Croatian
Odaberite jezik stranice

Zulvac SBV (Inactivated Schmallenberg virus, strain...) – Označavanje - QI02AA

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Zulvac SBV
ATC: QI02AA
Tvar: Inactivated Schmallenberg virus, strain BH80/11-4
Proizvođač: Zoetis Belgium SA

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kartonska kutija

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

ZULVAC SBV suspenzija za injekciju za goveda i ovce

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Djelatna tvar:

Količina po dozi od 2

 

ml (goveda)

Inaktivirani virus Schmallenberg,

RP ≥ 1

 

Količina po dozi od 1 ml (ovce)

RP ≥ 1

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju

4.VELIČINA PAKOVANJA

50 ml

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda i ovce

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Goveda: intramuskularna primjena.

Ovce: subkutana primjena.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

Karencija: nula dana.

9.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom otvoren, odmah upotrijebiti.

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom. Ne zamrzavati.

12. POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13. RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, AKO IH IMA

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/14/178/001

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM PAKOVANJIMA

Bočica (50 ml)

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

ZULVAC SBV suspenzija za injekciju za goveda i ovce

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

Inaktivirani virus Schmallenberg (RP ≥ 1/doza)

3.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

50 ml

4.PUT(EVI) PRIMJENE

i.m. (goveda) s.c. (ovce)

5.KARENCIJA

Karencija: nula dana.

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot {broj}

7.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom otvoren, odmah upotrijebiti.

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari