Incurin (estriol) - QG03CA04

Updated on site: 21-Sep-2017

Naziv lijeka: Incurin
ATC: QG03CA04
Tvar: estriol
Proizvođač: Intervet International BV

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

INCURIN 1 mg tableta

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Djelatna tvar: estriol 1 mg/tableti

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Okrugla tabletaOpširnije...

Komentari