Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) – Označavanje - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Vectra 3D
ATC: QP53AC54
Tvar: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Proizvođač: Ceva Sante Animale

Sadržaj članka

PODACI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kartonske kutije s 1, 3, 4, 6, 12, 24 i 48 aplikatora za nakapavanje

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Vectra 3D otopina za nakapavanje za pse 1,5 4 kg

Vectra 3D otopina za nakapavanje za pse 4 10 kg

Vectra 3D otopina za nakapavanje za pse 10 25 kg

Vectra 3D otopina za nakapavanje za pse 25 40 kg

Vectra 3D otopina za nakapavanje za pse teže od 40 kg

Dinotefuran / piriproksifen / permetrin

2.NAVOĐENJE DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Jedan aplikator za nakapavanje sadrži dinotefuran 44 mg/ piriproksifen 3,9 mg/permetrin 317 mg Jedan aplikator za nakapavanje sadrži dinotefuran 87 mg/ piriproksifen 7,7 mg/permetrin 635 mg Jedan aplikator za nakapavanje sadrži dinotefuran 196 mg/ piriproksifen 17,4 mg/permetrin 1429 mg Jedan aplikator za nakapavanje sadrži dinotefuran 256 mg/ piriproksifen 22,7 mg/permetrin 1865 mg Jedan aplikator za nakapavanje sadrži dinotefuran 436 mg/ piriproksifen 38,7 mg/permetrin 3175 mg

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za nakapavanje

4.VELIČINA PAKOVANJA

1 aplikator za nakapavanje

3 aplikatora za nakapavanje

4 aplikatora za nakapavanje

6 aplikatora za nakapavanje

12 aplikatora za nakapavanje

24 aplikatora za nakapavanje

48 aplikatora za nakapavanje

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi.

6.INDIKACIJA(E)

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Nakapavanjem.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

Nemojte upotrebljavati na mačkama.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

11.POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

12.POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Zbrinjavanje: pročitajte uputu o VMP.

13.RIJEČI “ SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA ” I UVIJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Francuska

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/13/156/001 (1 aplikator za nakapavanje za pse težine 1,5 – 4 kg) EU/2/13/156/002 (3 aplikatora za nakapavanje za pse težine 1,5 – 4 kg) EU/2/13/156/026 (4 aplikatora za nakapavanje za pse težine 1,5 – 4 kg) EU/2/13/156/003 (6 aplikatora za nakapavanje za pse težine 1,5 – 4 kg) EU/2/13/156/004 (12 aplikatora za nakapavanje za pse težine 1,5 – 4 kg) EU/2/13/156/027 (24 aplikatora za nakapavanje za pse težine 1,5 – 4 kg) EU/2/13/156/005 (48 aplikatora za nakapavanje za pse težine 1,5 – 4 kg) EU/2/13/156/006 (1 aplikator za nakapavanje za pse težine 4 – 10 kg)

EU/2/13/156/007 (3 aplikatora za nakapavanje za pse težine 4 – 10 kg) EU/2/13/156/028 (4 aplikatora za nakapavanje za pse težine 4 – 10 kg) EU/2/13/156/008 (6 aplikatora za nakapavanje za pse težine 4 – 10 kg) EU/2/13/156/009 (12 aplikatora za nakapavanje za pse težine 4 – 10 kg) EU/2/13/156/029 (24 aplikatora za nakapavanje za pse težine 4 – 10 kg) EU/2/13/156/010 (48 aplikatora za nakapavanje za pse težine 4 – 10 kg) EU/2/13/156/011 (1 aplikator za nakapavanje za pse težine 10 – 25 kg) EU/2/13/156/012 (3 aplikatora za nakapavanje za pse težine 10 – 25 kg) EU/2/13/156/030 (4 aplikatora za nakapavanje za pse težine 10 – 25 kg) EU/2/13/156/013 (6 aplikatora za nakapavanje za pse težine 10 – 25 kg) EU/2/13/156/014 (12 aplikatora za nakapavanje za pse težine 10 – 25 kg) EU/2/13/156/031 (24 aplikatora za nakapavanje za pse težine 10 – 25 kg) EU/2/13/156/015 (48 aplikatora za nakapavanje za pse težine 10 – 25 kg) EU/2/13/156/016 (1 aplikator za nakapavanje za pse težine 25 – 40 kg)

EU/2/13/156/017 (3 aplikatora za nakapavanje za pse težine 25 – 40 kg) EU/2/13/156/032 (4 aplikatora za nakapavanje za pse težine 25 – 40 kg) EU/2/13/156/018 (6 aplikatora za nakapavanje za pse težine 25 – 40 kg) EU/2/13/156/019 (12 aplikatora za nakapavanje za pse težine 25 – 40 kg) EU/2/13/156/033 (24 aplikatora za nakapavanje za pse težine 25 – 40 kg) EU/2/13/156/020 (48 aplikatora za nakapavanje za pse težine 25 – 40 kg) EU/2/13/156/021 (1 aplikator za nakapavanje za pse težine > 40 kg)

EU/2/13/156/022 (3 aplikatora za nakapavanje za pse težine > 40 kg) EU/2/13/156/034 (4 aplikatora za nakapavanje za pse težine > 40 kg) EU/2/13/156/023 (6 aplikatora za nakapavanje za pse težine > 40 kg) EU/2/13/156/024 (12 aplikatora za nakapavanje za pse težine > 40 kg) EU/2/13/156/035 (24 aplikatora za nakapavanje za pse težine > 40 kg) EU/2/13/156/025 (48 aplikatora za nakapavanje za pse težine > 40 kg)

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

OSNOVNI DJELOVI NAPISANI NA MALIM JEDINICAMA UNUTARNJIH PAKOVANJA Naljepnica aplikatora za nakapavanje

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Vectra 3D za nakapavanje (1,5 4 kg)

Vectra 3D za nakapavanje (4 10 kg)

Vectra 3D za nakapavanje (10 25 kg)

Vectra 3D za nakapavanje (25 40 kg)

Vectra 3D za nakapavanje (> 40 kg)

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

3.SADRŽAJ: TEŽINA, VOLUMEN ILI BROJ DOZA

4.PUT(EVI) PRIMJENE

Nakapavanjem.

5.KARENCIJA

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot {broj}

7.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari