Draxxin (tulathromycin) – Sažetak opisa svojstava lijeka - QJ01FA94

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Draxxin 100 mg/ml otopina za injekciju za goveda, svinje i ovce

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Djelatna tvar:

 

Tulatromicin

100 mg/ml

Pomoćna tvar:

 

Monotioglicerol

5 mg/ml

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

Bezbojna do žućkasta otopina.

4.KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1Ciljne vrste životinja

Goveda,svinje i ovce

4.2Indikacije za primjenu, navesti ciljne vrste životinja

Goveda

Liječenje i metafilaksa bolesti dišnih organa goveda (BRD) uzrokovanih bakterijama Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni i mikoplazmom Mycoplasma bovis koje su osjetljive na tulatromicin. Prije metafilaktičnog liječenja treba ustanoviti prisutnost bolesti u stadu.

Liječenje zaraznog keratokonjunktivitisa goveda (IBK) uzrokovanog bakterijom Moraxella bovis koja je osjetljiva na tulatromicin.

Svinje

Liječenje i metafilaksa respiratornih infekcija u svinja (eng. SRD) uzrokovanih bakterijama i mikoplazmama: Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis i Bordetella bronchiseptica osjetljivih na tulatromicin. Prije metafilaktičnog liječenja treba ustanoviti prisutnost bolesti u stadu. Draxxin treba primjenjivati samo ako se očekuje da će se bolest u svinja razviti unutar 2 - 3 dana.

Ovce

Liječenje ranih faza zaraznog pododermatitisa (zarazne šepavosti ovaca) povezanog sa zarazom

Dichelobacter nodosus zahtijeva sustavnu terapiju.

4.3Kontraindikacije

Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti ciljnih životinja na makrolidne antibiotike.

Ne primjenjivati istovremeno s drugim makrolidima ili linkozamidima (vidi odjeljak 4.8). Ne primjenjivati kod životinja u laktaciji koja proizvode mlijeko za ljudsku uporabu.

Ne primjenjivati na gravidnim životinjama koje su namijenjene za proizvodnju mlijeka za ljudsku uporabu, u roku od 2 mjeseca od očekivanog teljenja.

4.4Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja

Ovce:

Djelotvornost antimikrobnog liječenja zarazne šepavosti ovaca može se smanjiti drugim faktorima, kao što su mokri uvjeti okoliša i neodgovarajuće upravljanje farme. Liječenje zarazne šepavosti ovaca stoga treba poduzeti zajedno s drugim alatima za upravljanje stadom, na primjer pružajući suho okruženje.

Antibiotska terapija benigne zarazne šepavosti ovaca ne smatra se prikladnim. Draxxin je pokazao ograničenu djelotvornost u ovaca s težim kliničkim znakovima ili kronične zarazne šepavosti ovaca, pa ga stoga treba dati samo u ranoj fazi zarazne šepavosti ovaca.

4.5Posebne mjere predostrožnosti za primjenu

Posebne mjere predostrožnosti za primjenu na životinjama

Primjenu proizvoda treba temeljiti na testiranju osjetljivosti bakterija izoliranih iz životinja. Kod primjene proizvoda u obzir bi trebalo uzeti službenu, nacionalnu i regionalnu antimikrobnu politiku.

Posebne mjere predostrožnosti koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko medicinski proizvod na životinjama

Tulatromicin iritira oči. U slučaju nehotičnog izlaganja oka tulatromicinu, odmah isperite oči čistom vodom.

Tulatromicin može uzrokovati preosjetljivost u kontaktu s kožom. U slučaju nehotičnog prolijevanja po koži, odmah isperite sapunom i vodom.

Operite ruke nakon primjene.

U slučaju nehotičnog samoinjiciranja, odmah potražite pomoć liječnika i pokažite mu uputu o VMP ili etiketu.

4.6Nuspojave (učestalost i ozbiljnost)

Subkutana primjena Draxxina kod goveda često uzrokuje prolazne bolne reakcije i lokalne otekline na mjestu injiciranja koje mogu potrajati do 30 dana. Takve reakcije nisu uočene kod svinja ili ovaca nakon intramuskularne primjene.

Patomorfološke reakcije na mjestu injiciranja (uključujući reverzibilne promjene kongestije, edeme, fibroze i krvarenja)učestale su približno 30 dana nakon injiciranja u goveda i svinja.

Nakon intramuskularne primjene u ovaca vrlo su učestali sljedeći znakovi nelagode koji su prolazni

(tresenje glavom, trljanje mjesta injiciranja, povlačenje u sebe . Znakovi nestaju u roku od nekoliko minuta.

Učestalost nuspojava je određena sukladno sljedećim pravilima:

-vrlo česte (više od 1 na 10 liječenih životinja pokazuju nuspojavu(e)

-česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 liječenih životinja)

-manje česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1.000 liječenih životinja)

-rijetke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10.000 liječenih životinja)

-vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10.000 liječenih životinja, uključujući izolirane slučajeve).

4.7Primjena tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja

Laboratorijska ispitivanja na štakorima i kunićima nisu dala nikakve dokaze teratogenog, fetotoksičnog ili toksičnog djelovanja za majku. Neškodljivost veterinarsko – medicinskog proizvoda nije utvrđena tijekom graviditeta i laktacije. Primijeniti samo nakon procjene odnosa koristi/rizika od strane odgovornog veterinara.

4.8Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija

Javlja se križna otpornost s drugim makrolidima. Ne primjenjivati istovremeno s antimikrobnim sredstvima sa sličnim načinom djelovanja, primjerice s drugim makrolidima ili linkozamidima.

4.9Količine koje se primjenjuju i put primjene

Goveda

Subkutana primjena.

Pojedinačna subkutana injekcija od 2,5 mg tulatromicina po kilogramu tjelesne težine (ekvivalentno 1 ml/40 kg tjelesne težine). Prilikom liječenja goveda težih od 300 kg, dozu podijeliti jer na jedno mjesto smije se aplicirati najviše 7,5 ml.

Svinje

Intramuskularna primjena.

Pojedinačna subkutana injekcija od 2,5 mg tulatromicina po kilogramu tjelesne težine (ekvivalentno

1 ml/40 kg tjelesne težine).

Pri liječenju svinja težih od 80 kg, dozu podijeliti jer na jedno mjesto smije se aplicirati najviše 2 ml.

U slučaju bolesti dišnih puteva preporučuje se liječiti životinje u ranim stadijima bolesti i procijeniti reakciju na liječenje unutar 48 sati. Ako klinički znakovi respiratornih bolesti potraju, pogoršaju se ili se vrate, terapiju treba zamijeniti nekim drugim antibiotikom i nastaviti dok se klinički znakovi ne povuku.

Ovce

Intramuskularna upotreba.

Pojedinačna subkutana injekcija od 2,5 mg tulatromicina po kilogramu tjelesne težine (ekvivalentno 1 ml/40 kg tjelesne težine u vrat.

Da bi se osiguralo pravilno doziranje, potrebno je što preciznije odrediti tjelesnu težinu kako bi se izbjeglo davanje premalene doze. Da se čep na bočici ne bi nepotrebno probadao, savjetuje se koristiti posebnu iglu za navlačenje ili automatsku brizgaljku za višekratno apliciranje.

4.10 Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti), ako je nužno

Kod goveda predoziranih trostrukom, peterostrukom ili deseterostrukom preporučenom dozom uočeni su prolazni znakovi koji se pripisuju boli na mjestu injiciranja i uključuju nemir, tresenje glavom, kopanje zemlje papkom i kratkotrajni gubitak apetita. Blaga degeneracija miokarda primijećena je kod goveda koja su primila peterostruku do šesterostruku preporučenu dozu.

Kod odojaka od približno 10 kg koji su dobili trostruku ili peterostruku terapijsku dozu uočeni su prolazni znakovi koji se pripisuju boli na mjestu injiciranja i uključuju pretjerano glasanje i nemir. Uočena je i šepavost ako je injekcija ubrizgana u stražnji ekstremitet.

U janjadi (starih približno 6 tjedana), prilikom doziranja od tri ili pet puta veće doze od preporučene, zabilježeni su prolazni znakovi pripisani nelagodnom mjestu injiciranja, što uključuje hodanje unatrag, tresenje glavom, trljanje mjesta ubrizgavanja, ležanje i ustajanje, blejanje.

4.11 Karencija

Goveda (meso i jestive iznutrice): 22 dana.

Svinje (meso i jestive iznutrice): 13 dana.

Ovce: (meso i jestive iznutrice): 16 dana.

Nije odobrena primjena kod životinja koje proizvode mlijeko za ljudsku uporabu.

Ne primjenjivati na gravidnim životinjama koje su namijenjene za proizvodnju mlijeka za ljudsku uporabu u roku od 2 mjeseca od očekivanog teljenja.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: antibakterijski proizvodi za sustavnu upotrebu, makrolidi. ATCvet kod: QJ01FA94.

5.1Farmakodinamička svojstva

Tulatromicin je polusintetičko makrolidno antimikrobno sredstvo koje potječe od produkta fermentacije. Razlikuje se od mnogih drugih makrolida po tome što ima dugotrajno djelovanje koje je, djelomično, rezultat njegovih triju amino-skupina; stoga je razvrstan u podskupinu triamilida.

Makrolidi su antibiotici koji djeluju bakteriostatski i inhibiraju biosintezu esencijalnih bjelančevina uslijed njihova selektivnog vezanja na bakterijsku ribosomsku RNK. Djeluju stimulacijom disocijacije peptidil-tRNK iz ribosoma tijekom procesa translokacije.

Tulatromicin je in vitro učinkovit protiv bakterija i mikoplazmi: Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni i Mycoplasma bovis, te Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis i Bordetella bronchiseptica, bakterijskih patogena koji su najčešće povezani s respiratornim bolestima goveda, odnosno svinja. Povišene vrijednosti minimalne inhibitorne koncentracije (MIK) pronađene su u nekim izolatima

Histophilus somni i Actinobacillus pleuropneumoniae. Kod in vitro djelovanja protiv Dichelobacter nodosus (vir), dokazano je, da je bakterijski patogen najčešće povezan sa zaraznim pododermatitisom

(zarazna šepavost) u ovaca.

Tulatromicin također ima in vitro djelovanje protiv Moraxella bovis, bakterijskog patogena koji je najčešće povezan sa zaraznim keratokonjunktivitisom goveda (IBK).

Otpornost na makrolide može se razviti mutacijom u genima koji kodiraju ribosomsku RNK (rRNK) ili neke ribosomske proteine; enzimskom modifikacijom (metilacijom) ciljnog mjesta 23S rRNK, što općenito pobuđuje križnu otpornost s linkozamidima i streptograminima skupine B (MLSB otpornost); enzimskom inaktivacijom; ili makrolidnim efluksom. MLSB otpornost može biti konstitutivna ili inducibilna. Otpornost može biti kromosomska ili kodirana plazmidima i može biti prijenosna ako je povezana s transposonima ili plazmidima.

Osim svojih antimikrobnih svojstava, u eksperimentalnim istraživanjima pokazalo se i njegovo svojstvo imunološkog moduliranja i protuupalno djelovanje. U polimorfonuklearnim stanicama (PMN, neutrofili) goveda i svinja, tulatromicin potiče apoptozu (programirana smrt stanice) i klirens apoptoze stanica pomoću makrofaga. Smanjuje proizvodnju protu-upalnog medijatora leukotriena B4 i CXCL-8 te inducira proizvodnju protuupalnih i pro-resolvnig lipida lipoxin A4.

5.2Farmakokinetički podaci

Kada je tulatromicin primijenjen govedima kao pojedinačna subkutana doza od 2,5 mg/kg tjelesne težine, njegov je farmakokinetički profil bio karakteriziran vrlo brzom i ekstenzivnom apsorpcijom nakon koje je uslijedila visoka distribucija i spora eliminacija. Maksimalna koncentracija (Cmax) u

plazmi bila je približno 0,5 µg/ml; ta je vrijednost postignuta približno 30 minuta nakon injekcije

(Tmax). Koncentracije tulatromicina u homogenatu pluća bile su znatno više od onih u plazmi. Postoje snažni dokazi značajne akumulacije tulatromicina u neutrofilima i alveolarnim makrofagima. Međutim, in vivo koncentracija tulatromicina na mjestu infekcije pluća nije poznata. Nakon vršnih koncentracija uslijedio je spori pad sustavne izloženosti s prividnim poluvijekom uklanjanja (t1/2) od 90 sati u plazmi. Vezanje na proteine plazme bilo je nisko, približno 40%. Volumen raspodjele u ravnoteži (Vss) utvrđen nakon intravenske primjene bio je 11 L/kg. Biodostupnost tulatromicina nakon subkutane primjene u goveda bila je približno 90%.

Kada je tulatromicin primijenjen na svinjama kao pojedinačna intramuskularna doza od 2,5 mg/kg tjelesne težine, njegov je farmakokinetički profil također bio karakteriziran vrlo brzom i ekstenzivnom apsorpcijom nakon koje je uslijedila visoka distribucija i spora eliminacija. Maksimalna koncentracija (Cmax) u plazmi bila je približno 0,6 µg/ml; ta je vrijednost postignuta približno 30 minuta nakon doziranja (Tmax). Koncentracije tulatromicina u homogenatu pluća bile su znatno više od onih u plazmi. Postoje snažni dokazi značajne akumulacije tulatromicina u neutrofilima i alveolarnim makrofagima. Međutim, in vivo koncentracija tulatromicina na mjestu infekcije pluća nije poznata.

Nakon vršnih koncentracija uslijedio je spori pad sustavne izloženosti s prividnim poluvijekom uklanjanja (t1/2) od približno 91 sata u plazmi. Vezanje na proteine plazme bilo je nisko, približno 40%. Volumen raspodjele u ravnoteži (Vss) utvrđen nakon intravenske primjene bio je 13,2 l/kg. Biodostupnost tulatromicna nakon intramuskularne primjene na svinjama bila je približno 88%.

U ovaca, farmakokinetički profil tulatromicina primijenjenog u 1 dozi od 2,5 mg/kg t.m. intramuskularnim putem, maksimalnu koncentraciju u plazmi (Cmax) od 1,19 µg/ml postiže unutar 15 minuta (Tmax) nakon doziranja, te mu eliminacijski polu-život (t 1/2) iznosi 69,7 h. Vezanje proteina plazme iznosilo je otprilike 60 - 75%. Nakon intravenoznog doziranja volumen raspodjele u mirnom stanju bio je 31,7 l/kg. Biološka raspoloživost tulatromicina nakon intramuskularne primjene u ovaca iznosila je 100%.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Monotioglicerol

Propilen glikol

Limunska kiselina

Klorovodična kiselina

Natrijev hidroksid

Voda za injekcije

6.2Glavne inkompatibilnosti

U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarsko-medicinski proizvod se ne smije miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima.

6.3Rok valjanosti

Rok valjanosti veterinarsko-medicinskog proizvoda kad je zapakiran za prodaju: 3 godine. Rok valjanosti poslije prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: 28 dana.

6.4Posebne mjere pri čuvanju

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne zahtijeva nikakve posebne uvjete čuvanja.

6.5Osobine i sastav unutarnjeg pakovanja

Primarno pakovanje: staklena bočica tipa I s klorobutilnim čepom, obloženim fluoropolimerom i aluminijskom kapicom.

Veličina pakovanja: kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu.

Veličine bočica: 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml i 500 ml. Bočice od 500 ml ne smiju se upotrebljavati za svinje i ovce.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

6.6 Posebne mjere predostrožnosti za odlaganje neupotrebljenog

veterinarsko-medicinskog proizvoda ili otpadnih materijala dobivenih primjenom tih proizvoda

Bilo koji neupotrebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih veterinarsko-medicinskih proizvoda trebaju se odlagati u skladu s lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/03/041/001 (20 ml)

EU/2/03/041/002 (50 ml)

EU/2/03/041/003 (100 ml)

EU/2/03/041/004 (250 ml)

EU/2/03/041/005 (500 ml)

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/PRODULJENJA ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 11/11/2003.

Datum posljednjeg produljenja odobrenja: 19/09/2008.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove (http://www.ema.europa.eu/).

ZABRANA PRODAJE, OPSKRBE I/ILI PRIMJENE

Nije primjenjivo.

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Draxxin 25 mg/ml otopina za injekciju za svinje

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Djelatna tvar:

Tulatromicin 25 mg/ml

Pomoćne tvari:

Monotioglicerol 5 mg/ml.

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

Bistra bezbojna do žućkasta otopina.

4. KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1 Ciljne vrste životinja

Svinje

4.2 Indikacije za primjenu, navesti ciljne vrste životinja

Liječenje i metafilaksa respiratornih infekcija u svinja (eng. SRD) vezanih uz bakterije i mikoplazmu:

Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae i Haemophilus parasuis i Bordetella bronchiseptica osjetljivih na tulatromicin. Prije metafilaktičnog liječenja treba ustanoviti prisutnost bolesti u stadu. Draxxin treba primjenjivati samo ako se očekuje da će se bolest u svinja razviti za 2 - 3 dana.

4.3 Kontraindikacije

Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti ciljnih životinja na makrolidne antibiotike.

Ne primjenjivati istovremeno s drugim makrolidima ili linkozamidima (vidi odjeljak 4.8).

4.4 Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja

Nema.

4.5 Posebne mjere predostrožnosti za primjenu

Posebne mjere predostrožnosti za primjenu na životinjama

Primjenu proizvoda treba temeljiti na testiranju osjetljivosti bakterija izoliranih iz životinja. Kod primjene proizvoda u obzir bi trebalo uzeti službenu, nacionalnu i regionalnu antimikrobnu politiku.

Posebne mjere predostrožnosti koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko medicinski proizvod na životinjama

Tulatromicin iritira oči. U slučaju nehotičnog izlaganja oka, odmah isperite oči čistom vodom.

Tulatromicin može uzrokovati preosjetljivost u kontaktu s kožom. U slučaju nehotičnog prolijevanja po koži, odmah isperite sapunom i vodom.

Operite ruke nakon primjene.

U slučaju nehotičnog samoinjiciranja odmah potražite pomoć liječnika i pokažite mu uputu o VMP ili etiketu.

4.6 Nuspojave (učestalost i ozbiljnost)

Patomorfološke reakcije na mjestu injiciranja (uključujući reverzibilne promjene kongestije, edeme, fibroze i krvarenja) prisutne su približno 30 dana nakon injiciranja u obje životinjske vrste.

4.7 Primjena tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja

Laboratorijska ispitivanja na štakorima i kunićima nisu dala nikakve dokaze teratogenog, fetotoksičnog ili toksičnog djelovanja za majku. Neškodljivost tulatromicina tijekom graviditeta i laktacije nije utvrđena kod goveda i svinja. Primijeniti samo nakon procjene odnosa koristi/rizika od strane odgovornog veterinara.

4.8 Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija

Javlja se križna otpornost s drugim makrolidima. Ne primjenjivati istovremeno s antimikrobnim sredstvima sa sličnim načinom djelovanja, primjerice s drugim makrolidima ili linkozamidima.

4.9 Količine koje se primjenjuju i put primjene

Pojedinačna injekcija u mišić od 2,5 mg tulatromicina po kilogramu tjelesne težine (ekvivalentno 1 ml/10 kg tjelesne težine) u vrat. Pri liječenju svinja težih od 40 kg, dozu podijeliti jer na jedno mjesto smije se aplicirati najviše 4 ml.

Preporučuje se liječiti životinje u ranim stadijima bolesti i procijeniti reakciju na liječenje unutar 48 sati. Ako klinički znakovi respiratornih bolesti potraju, pogoršaju se ili se vrate, terapiju treba zamijeniti nekim drugim antibiotikom i nastaviti dok se klinički znakovi ne povuku.

Da bi osigurali pravilno doziranje, potrebno je što preciznije odrediti tjelesnu težinu kako bi se izbjeglo davanje premalene doze. Da se čep na bočici ne bi nepotrebno probadao, savjetuje se koristiti posebnu iglu za navlačenje ili automatsku brizgaljku za višekratno apliciranje.

4.10 Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti), ako je nužno

Kod odojaka teških približno 10 kg koji su dobili trostruku ili peterostruku terapijsku dozu uočeni su prolazni znakovi koji se pripisuju boli na mjestu injiciranja i uključuju pretjerano glasanje i nemir. Uočena je i šepavost ako je injekcija ubrizgana u stražnji ekstremitet.

4.11 Karencija

Svinja (meso i jestive iznutrice): 13 dana.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: antibakterijski proizvodi za sustavnu upotrebu, makrolidi. ATCvet kod: QJ01FA94.

5.1 Farmakodinamička svojstva

Tulatromicin je polusintetičko makrolidno antimikrobno sredstvo koje potječe od produkta fermentacije. Razlikuje se od mnogih drugih makrolida po tome što ima dugotrajno djelovanje koje je, djelomično, rezultat njegovih triju amino-skupina; stoga je razvrstan u podskupinu triamilida.

Makrolidi su antibiotici koji djeluju bakteriostatski i inhibiraju biosintezu esencijalnih bjelančevina uslijed njihova selektivnog vezanja na bakterijsku ribosomsku RNK. Djeluju stimulacijom disocijacije peptidil-tRNK iz ribosoma tijekom procesa translokacije.

Tulatromicin je in vitro učinkovit protiv bakterija i mikoplazmi: Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni i Mycoplasma bovis, te Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis i Bordetella bronchiseptica, bakterijskih patogena koji su najčešće povezani s respiratornim bolestima goveda, odnosno svinja. Povišena vrijednosti minimalne inhibitorne koncentracije (MIK) pronađena je u nekim izolatima

Histophilus somni i Actinobacillus pleuropneumoniae.

Otpornost na makrolide može se razviti mutacijom u genima koji kodiraju ribosomsku RNK (rRNK) ili neke ribosomske proteine; enzimskom modifikacijom (metilacijom) ciljnog mjesta 23S rRNK, što općenito pobuđuje križnu otpornost s linkozamidima i streptograminima skupine B (MLSB otpornost); enzimskom inaktivacijom; ili makrolidnim efluksom. MLSB otpornost može biti konstitutivna ili inducibilna. Otpornost može biti kromosomska ili kodirana plazmidima i može biti prijenosna ako je povezana s transposonima ili plazmidima.

Osim svojih antimikrobnih svojstava, u eksperimentalnim istraživanjima pokazalo se i njegovo svojstvo imunološkog moduliranja i protuupalno djelovanje. U polimorfonuklearnim stanicama (PMN, neutrofili)goveda i svinja, tulatromicin potiče apoptozu (programirana smrt stanice) i klirens apoptoze stanica pomoću makrofaga. Smanjuje proizvodnju protu-upalnog medijatora leukotriena B4 i CXCL-8 te inducira proizvodnju protuupalnih i pro-resolvnig lipida lipoxin A4.

5.2 Farmakokinetički podaci

Kada je tulatromicin bio primijenjen na svinjama kao pojedinačna intramuskularna doza od 2,5 mg/kg tjelesne težine, njegov je farmakokinetički profil također bio karakteriziran vrlo brzom i ekstenzivnom apsorpcijom nakon koje je uslijedila visoka distribucija i spora eliminacija. Maksimalna koncentracija (Cmax) u plazmi bila je približno 0,6 µg/ml; ta je vrijednost postignuta približno 30 minuta nakon doziranja (Tmax). Koncentracije tulatromicina u homogenatu pluća bile su znatno više od onih u plazmi. Postoje snažni dokazi značajne akumulacije tulatromicina u neutrofilima i alveolarnim makrofagima. Međutim, in vivo koncentracija tulatromicina na mjestu infekcije pluća nije poznata.

Nakon vršnih koncentracija uslijedio je spori pad sustavne izloženosti s prividnim poluvijekom uklanjanja (t1/2) od približno 91 sata u plazmi. Vezanje na proteine plazme bilo je nisko, približno 40%. Volumen raspodjele u ravnoteži (Vss) utvrđen nakon intravenske primjene bio je 13,2 L/kg.

Biodostupnost tulatromicina nakon intramuskularne primjene na svinjama bila je približno 88%.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

Monotioglicerol

Propilen glikol

Limunska kiselina

Klorovodična kiselina

Natrijev hidroksid

Voda za injekcije

6.2 Glavne inkompatibilnosti

U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarsko-medicinski proizvod se ne smije miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima.

6.3 Rok valjanosti

Rok valjanosti veterinarsko-medicinskog proizvoda kad je zapakiran za prodaju: 3 godine. Rok valjanosti poslije prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: 28 dana.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne zahtijeva nikakve posebne uvjete čuvanja.

6.5 Osobine i sastav unutarnjeg pakovanja

Primarno pakovanje: staklena bočica tipa I s klorobutilnim čepom, obloženim fluoropolimerom i aluminijskom kapicom.

Veličina pakovanja: kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu.

Veličine bočica: 50 ml, 100 ml i 250 ml.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

6.6 Posebne mjere predostrožnosti za odlaganje neupotrebljenog veterinarsko-medicinskog proizvoda ili otpadnih materijala dobivenih primjenom tih proizvoda

Bilo koji neupotrebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih veterinarsko-medicinskih proizvoda trebaju se odlagati u skladu s lokalnim propisima.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/03/041/002 (50 ml)

EU/2/03/041/003 (100 ml)

EU/2/03/041/004 (250 ml)

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/PRODULJENJA ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 11/11/2003.

Datum posljednjeg produljenja odobrenja: 19/09/2008.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/

ZABRANA PRODAJE, OPSKRBE I/ILI PRIMJENE

Nije primjenjivo.

Komentari