Masivet (masitinib mesylate) – Označavanje - QL01XE90

Sadržaj članka

PODACI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Oznaka na kartonskoj kutiji

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

MASIVET 50 mg filmom obložene tablete za pse

Masitinib

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Masitinib 50 mg

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Filmom obložene tablete

4.VELIČINA PAKOVANJA

30 tableta

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

Nije primjenjivo.

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

11.POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Držati bocu čvrsto zatvorenu.

12.POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13.RIJEČI “ SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA ” I UVETI ILI OGRANIČENJA

U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama – izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

AB Science

3 avenue George V FR-75008

Pariz Francuska

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/08/087/001

EU/2/08/087/003

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

OSNOVNI DJELOVI NAPISANI NA MALIM JEDINICAMA UNUTARNJIH PAKOVANJA

Oznaka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

MASIVET 50 mg filmom obložena tableta za pse

Masitinib

2.KOLIČINA DJELATNE/IH TVARI

Masitinib 50 mg

3.SADRŽAJ

30 tableta

4.NAČIN/I PRIMJENE

Pročitati uputu o VMP prijeprimjene.

5.KARENCIJA

Nije primjenjivo.

6.SERIJSKI BROJ

Lot {broj}

7.DATUM ISTEKA VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za liječenje životinja.

PODACI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Oznaka na kartonskoj kutiji

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

MASIVET 150 mg filmom obložene tablete za pse

Masitinib

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Masitinib 150 mg

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Filmom obložene tablete

4.VELIČINA PAKOVANJA

30 tableta

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

Nije primjenjivo.

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

11.POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Držati bocu čvrsto zatvorenu.

12.POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13.RIJEČI “ SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA ” I UVETI ILI OGRANIČENJA

U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama – izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

AB Science

3 avenue George V FR-75008

Pariz Francuska

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/08/087/002

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

OSNOVNI DJELOVI NAPISANI NA MALIM JEDINICAMA UNUTARNJIH PAKOVANJA

Oznaka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

MASIVET 150 mg filmom obložene tablete za pse

Masitinib

2.KOLIČINA DJELATNE/IH TVARI

Masitinib 150 mg

3.SADRŽAJ

30 tableta

4.NAČIN/I PRIMJENE

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

5.KARENCIJA

Nije primjenjivo.

6.BROJ SERIJE

Lot {broj}

7.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za liječenje životinja.

Komentari