Croatian
Odaberite jezik stranice

Zulvac 8 Ovis (inactivated bluetongue virus, serotype...) – Označavanje - QI04AA02

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Zulvac 8 Ovis
ATC: QI04AA02
Tvar: inactivated bluetongue virus, serotype 8, strain btv-8/bel2006/02
Proizvođač: Zoetis Belgium SA

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU I UNUTARNJEM

PAKOVANJU

Kartonska kutija 1 x 100 ml / Kartonska kutija 1 x 240 ml

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

ZULVAC 8 Ovis suspenzija za injekcije za ovce

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Jedna doza od 2 ml sadrži:

Inaktivirani virus bolesti plavog jezika, serotip 8, soj BTV-8/BEL2006/02

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

4.VELIČINA PAKOVANJA

100 ml (50 doza)

240 ml (120 doza)

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Ovce.

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Za subkutanu primjenu.

Pročitajte uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

Karencija: nula dana.

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Upotrijebiti neposredno nakon otvaranja.

11.POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom. Zaštititi od svjetla.

Ne zamrzavati.

12. POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13. RIJEČI “ SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA ” I UVIJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

Uvoz, posjedovanje, prodaja i nabava i/ili primjena ovog veterinarsko medicinskog proizvoda može biti zabranjena u zemljama članicama na cijelom ili dijelu svog teritorija. Za daljnje informacije vidjeti uputu.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/09/104/001

EU/2/09/104/002

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM PAKOVANJIMA

Etiketa bočice od 100 ml / Etiketa bočice od 240 ml

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

ZULVAC 8 Ovis suspenzija za injekciju za ovce

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

Jedna doza od 2 ml sadrži:

Inaktivirani virus bolesti plavog jezika, serotip 8, soj BTV-8/BEL2006/02

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

4. VELIČINA PAKOVANJA

100 ml (50 doza)

240 ml (120 doza)

5. CILJNE VRSTE

Ovce

6.INDIKACIJE

7.PUT(EVI) PRIMJENE

Za subkutanu primjenu.

Prije primjene pročitati uputu o VMP.

8. KARENCIJA

Karencija: 0 dana

9. POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

Prije upotrebe pročitati uputu o VMP.

10. ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom otvoren, odmah upotrijebiti.

11. POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Čuvati i prevoziti rashlađeno.

Zaštititi od svijetlosti. Ne zamrzavati.

12. POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

13. RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama.

Izdaje se samo na veterinarski recept.

14. RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIUM

16. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

17. BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

Komentari