SevoFlo (sevoflurane) – Označavanje - QN01AB08

PODACI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KARTONSKA KUTIJA

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

SevoFlo 100% para inhalata, tekućina za pse i mačke. sevofluran

2.NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

100% sevofluran

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Para inhalata, tekućina

4.VELIČINA PAKOVANJA

250 ml

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi i mačke

6.INDIKACIJA(E)

Za uvođenje u anesteziju i održavanje anestezije.

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Pročitati uputu o VMP prije primjene. Primijeniti udisanjem pomoću isparivača kalibriranog za sevofluran.

8.KARENCIJA(E)

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

Ne primjenjivati na životinjama s poznatom preosjetljivošću na sevofluran ili druge halogenirane anestetike.

Ne primjenjivati na životinjama s potvrdom ili sumnjom na genetsku osjetljivost na malignu hipertermiju.

Upozorenje za operatera - pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Ne čuvati iznad 25°C.

Ne hladiti.

Držati bočicu čvrsto zatvorenu.

12.POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE

NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH

IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13. RIJEČI “ SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA ” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBEI PRIMJENE, AKO JE PRIMJENJIVO

. Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/02/035/007

17.BROJ PROIZVODNE SERIJEPROIZVOĐAČA

Serija {broj}

PODACI NA UNUTARNJEM PAKOVANJU

BOČICA

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

SevoFlo 100% pare inhalata, tekućina za pse i mačke sevofluran

2.NAVOĐENJE DJELATNIH I DRUGIH TVARI

100% sevofluran

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Pare inhalata, tekućina

4. VELIČINA PAKOVANJA

250 ml

5. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi i mačke

6. INDIKACIJA(E)

Za uvođenje u anesteziju i održavanje anestezije.

7. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8. KARENCIJA

9. POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

Upozorenje za operatera – pročitati uputu o VMP prije primjene.

10. ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

11. POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Ne čuvati iznad 25 °C.

Ne hladiti.

Držati bočicu čvrsto zatvorenu.

12. POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTRIJEBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

13. RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, AKO JE PRIMJENJIVO

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14. RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

15. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/02/035/007

17. BROJ PROIZVODNE SERIJEPROIZVOĐAČA

Lot{broj}

Komentari