Incurin (estriol) – Označavanje - QG03CA04

PODACI NA VANJSKOM PAKOVANJU

OSOBINE/TIP

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

INCURIN 1 mg tableta

Estriol

2.NAVOĐENJE DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Djelatne tvari: estriol 1 mg/tableta

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Tableta.

4.VELIČINA PAKOVANJA

Kartonska kutija sa 1 blisterom. Blister sadrži 30 tableta.

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Pas

6.INDIKACIJA(E)

Liječenje hormonski ovisne urinarne inkontinencije, zbog nekompetentnosti mehanizma sfinkter u kuja.

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Za peroralnu primjenu.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

Nije primjenjivo.

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

Nije primjenjivo.

10.ROK VALJANOSTI

Exp (mjesec / godina)

11.POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Ne skladištiti na temperaturi iznad 30°C.

12. POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Svaki neiskorišteni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijal dobiven iz veterinarsko- medicinskih proizvoda mora se odlagati u skladu s lokalnim uvjetima.

13. RIJEČI “ SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA ” I UVETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama – izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN DOSEGA I POGLEDA DJECE”

Čuvati izvan dosega i pogleda djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE VMP U PROMET

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 Boxmeer Nizozemska

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/00/018/001

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Serija

OSNOVNI PODACI NAPISANI NA BLISTERIMA ILI TRAKAMA

{OSOBINE/TIP}

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

INCURIN 1 mg tableta.

Estriol

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE VMP U PROMET

Intervet International B.V.

3.ROK VALJANOSTI

(Mjesec / godina)

4.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Serija

5.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari