 bočica liofilizata i 5 bočica otapala.

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

CaniLeish, liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju za pse

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Leishmania infantum ptoteini (ESP) ≥ 100 µg

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju.

4.VELIČINA PAKOVANJA

1 doza

3 doze

5 doza

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi.

6.INDIKACIJA

7.NAČIN I PUT PRIMJENE

Subkutana primjena.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Primijeniti odmah nakon rekonstitucije.

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Čuvati i prevoziti rashlađeno. Zaštiti od svjetla.

12.POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENIH

PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

13.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA

U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE

Samo za primjenu na životinjama

Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN DOSEGA I POGLEDA DJECE”

Čuvati izvan dosega i pogleda djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Francuska

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/11/121/001

EU/2/11/121/002

EU/2/11/121/003

EU/2/11/121/004

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kutija s 10 bočica s 1 dozom liofilizata i 10 bočica s 1 ml otapala.

Kutija s 15 bočica s 1 dozom liofilizata i 15 bočica s 1 ml otapala.

Kutija s 25 bočica s 1 dozom liofilizata i 25 bočica s 1 ml otapala.

Kutija s 30 bočica s 1 dozom liofilizata i 30 bočica s 1 ml otapala.

Kutija s 50 bočica s 1 dozom liofilizata i 50 bočica s 1 ml otapala.

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

CaniLeish, liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju za pse

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Svaka doza od 1 ml cjepiva sadrži:

Leishmania infantum ptoteini (ESP) ≥ 100 µg

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju

4.VELIČINA PAKOVANJA

10 doza

15 doza

25 doza

30 doza

50 doza

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi.

6.INDIKACIJA

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

7.NAČIN I PUT PRIMJENE

Subkutana primjena.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Primijeniti odmah nakon rekonstitucije.

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Čuvati i prevoziti rashlađeno. Zaštiti od svjetla.

12.POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENIH

PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

13.RIJEČI “ SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA ” I UVJETI ILI OGRANIČENJA

U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE

Samo za primjenu na životinjama

Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN DOSEGA I POGLEDA DJECE”

Čuvati izvan dosega i pogleda djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Francuska

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/11/121/005

EU/2/11/121/006

EU/2/11/121/007

EU/2/11/121/008

EU/2/11/121/009

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM PAKOVANJIMA

Bočica s jednom dozom liofilizata

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

CaniLeish, liofilizat

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

L. infantum ESP ≥ 100 µg

3.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

1 doza

4.PUT(EVI) PRIMJENE

s.c primjena

5.KARENCIJA

Nije primjenjivo

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot {broj}

7.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Primijeniti odmah nakon rekonstitucije

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM PAKOVANJIMA

Bočica s jednom dozom otapala

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

CaniLeish, otapalo

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

Natrijev klorid 9 mg/ml (0,9%)

3.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

1 ml

4.PUT(EVI) PRIMJENE

5.KARENCIJA

Nije primjenjivo.

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot {broj}

7.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari