Stronghold (selamectin) – Označavanje - QP54AA05

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KARTONSKA ETIKETA, 15 mg (3 i 15 pipeta)

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Stronghold 15 mg otopina za nakapavanje na kožu za mačke i pse < 2,5 kg Selamektin

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Selamektin 15 mg

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za nakapavanje na kožu.

4.VELIČINA PAKOVANJA

3 pipete

15 pipeta

0,25 ml

5.CILJNE VRSTA ŽIVOTINJA

Mačke i psi tjelesne mase 2,5 kg ili manje

6.INDIKACIJE

7.NAČIN I PUTEVI PRIMJENE

Otopina za nakapavanje na kožu.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

9.POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Nemojte čuvati pri temperaturi iznad 30°C. Čuvati u originalnom pakovanju, na suhom mjestu.

12. POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTRIJEBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13. RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/99/014/001 (3 pipete)

EU/2/99/014/012 (15 pipeta)

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KARTONSKA ETIKETA, 30 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg (3 i 6 pipeta)

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Stronghold 30 mg otopina za nakapavanje na kožu za pse 2,6 – 5,0 kg

Stronghold 60 mg otopina za nakapavanje na kožu za pse 5,1 – 10,0 kg Stronghold 120 mg otopina za nakapavanje na kožu za pse 10,1 – 20,0 kg Stronghold 240 mg otopina za nakapavanje na kožu za pse 20,1 – 40,0 kg Stronghold 360 mg otopina za nakapavanje na kožu za pse 40,1 – 60,0 kg

Selamektin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Selamektin 30 mg

Selamektin 60 mg

Selamektin 120 mg

Selamektin 240 mg

Selamektin 360 mg

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za nakapavanje na kožu.

4. VELIČINA PAKOVANJA

3 pipete

6 pipeta

0,25 ml

0,5 ml

1,0 ml

2,0 ml

3,0 ml

5. CILJNE VRSTA ŽIVOTINJA

Psi tjelesne mase 2,6 – 5,0 kg.

Psi tjelesne mase 5,1 – 10,0 kg.

Psi tjelesne mase 10,1 – 20,0 kg.

Psi tjelesne mase 20,1 – 40,0 kg.

Psi tjelesne mase 40,1 – 60,0 kg.

6. INDIKACIJE

7. NAČIN I PUTEVI PRIMJENE

Otopina za nakapavanje na kožu.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8. KARENCIJA

9. POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10. ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

11. POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Nemojte čuvati pri temperaturi iznad 30° C. Čuvati u originalnom pakovanju, na suhom mjestu.

12. POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTRIJEBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP

13. RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14. RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/99/014/003 (30 mg - 3 pipete)

EU/2/99/014/007 (30 mg - 6 pipeta)

EU/2/99/014/004 (60 mg - 3 pipete)

EU/2/99/014/009 (60 mg - 6 pipeta)

EU/2/99/014/005 (120 mg - 3 pipete)

EU/2/99/014/010 (120 mg - 6 pipeta)

EU/2/99/014/006 (240 mg - 3 pipete)

EU/2/99/014/011 (240 mg - 6 pipeta)

EU/2/99/014/015 (360 mg - 3 pipete)

EU/2/99/014/016 (360 mg - 6 pipete)

17. BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KARTONSKA ETIKETA, 45 mg, 60 mg (3 i 6 pipeta)

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Stronghold 45 mg otopina za nakapavanje na kožu za mačke 2,6 – 7,5 kg

Stronghold 60 mg otopina za nakapavanje na kožu za mačke 7,6 – 10,00 kg

Selamektin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Selamektin 45 mg

Selamektin 60 mg

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za nakapavanje na kožu.

4. VELIČINA PAKOVANJA

3 pipete

6 pipeta

0,75 ml

1,0 ml

5. CILJNE VRSTA ŽIVOTINJA

Mačke tjelesne mase 2,6 – 7,5 kg.

Mačke tjelesne mase 7,6 – 10,0 kg.

6. INDIKACIJE

7. NAČIN I PUTEVI PRIMJENE

Otopina za nakapavanje na kožu.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8. KARENCIJA

9. POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10. ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

11. POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Nemojte čuvati pri temperaturi iznad 30°C. Čuvati u originalnom pakovanju, na suhom mjestu.

12. POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTRIJEBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13. RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14. RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/99/014/002 (3 piptete)

EU/2/99/014/008 (6 pipeta)

EU/2/99/014/013 (3 pipete)

EU/2/99/014/014 (6 pipete)

17. BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot{broj}

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM

PAKOVANJIMA

ETIKETA NA FOLIJI, 15 mg, 30 mg, 45 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Stronghold 15 mg otopina za nakapavanje na kožu za mačke i pse ≤ 2,5 kg Stronghold 30 mg otopina za nakapavanje na kožu za pse 2,6 – 5,0 kg Stronghold 45 mg otopina za nakapavanje na kožu za mačke 2,6 – 7,5kg Stronghold 60 mg otopina za nakapavanje na kožu za mačke 7,6 – 10,0 kg Stronghold 60 mg otopina za nakapavanje na kožu za pse 5,1 – 10,0 kg Stronghold 120 mg otopina za nakapavanje na kožu za pse 10,1 – 20,0 kg Stronghold 240 mg otopina za nakapavanje na kožu za pse 20,1 – 40,0 kg Stronghold 360 mg otopina za nakapavanje na kožu za pse 40,1 – 60,0 kg

Selamentin

2.KOLIČINA DJELATNE TVARI

15 mg selamektina

30 mg selamektina

45 mg selamektina

60 mg selamektina

120 mg selamektina

240 mg selamektina

360 mg selamektina

3.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

4.PUTEVI PRIMJENE

Za nakapavanje na kožu.

5.KARENCIJA

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot {broj}

7.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

8.RIJEČI „SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA“

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari