Incurin (estriol) - QG03CA04

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

INCURIN 1 mg tableta

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Djelatna tvar: estriol 1 mg/tableti

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Okrugla tableta

4.KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1Ciljne vrste životinja



Opširnije...

Komentari