Osurnia (terbinafine /florfenicol / betamethasone...) – Označavanje - QS02CA90

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Osurnia
ATC: QS02CA90
Tvar: terbinafine /florfenicol / betamethasone acetate
Proizvođač: Elanco Europe Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kartonska kutija

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

OSURNIA gel za uho za pse

Terbinafin/florfenikol/betametazon acetat

2.SASTAV DJELATNIH TVARI

1 tuba: 10 mg terbinafina, 10 mg florfenikola, 1 mg betametazon acetata

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Gel za uho.

4.VELIČINA PAKOVANJA

2 tube

12 tuba

20 tuba

40 tuba

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi.

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Aurikularna primjena.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA(E)

9.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP:

11.POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

12. POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA

U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

UJEDINJENO KRALJEVSTVO

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/14/170/0001 (2 tube)

EU/2/14/170/0002 (12 tuba)

EU/2/14/170/0003 (20 tuba)

EU/2/14/170/0004 (40 tuba)

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot:

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM PAKOVANJIMA

Tuba

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

OSURNIA gel za uho za pse

Terbinafinum, florfenicolum, betamethasoni acetas (Latin)

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

10 mg terbinafina, 10 mg florfenikola, 1 mg betametazon acetata

3.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

1 doza

4.PUT(EVI) PRIMJENE

Aurikularna primjena.

5.KARENCIJA(E)

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot

7.ROK VALJANOSTI

EXP

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

(referenca načinjena za piktogram psa u dijelu 1)

Komentari