Veraflox (pradofloxacin) - QJ01MA97

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Veraflox 15mg tablete za pse i mačke

Veraflox 60 mg tablete za pse

Veraflox 120 mg tablete za pse

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka tableta sadržava:

 

Djelatna tvar:

 

Pradofloksacin

15 mg

Pradofloksacin

60 mg

Pradofloksacin

120 mg

Pomoćne tvari:

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

TableteOpširnije...

Komentari