Croatian
Odaberite jezik stranice

Oncept IL-2 (vCP1338 virus) – Označavanje - QL03AX

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kartonska kutija sa 6 bočica liofilizata i 6 bočica otapala

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Oncept IL-2 liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju za mačke.

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Mačji interleukin-2 rekombinantni virus kanarinskih boginja (vCP1338) .......................

≥ 106,0 EAID50

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju.

4.VELIČINA PAKOVANJA

Liofilizat: 6 x 1 doza

Otapalo: 6 x 1 ml

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mačke.

6.INDIKACIJA

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Potkožno.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

9.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10/18

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Odmah primijeniti nakon rekonstitucije.

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom (2 °C-8 °C).

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetla.

Ne zamrzavati.

12. POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTRJEBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

13.RIJEČI „SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA“ I UVJETI ILI OGRANIČENJA

U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI „ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE“

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 LYON FRANCUSKA

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/13/150/001

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

11/18

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM PAKOVANJIMA

Bočica liofilizata

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Oncept IL-2 liofilizat

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

3.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

1 doza.

4.PUT(EVI) PRIMJENE

s.c.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

5.KARENCIJA

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot {broj}

7.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

8.RIJEČI „SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA“

Samo za primjenu na životinjama.

12/18

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM PAKOVANJIMA

Bočica otapala

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Otapalo za Oncept IL-2

2. KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

3. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

1 ml.

4. PUT(EVI) PRIMJENE

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

5. KARENCIJA

6. BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot {broj}

7. ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

8. RIJEČI „SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA“

13/18

Komentari