Zolvix (monepantel) – Označavanje - QP52AX09

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU I UNUTARNJEM PAKOVANJU

Kartonska kutija i HDPE boca

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

ZOLVIX 25 mg/ml peroralna otopina za ovce

Monepantel

2.SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedan ml sadrži 25 mg monepantela.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Peroralna otopina.

4.VELIČINA PAKOVANJA

250 ml

500 ml

1 l

2,5 l

5 l

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Ovce.

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA(E)

Karencija(e): 7 dana.

Nije odobrena primjena na životinjama koje proizvode mlijeko za ljudsku upotrebu.

9.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP: {mjesec/godina}

Jednom otvoren upotrijebiti unutar godine dana.

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

12.POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA

U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, AKO JE PRIMJENJIVO

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

Ujedinjeno Kraljevstvo

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/09/101/002

EU/2/09/101/004

EU/2/09/101/006

EU/2/09/101/008

EU/2/09/101/010

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot: {broj}

Komentari