Masivet (masitinib mesylate) – Sažetak opisa svojstava lijeka - QL01XE90

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

MASIVET 50 mg filmom obložene tablete za pse

MASIVET 150 mg filmom obložene tablete za pse

2.KVANTITATIVNI I KVALITATIVNI SASTAV

Svaka filmom obložena tableta sadrži:

Djelatna tvar:

Masitinib 50 mg (istovjetan masitinib mesilatu 59.6 mg)

Masitinib 150 mg (istovjetan masitinib mesilatu 178.9 mg)

Pomoćne tvari.

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Filmom obložena tableta

Svjetlo-narančasta, okruglog oblika, filmom obložena tableta s reljefnom oznakom "50" ili "150" na jednoj strani i logotipom tvrtke na drugoj strani.

4.KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1Ciljne vrste životinja

Psi.

4.2Indikacije za primjenu, navesti ciljne vrste životinja

Liječenje neoperabilnog tumora mastocita u pasa (stupanj 2 ili 3) s potvrđenom mutacijom receptora c-kit tirozin kinaze.

4.3Kontraindikacije

Ne primjenjivatiu gravidnih kuja ili kuja u laktaciji (vidjeti poglavlje 4.7).

Ne primjenjivati na psima mlađim od 6 mjeseci ili lakšim od 4 kg tjelesne težine.

Ne primjenjivatina psima koji imaju oštećenje jetre, određeno kao povišenje AST ili ALT > 3 x gornja granica normale (GGN).

Ne primjenjivati na psima koji koji imaju oštećenje bubrežne funkcije, definirano kao porast omjer bjelančevina i kreatinina u mokraći (Urinary Protein Creatinine – UPC ratio) > 2 ili pad albumina < 1 x donja granica normale (DGN).

Ne ne primjenjivati na anemičnim psima (hemoglobin < 10 g/dl).

Ne primjenjivati napsima s neutropenijom ako je ukupni broj neutrofila < 2.000 /mm3. Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar ili bilo koju od pomoćnih tvari.

4.4Posebna upozorenja

Za bilo koji tumor mastocita koji se može liječiti operacijom, operacija treba biti prvi izbor liječenja. Liječenje masitinibom treba koristiti samo u pasa s neoperabilnim tumorom mastocita i u onih s izraženom mutacijom receptora c-kit tirozin kinaze. Prisutnost mutacije receptora c-kit tirozin kinaze mora biti potvrđena prije liječenja (vidjeti poglavlje 5.1).

4.5 Posebne mjere opreza prilikom primjene

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama

Psi se moraju pažljivo promatrati, a liječenje se može prilagoditi ili prekinuti, ako je potrebno.

Praćenje funkcije bubrega

Bubrežnu funkciju treba odgovarajuće pratiti svaki mjesec testiranjem mokraće s papirnom trakom (dipstick).

U slučaju pozitivnih polukvantitativnih rezultata mjerenja papirnom trakom (bjelančevine > 30 mg/dl), treba provesti analizu mokraće kako bi se utvrdio omjer bjelančevina i kreatinina u mokraći (UPC), te uzeti uzorak krvi za mjerenje kreatinina, albumina i ureje u krvi.

Ako je omjer UPC > 2, ili je kreatinin > 1.5 gornje granice normale (GGN), ili albumin < 0.75 donje granice normale (DGN) ili ureja u krvi (blood urea nitrogen - BUN) > 1.5 GGN, liječenje treba prekinuti.

Praćenje sindroma gubitka bjelančevina

Svaki mjesec treba napraviti kontrolu mokraće testnom trakom. U slučaju pozitivnih rezultata testiranja s polukvantitativnim testnim trakama (bjelančevine ≥ 30 mg / dl), treba provesti analizu mokraće kako bi se utvrdio omjer bjelančevina i kreatinina u mokraći (UPC).

Svaki mjesec treba izvršiti mjerenje albumina u krvi.

U slučaju da je omjer UPC > 2 ili albumin < 0.75 donje granice normale (DGN), liječenje treba prekinuti dok se albumin i UPC vrijednosti ne vrate u granične vrijednosti (omjer UPC < 2 i albumin > 0.75 DGN), zatim se liječenje može nastaviti u istoj dozi.

Ako se jedan od tih događaja (omjer UPC > 2 ili albumin < 0.75 DGN) pojavi po drugi put, liječenje treba trajno prekinuti.

Anemija i/ili hemoliza

Psi se moraju pažljivo promatrati kako bi se uočili znakovi (hemolitičke) anemije. U slučaju kliničkih znakova anemije ili hemolize, treba mjeriti hemoglobin, slobodni bilirubin i haptoglobin, te izmjeriti broj krvnih stanica (uključujući i retikulocite).

Liječenje treba prekinuti u slučaju:

hemolitičke anemije, tj. ako je hemoglobin < 10 g/dl, te hemolize, tj. ako je slobodni bilirubin > 1.5 GGN i haptoglobin < 0.1 g/dl,

anemije uzrokovane nedostatkom regeneracije, tj. ako je hemoglobin < 10 g/dl i ako su retikulociti < 80.000/mm3.

Intoksikacija jetre (porast ALT ili AST), neutropenija

U slučaju povećanja ALT ili AST > 3 GGN, pada broja neutrofila < 2000/mm3 ili bilo koje druge teške nuspojave, liječenje treba izmijeniti kako slijedi:

Kod prve pojave, liječenje treba prekinuti do prestanka nuspojave, a zatim nastaviti na istoj razini doze;

Kod drugog pojavljivanja iste nuspojave, liječenje treba prekinuti do prestanka iste; liječenje treba nastaviti smanjenom dozom od 9 mg/kg tjelesne težine/dan;

Kod trećeg nastanka iste nuspojave, liječenje treba prekinuti do prestanka nuspojave; liječenje treba nastaviti dodatnim smanjenjem doze na 6 mg /kg/dan;

Liječenje treba prekinuti pri pojavi teških nuspojava pri primjeni doze od 6 mg/kg/dan.

Druge mjere opreza

Liječenje treba trajno prekinuti u slučaju intoksikacije bubrega, imunološki uvjetovane hemolitičke anemije (immune-mediated haemolytic anaemia - IMHA) i/ili anemije uzrokovane nedostatkom regeneracije, te ako teška neutropenija, i/ili teški proljev i/ili teško povraćanje ustraju nakon smanjenja doze.

Za vrijeme liječenja psi se nesmiju upotrebljavati za rasplod.

Sažetak graničnih vrijenosti laboratorijskih pretraga, procjena kojih dovodi do kontraindikacija ili promjena liječenja (prekid doziranja, smanjenje doze ili prestanak liječenja)

Postupak u slučaju intoksikacije jetre (ALT ili AST)

Kontraindikacija

 

Prekid doziranja

Smanjenje doze

Prestanak liječenja

> 3 GGN

 

> 3 GGN

> 3 GGN

> 3 GGN

 

 

(1. put)

(2./3. put)

(4. put)

 

 

Postupak u slučaju

neutropenije (broj neutrofila)

Kontraindikacija

 

Prekid doziranja

Smanjenje doze

Prestanak liječenja

< 2.000/mm3

 

< 2.000/mm3

< 2.000/mm3

< 2.000/mm3

 

 

(1. put)

(2./3. put)

(4. put)

Postupak u slučaju sindroma gubitka bjelančevina (albuminemija i/ili UPC)

Kontraindikacija

 

Prekid doziranja

Smanjenje doze

Prestanak liječenja

Albumin < 1 DGN

 

Albumin < 0.75 DGN

Nije primjenjivo

Albumin < 0.75 DGN

ili UPC > 2

 

ili UPC >2

 

ili UPC > 2

 

 

(1. put)

 

(2. put)

 

Postupak u slučaju hemolitičke i neregenerativne anemije

 

 

(hemoglobin, bilirubin, haptoglobin, retikulociti)

Kontraindikacija

 

Prekid doziranja

Smanjenje doze

Prestanak liječenja

Hemoglobin

 

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Hemoglobin < 10 g/dl

< 10 g/dL

 

 

 

i

 

 

 

 

slobodni bilirubin > 1.5 GGN i

 

 

 

 

haptoglobin< 0.1 g/dl

 

 

 

 

ili retikulociti < 80.000/mm3

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama

Ponavljani kontakt masitiba s kožom može utjecati na plodnost ženki i razvoj ploda. Djelatna tvar u Masivetu može izazvati preosjetljivost kože.

Izbjegavati kontakt kože s izmetom, mokraćom i povraćenim sadržajem liječenih pasa.

Nositi zaštitne rukavice kod rukovanja povraćenim sadržajem, mokraćom ili izmetom liječenih pasa.

Ukoliko slomljena tableta, povraćeni sadržaj, mokraća ili izmet dođu u kontakt s kožom, odmah isprati s puno vode.

Djelatna tvar u Masivetu može izazvati teški nadražau i ozbiljno oštećenje očiju.

Izbjegavati kontakt s očima.

Paziti da ne dodirujete oči prije nego skinete i odstranite rukavice, a ruke temeljito operite.

Ukoliko proizvod dođe u kontakt s očima odmah isperite s puno vode.

Osobe s poznatom preosjetljivošću na masitinib ne bi trebale rukovati proizvodom.

U slučaju da se nehotice proguta, odmah potražite pomoć liječnička i pokažite mu uputu o VMP ili etiketu. Pri liječenju psa nemojte jesti, piti ili pušiti.

Djeca ne smiju biti u bliskom kontakt s liječenim psom, njegovim izmetom ili povraćenim sadržajem.

4.6Nuspojave (učestalost i ozbiljnost)

Vrlo česte

Blage do umjerene želučanocrijevne reakcije (proljev i povraćanje) koje u prosjeku traju oko 21, odnosno 9 dana.

Blaga do umjerena alopecija s prosječnim trajanjem od oko 26 dana.

Česte

Teška toksičnost za bubrege može se pojaviti na početku liječenja kod pasa koji pate od bubrežnih poremećaja (uključujući visoku razinu kreatinina u krvi ili proteinuriju).

Umjerena do teška anemija (aplastična/hemolitička) s prosječnim trajanjem od oko 7 dana.

Sindrom gubitka bjelančevina (uglavnom zbog pada albumina u serumu).

Blaga ili umjerena neutropenija s prosječnim trajanjem od oko 24 dana.

Porast aminotransferaze (ALT ili AST) s prosječnim trajanjem od oko 29 dana.

Posebne mjere koje treba poduzeti u slučaju gore spomenutih reakcija opisane su u poglavlju 4.5.

Ostale najčešće uočene nuspojave bile su u većini slučajeva blage ili umjerene:

Letargija i astenija s prosječnim trajanjem od oko 8, odnosno do 40 dana.

Smanjenje apetita ili anoreksija s prosječnim trajanjem od oko 45 dana, odnosno 18 dana.

Kašalj (prosječno trajanje 23 dana).

Limfadenopatija (prosječno trajanje 47 dana).

Edem (prosječno trajanje 7 dana).

Lipom (prosječno trajanje 53 dana).

Učestalost nuspojava je određena prema sljedećem pravilu:

-vrlo česte (više od 1 od 10 životinja pokazuje uočenu(e) nuspojavu(e) za vrijeme jednog liječenja

-česte (više od 1 ali manje od 10 životinja od 100 životinja)

4.7Primjena tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja

Ne primjenjivati u gravidnih kuja ili kuja kojeu laktaciji. Laboratorijska ispitivanja na štakorima dokazala su smanjene ženske plodnosti kod doze od 100 mg/kg/dan, te embriotoksičnost i razvojnu toksičnost kod doze od 30 mg/kg/dan. Ispitivanja u kunića, međutim, nisu pokazala embriotoksičnost ili toksičnost u razvoju.

4.8Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija

In vitro ispitivanja s ljudskim mikrosomima pokazuju da istovremeno liječenja tvarima koja su metabolizirana izooblicima CYP450 mogu dovesti do viših ili nižih koncentracija masitiniba ili tih tvari u plazmi. Odgovarajuće informacije za pse nisu dostupne. Dakle, oprez je potreban pri istovremenoj primjeni masitiniba i drugih tvari.

Istodobna primjena drugih tvari s visokim stupnjem vezivanja za bjelančevine može konkurirati vezivanjumasitiniba i tako izazvati nuspojave.

Učinkovitost Masiveta može biti smanjena u pasa prethodno liječenih kemoterapijom i/ili radioterapijom. Nema podataka koji se odnose na potencijalno križnu otpornost s drugim citostatičnim proizvodima.

4.9Količine koje se primjenjuju i put primjene

Za oralnu uporabu.

Preporučena doza je 12.5 mg/kg (uz raspon doze od 11 - 14 mg/kg) jednom dnevno, kako je prikazano u tablici u nastavku.

U pasa tjelesne težine manje od 15 kg precizno doziranje nije uvijek moguće. Ovi psi mogu biti liječeni s 50, 100 ili 150 mg, ako je moguće postići ciljanu dozu 11-14 mg/kg tjelesne težine.

Tablete se moraju primijeniti u cjelini, ne smiju biti podijeljene, slomljene ili smrvljene. Ako pas ispljune dio tablete nakon žvakanja, taj dio treba baciti.

Tablete uvijek treba primijeniti na isti način, s hranom.

12.5 mg/kg tjelesne

Broj tableta dnevno

Doza mg/kg

 

težine

 

 

 

 

 

Tjelesna težina psa u

50 mg

 

150 mg

donja težina

gornja težina

 

kg

 

 

 

 

 

> 15

 

plus

13.7

11.1

> 18

 

plus

13.9

11.4

> 22

 

 

 

13.6

11.5

> 26

 

plus

13.5

11.7

> 30

 

plus

13.3

11.8

> 34

 

 

 

13.2

11.8

> 38

 

plus

13.2

11.9

> 42

 

plus

13.1

12.0

> 46

 

 

 

13.0

12.0

> 50

 

plus

13.0

12.0

> 54

 

plus

13.0

12.1

> 58

 

 

 

12.9

12.1

> 62

 

plus

12.9

12.1

> 66

 

plus

12.9

12.1

> 70

 

 

 

12.9

12.2

> 74

 

plus

12.8

12.2

> 78

 

 

plus

12.8

 

Ako je tableta ispljunuta ili ispovraćana u roku od 10 minuta nakon primjene, liječenje treba ponoviti. Ako je tableta ispljunuta ili ispovraćana nakon više od 10 minuta nakon primjene, liječenje se ne smije ponoviti.

Liječenje treba procijeniti nakon 4 do 6 tjedana kako bi se odredio početni odgovor. Trajanje liječenja ovisi o odgovoru na liječenje. Liječenje treba održavati u slučaju stabilne bolesti, odnosno kod statičnog, djelomičnog ili potpunog tumorskog odgovora, pod uvjetom da se proizvod dovoljno dobro podnosi. U slučaju progresije tumora, liječenje vjerojatno neće biti uspješno te ga treba preispitati.

Smanjenje doze, prekid liječenja i prestanak liječenja:

Pse treba pažljivo nadzirati te stručno procijeniti potreba za smanjenjem doze u slučaju mogućih značajnih nuspojava (vidjeti poglavlje 4.5). Doze se mogu smanjiti na 9 mg/kg tjelesne težine (raspon 7.5 -10. 5 mg/kg) ili na 6 mg/kg tjelesne težine (raspon 4.5 – 7.5 mg/kg) u skladu s tablicama u nastavku.

Tijekom kliničkih ispitivanja, dnevna doza je bila smanjena zbog nuspojava u oko 16% liječenih pasa i to uglavnom zbog porasta transaminaza.

9 mg po kg tjelesne težine dnevno kao što je prikazano u donjoj tablici.

 

 

 

 

Broj tableta dnevno

Doza mg/kg

Tjelesna težina psa u

50 mg

 

150 mg

donja težina

gornja težina

 

 

kg

 

 

 

 

 

> 15.0

 

19.4

 

 

10.0

7.7

> 19.4

 

25.0

plus

10.3

8.0

> 25.0

 

30.6

plus

10.0

8.2

> 30.6

 

36.1

 

 

9.8

8.3

> 36.1

 

41.7

plus

9.7

8.4

> 41.7

 

47.2

plus

9.6

8.5

> 47.2

 

52.8

 

 

9.5

8.5

> 52.8

 

58.3

plus

9.5

8.6

> 58.3

 

63.9

plus

9.4

8.6

> 63.9

 

69.4

 

 

9.4

8.6

> 69.4

 

75.0

plus

9.4

8.7

> 75.0

 

80.6

plus

9.3

8.7

6 mg po kg tjelesne težine dnevno kao što je prikazano u donjoj tablici.

 

 

 

 

Broj tableta dnevno

Doza mg/kg

Tjelesna težina psa u

50 mg

 

150 mg

donja težina

gornja težina

 

 

kg

 

 

 

 

 

>15.0

 

20.8

 

 

6.6

4.8

> 20.8

 

29.2

 

 

7.2

5.1

> 29.2

 

37.5

plus

6.9

5.3

> 37.5

 

45.8

plus

6.7

5.5

> 45.8

 

54.2

 

 

6.5

5.5

> 54.2

 

62.5

plus

6.5

5.6

> 62.5

 

70.8

plus

6.4

5.6

> 70.8

 

79.2

 

 

6.4

5.7

> 79.2

 

 

plus

6.3

 

4.10Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti), ako je nužno

Preporučena dnevna doza od 12.5 mg/kg tjelesne težine odgovara najvišoj podnošljivoj dozi (Maximum Tolerated Dose - MTD), koji je izvedena iz ponavljanih ispitivanja toksičnosti doze u zdravih Beagle pasa.

Znakovi predoziranja zabilježeni su u ispitivanjima toksičnosti provedenih u zdravih pasa, liječenih 39 tjedana primjenom približno dvaputa veće doze od preporučene (25 mg masitiniba), liječenih 13 tjedana te 4 tjedna dozama većim približnotri puta od preporučene doze (41.7 mg masitiniba), i liječenih 4 tjedna dozama približnodeset puta većim od preporučene doze (125 mg masitiniba). Glavni ciljni organi toksičnosti u pasa su probavni sustav, hematopoetski sustav, bubreg i jetra.

U slučaju nastajanja nuspojava radi predoziranja, liječenje treba prekinuti do prestanka istih, a potom nastaviti liječenje primjenom preporučene terapijske doze.

4.11 Karencija

Nije primjenjivo.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: inhibitor protein-tirozin kinaze.

ATCvet kod: QL01XE90.

5.1Farmakodinamička svojstva

Masitinib je inhibitor protein-tirozin kinaze koji, in vitro, snažno i selektivno inhibira mutirani oblik c- kit receptora u području jukstamembrane (JM). Također inhibira receptor trombocitima izvedenog čimbenika rasta (Platelet Derived Growth Factor - PDGF) i receptor čimbenika rasta fibroblasta (Fibroblast Growth Factor Receptor - FGFR3).

U ključnom terenskom kliničkom ispitivanju, psi različitih pasmina, u dobi od dvije do sedamnaest godina, nasumce su bili liječeni Masivetom u dozi od 12.5 mg/kg ili placebom. U pasa s neoperabilnim tumorom mastocita, 2. ili 3. stupnja s izraženim mutiranim receptorom, tirozin kinaze c-kit, liječenje Masivetom je značajno produžilo vrijeme do progresije tumora (Time-to-Tumour Progression - TTP) uz središnju vrijednosti od 241 dana u odnosu na 83 dana za placebo. Odgovor na liječenje masitinibom je bio izražen kao stabilna bolest, tj. statički, djelomični ili potpuni odgovor.

Masitinib se smije koristiti samo u liječenju pasa s neoperabilnim tumorima mastocita koj imaju mutirani receptorc-kit tirozin kinaze. Prisutnost mutiranog receptora tirozin kinaze c-kit mora biti potvrđena prije tretmana.

5.2Farmakokinetički podaci

Nakon oralne primjene u pasa u dozi od 11.2 mg (± 0.5 mg) po kg tjelesne težine, masitinib se brzo apsorbira i vrijeme do postizanja maksimalne koncentracije (Tmax) je približno2 sata. Poluvrijeme eliminacije (t ½) je približno3 -6 sata. Masitinib je u približno 93% vezan na bjelančevine plazme.

Masitinib se metabolizira pretežno N-dealkilizasijom. Izlučuje se putem žuči.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Celuloza, mikrokristalna

Povidon K30

Prah svinjske jetre

Krospovidon

Magnezij stearat

Obloga tablete:

Makrogol 3350

Polivinilni alkohol

Talk

Titanov dioksid (E171)

Naranđasto crveni (E110) aluminijev lak.

6.2Nekompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

Rok valjanosti veterinarsko-medicinskog proizvoda kad je zapakiran za prodaju: 3 godine.

6.4.Posebne mjere pri čuvanju

Držati bocu čvrsto zatvorenu.

6.5Osobine i sastav unutarnjeg pakovanja

Bijela HDPE bočica zatvorena s termofolijom i sigurnosnim zatvaračem kojeg djeca ne mogu otvoriti. Bočica od 30 ml sadrži 30 Masivet filmom obloženih tableta od 50 mg.

Bočica od 40 ml sadrži 30 Masivet filmom obloženih tableta od 50 mg. Bočica od 60 ml sadrži 30 Masivet filmom obloženih tableta od 150 mg.

6.6Posebne mjere opreza prilikom odlaganja neupotrebljenog veterinarsko-medicinskog proizvoda ili otpadnih materijala dobivenih primjenom tih proizvoda

Bilo koji neupotrjebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobivenih primjenom tih veterinarsko-medicinskih proizvoda mora se odlagati u skladu s lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

AB Science S.A. 3 avenue George V 75008 Pariz Francuska

Tel.: +33 (0)1 47 20 00 14 Fax: +33 (0)1 47 20 24 11 MASIVET@ab-science.com

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/08/087/001

EU/2/08/087/002

EU/2/08/087/003

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/PRODULJENJA ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 17. studenog 2008.

Datum zadnjeg produljenja:

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu su dostupne na web stranici Europske agencije za lijekove (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

ZABRANA PRODAJE, OPSKRBE I/ILI PRIMJENE

Nije primjenjivo.

Komentari