Palladia (toceranib) - QL01XE91

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Palladia 10 mg filmom obložena tableta za pse

Palladia 15 mg filmom obložena tableta za pse

Palladia 50 mg filmom obložena tableta za pse

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Djelatna tvar:

Svaka filmom obložena tableta sadrži toceranib fosfat ekvivalentan količini od 10 mg, 15 mg ili 50 mg toceraniba.

Pomoćne tvari:

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.Opširnije...

Komentari