UpCard (Torasemide anhydrous) – Označavanje - QC03CA04

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU Kartonska kutija

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

UpCard 0,75 mg tablete za pse UpCard 3 mg tablete za pse UpCard 7,5 mg tablete za pse UpCard 18 mg tablete za pse torasemid

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

0,75 mg torasemida

3 mg torasemida

7,5 mg torasemida

18 mg torasemida

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Tablete

4.VELIČINA PAKOVANJA

30 tableta

100 tableta

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Peroralna primjena.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

Nije primjenjivo.

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

12. POSEBNE MJERE OPREZA PRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13. RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, AKO JE PRIMJENJIVO

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Vétoquinol SA Magny-Vernois 70200 Lure FRANCE

+33 3 84 62 55 55

+33 3 84 62 55 29

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/15/184/001

30 tableta od 0,75 mg

 

EU/2/15/184/002

100 tableta od 0,75 mg

EU/2/15/184/003

30 tableta od 3 mg

 

 

 

EU/2/15/184/004

100 tableta od 3 mg

 

 

EU/2/15/184/005

30 tableta od 7,5 mg

 

 

EU/2/15/184/006

100 tableta od 7,5 mg

 

EU/2/15/184/007

30 tableta od 18 mg

 

 

 

EU/2/15/184/008

100 tableta od 18 mg

 

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA BLISTERIMA ILI TRAKAMA

Blister pakovanje

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

UpCard 0,75 mg tablete za pse UpCard 3 mg tablete za pse UpCard 7,5 mg tablete za pse UpCard 18 mg tablete za pse torasemid

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Vétoquinol SA

3.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

4.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot {broj}

5.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari