Eryseng (Erysipelothrix rhusiopathiae, strain...) – Označavanje - QI09AB03

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Eryseng
ATC: QI09AB03
Tvar: Erysipelothrix rhusiopathiae, strain R32E11 (inactivated)
Proizvođač: Laboratorios HIPRA, S.A.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU I UNUTARNJEM

PAKOVANJU

KARTONSKA KUTIJA,

BOČICI (100 ml, 25 ml) I AMPULI (100 ml)

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

ERYSENG suspenzija za injekcije za svinje

2.SASTAV DJELATNIH TVARI

Inaktivirani Erysipelothrix rhusiopathiae, strain R32E11 ................

ELISA > 3,34 log2 IE50 %

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju

4.VELIČINA PAKOVANJA

10 doza (20 ml)

25 doza (50 ml)

50 doza (100 ml)

125 doza (250 ml)

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje.

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Intramuskularna primjena.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA(E)

Karencija: Nula dana

9.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), UKOLIKO JE POTREBNO

10.ROK VALJANOSTI

EXP (rok trajanja)

Upotrijebiti odmah po otvaranju.

11.POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom

Ne zamrzavati. Zaštiti od svjetla.

12. POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13. RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE,

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona) SPAIN

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/14/166/001

EU/2/14/166/002

EU/2/14/166/003

EU/2/14/166/004

EU/2/14/166/005

EU/2/14/166/006

EU/2/14/166/007

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM PAKOVANJIMA

OZNAKA NA BOČICI (20 ml,50 ml), OZNAKA NA AMPULI (20 ml, 50 ml)

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

ERYSENG suspenzija za injekcije za svinje

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

Inaktivirani Erysipelothrix rhusiopathiae, strain R32E11 ................

ELISA > 3,34 log2 IE50 %

3.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

10 doza (20 ml)

25 doza (50 ml)

4.PUT(EVI) PRIMJENE

i.m.

5.KARENCIJA(E)

Karencija: Nula dana

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot

7.ROK VALJANOSTI

EXP (rok trajanja)

Upotrijebiti odmah po otvaranju.

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari