Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) – Označavanje - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Naziv lijeka: Canigen L4
ATC: QI07AB01
Tvar: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Proizvođač: Intervet International B.V.

Sadržaj članka

PODACI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA Plastična kutija s 10 ili 50 bočica od 1ml

Kartonska kutija s 1 bočicom od 10 ml

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Canigen L4 suspenzija za injekciju za pse

2.NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

Pročitati uputu prije primjene.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju

4.VELIČINA PAKOVANJA

10 x 1 ml (1 doza)

50 x 1 ml (1 doza)

1 x 10 ml (10 doza)

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Subkutana primjena.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

Nije primjenjivo.

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom otvoreno, primijeniti unutar 10 sati.

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Čuvati od zamrzavanja.

Zaštiti od svjetla.

12.POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

13.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

Nizozemska

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/15/183/001 - 10 bočica (1 ml)

EU/2/15/183/002 - 50 bočica (10ml)

EU/2/15/183/003 – 1 bočica (10 ml)

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

OSNOVNI PODACI NAPISANI NA MALIM JEDINICAMA UNUTARNJIH PAKOVANJA

NALJEPNICA

Bočice od 1 ml i 10 ml

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Canigen L4

2.KOLIČINA DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Pogledati uputu.

3.SADRŽAJ: TEŽINA, VOLUMEN ILI BROJ DOZA

1 ml (1 doza)

10 ml (10 doza)

4.PUT(EVI) PRIMJENE

s.c.

5.KARENCIJA

Nije primjenjivo.

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot{broj}

7.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom otvoreno, primijeniti unutar 10 sati (samo za bočice od 10 ml)

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari