Cardalis (benazepril hydrochloride /spironolactone) – Označavanje - QC09BA07

Updated on site: 08-Feb-2018

Naziv lijeka: Cardalis
ATC: QC09BA07
Tvar: benazepril hydrochloride /spironolactone
Proizvođač: Ceva Santé Animale

Sadržaj članka

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kartonska kutija s jednom bocom od 30 tableta

Kartonska kutija s jednom bocom od 90 tableta

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Cardalis 2,5 mg/20 mg tablete za žvakanje za pse

Cardalis 5 mg/40 mg tablete za žvakanje za pse

Cardalis 10 mg/80 mg tablete za žvakanje za pse

benazepril HCl/spironolakton

2.SASTAV DJELATNIH TVARI

benazepril HCl 2,5 mg, spironolakton 20 mg benazepril HCl 5 mg, spironolakton 40 mg benazepril HCl 10 mg, spironolakton 80 mg

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Tableta za žvakanje

4.VELIČINA PAKOVANJA

30 tableta

90 tableta

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA(E)

9.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom otvoren upotrijebiti do 6 mjeseci.

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

12.POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

13.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA ” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, AKO JE PRIMJENJIVO

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Ceva Santé Animale 10 av. de La Ballastiere 33500 Libourne Francuska

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/12/142/001 (1 x 30 tableta, 2,5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/002 (1 x 90 tableta, 2,5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/003 (1 x 30 tableta, 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/004 (1 x 90 tableta, 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/005 (1 x 30 tableta, 10 mg/80 mg)

EU/2/12/142/006 (1 x 90 tableta, 10 mg/80 mg)

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKOVANJU

Boca od 30 tableta

Boca od 90 tableta

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Cardalis 2,5 mg/20 mg tablete za žvakanje za pse

Cardalis 5 mg/40 mg tablete za žvakanje za pse

Cardalis 10 mg/80 mg tablete za žvakanje za pse

benazepril HCl/spironolakton

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

benazepril HCl 2,5 mg, spironolakton 20 mg benazepril HCl 5 mg, spironolakton 40 mg benazepril HCl 10 mg, spironolakton 80 mg

3.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

30 tableta

90 tableta

4.PUT(EVI) PRIMJENE

5.KARENCIJA(E)

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot {broj}

7.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari