Zuprevo (tildipirosin) – Sažetak opisa svojstava lijeka - QJ01FA

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

ZUPREVO 40 mg/ml otopina za injekciju, za svinje

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan ml sadrži:

 

Djelatna tvar:

 

Tildipirosin

40 mg

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

Bistra žućkasta tekućina.

4.KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1Ciljne vrste životinja

Svinje

4.2Indikacije za primjenu, navesti ciljne vrste životinja

Za liječenje i metafilaksu dišnih bolesti svinja (DBS) povezanih s Actinobacillus pleuropneumoniae,

Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica i Haemophilus parasuis osjetljivih na tildipirosin.

Prisustvo bolesti u uzgoju treba biti potvrđeno prije provođenja metafilakse.

4.3Kontraindikacije

Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na makrolidnu skupinu antibiotika ili na bilo koju od pomoćnih tvari.

Ne primjenjivati intravenski.

Ne primjenjivati istodobno s drugim makrolidima ili linkozamida (vidjeti odjeljak 4.8)

4.4Posebna upozorenja

U skladu s načelima odgovornog korištenja, upotreba Zupreva u metafilaksi je indicirana samo kod izbijanja ozbiljnih DBS-a uzrokovanih navedenim uzročnicima. Metafilaktička primjena ovog proizvoda na klinički zdravim životinjama koje su u bliskom kontaktu s bolesnim životinjama preporuča se u isto vrijeme kad se tretiraju i klinički bolesne životinje, kako bi se smanjio rizik razvoja kliničkih znakova zaraze.

Učinkovitost metafilaktičke upotrebe Zupreva je dokazana u više kontroliranih placebo terenskih istraživanja, kada je klinički potvrđeno izbijanje bolesti (tj. životinje u najmanje 30% boksova u istom zračnom prostoru su pokazale kliničke znakove DBS-a, uključujući najmanje 10% životinja po boksu u 1 danu, ili 20% u roku od 2 dana ili 30% u roku od 3 dana). Slijedeći metafilaktičku upotrebu, približno 86% zdravih životinja su i dalje ostale bez kliničkih znakova bolesti (u odnosu na oko 65%

životinja u netretiranoj kontrolnoj skupini).

4.5Posebne mjere opreza za primjenu

Posebne mjere opreza za primjenu na životinjama

Kad god je moguće, veterinarsko medicinski proizvod treba koristiti samo na temelju testa osjetljivosti. Kad se koristi veterinarsko medicinski proizvod treba uzeti u obzir službene, nacionalne i regionalne antimikrobne odredbe. Primjenjivati isključivo intramuskularno. Obratiti posebnu pozornost na odgovarajuće mjesto ubrizgavanja i na korištenje odgovarajuće veličine i dužine igle (prilagođena veličini i težini životinje) prema dobroj veterinarskoj praksi.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama

Treba poduzeti poseban oprez kako bi se izbjeglo slučajno samoinjiciranje. U toksikološkim ispitivanjima u laboratoriju, životinje su pokazale kardiovaskularne učinke nakon intramuskularne primjene tildipirosina. U slučaju samoinjiciranja, odmah potražiti pomoć liječnika i pokažite mu uputu o VMP ili etiketu.

Ne koristiti automatsku špricu koja nema dodatnu zaštitu.

U dodiru s kožom tildipirosin može izazvati preosjetljivost. Ako slučajno dođe do dodira s kožom, odmah oprati kožu sapunom i vodom.

Ako slučajno dođe u dodir s očima odmah isprati oči s čistom vodom.

Oprati ruke nakon primjene.

4.6Nuspojave (učestalost i ozbiljnost)

U vrlo rijetkim slučajevima mogu se dogoditi individualne šok reakcije s potencijalno fatalnim ishodom.

U vrlo rijetkim slučajevima, uočena je prolazna letargija prasadi.

U ispitivanjima neškodljivosti kod ciljnih životinja, primjena maksimalne preporučene injekcije, volumena 5 ml vrlo često su uzrokovale male otekline na mjestu ubrizgavanja, koje nisu bile bolne na dodir. Otekline su trajale do 3 dana. Patomorfološka reakcija na mjestu ubrizgavanja završila je unutar 21 dana.

Tijekom kliničkih ispitivanja, u tretiranih svinja često su se vidjeli bol i otekline. Otekline su nestale unutar 1 do 6 dana.

Učestalost nuspojava je određena prema sljedećim pravilima:

-vrlo česte (više od 1 na 10 životinja pokazuju nuspojave za vrijeme trajanja tretmana)

-česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

-manje česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1.000 životinja)

-rijetke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10.000 životinja)

-vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10.000 životinja, uključujući izolirane slučajeve).

4.7Primjena tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja

Neškodljivost veterinarsko medicinskog proizvoda nije utvrđena tijekom graviditeta ili laktacije. Međutim, nije bilo dokaza za selektivni razvoj ili učinke na reprodukciju u bilo kojem laboratorijskom ispitivanju. Primijeniti samo nakon procjene odnosa koristi-rizika od strane odgovornog veterinara.

4.8Interakcija s drugim veterinarsko medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija

Postoji križna rezistencija s drugim makrolidima. Stoga, ne primjenjivati s drugim antimikrobnim VMP, sa sličnim načinom djelovanja kao što su makrolidi ili linkozamidi.

4.9Količine koje se primjenjuju i način primjene

Za intramuskularnu primjenu.

Primijeniti 4 mg tildipirosina/kg tjelesne mase (ekvivalent 1ml/10 kg tjelesne mase), samo jednom.

Volumen injekcije ne smije prelaziti 5 ml po mjestu uboda.

Preporučeno mjesto uboda je iza uha na najvišoj točci kod prijelaza golog na dlakavi dio kože. Injekcija treba biti aplicirana u horizontalnom položaju i pod kutom od 90° u odnosu na tijelo.

Preporučene veličine igle i promjer po fazi proizvodnje:

 

Veličina igle ( cm)

Promjer igle ( mm)

Prase, okoćeno

1,0

1,2

Odojak, 3 - 4 tjedna starosti

1,5 – 2,0

1,4

Tovna prasad

2,0 -2,5

1,5

Završna faza tova

3,5

1,6

Tovna prasad/krmače/nerast

4,0

2,0

Gumeni čep bočice može se sigurno probušiti do 20 puta. Međutim, preporučuje se šprica za višestruke doze.

Da bi se osigurala ispravna doza, tjelesna masa trebala bi se što točnije definirati radi izbjegavanja subdoziranje.

Preporučuje se liječenje životinja u ranijem stadiju bolesti uz provjeru stanja 48 sati nakon injiciranja. Ako klinički znakovi dišnih bolesti i dalje traju ili se pojačavaju, ili se vrate, liječenje treba promijeniti koristeći drugi antibiotik i nastaviti sve dok ne nestanu klinički znakovi.

4.10 Predoziranje (simptomi, postupci u slučaju nužde, protuotrovi)

U prasadi intramuskularna primjena tildipirosina (u tri navrata u razmaku od 4 dana) u dozi od 8, 12 i 20 mg/kg tjelesne mase (tm), (2, 3 i 5 puta preporučena klinička doza) rezultirala je privremenim blago potištenim ponašanjem kod jednog praščića iz skupine od 8 do 12 mg/kg tjelesne mase i u 2 praščića iz skupine od 20 mg/kg tjelesne mase, sljedećom prvom ili drugom injekcijom.

Mišićna podrhtavanja na stražnjim nogama, uočena su nakon prvog tretmana u jedne svinje iz skupine od 12 do 20 mg/kg tjelesne mase. Pri tjelesnoj masi od 20 mg/kg, jedna od osam životinja pokazala je kratkotrajno generalizirano podrhtavanje tijela s nemogućnošću ustajanja nakon prve primjene te je pokazala kratkotrajnu slabost nogu i nakon treće primjene. Kod druge životinje razvilo se stanje šoka nakon prve primjene te je bila eutanazirana iz razloga dobrobit životinje. Smrtnost je primijećena u dozama od 25 mg/kg tjelesne mase i više.

4.11 Karencija

Meso i jestive iznutrice: 9 dana.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: antibiotici za sustavnu primjenu, makrolidi.

ATCvet kod: QJ01FA96

5.1Farmakodinamička svojstva

Tildopirosin je 16 – člani polusintetička makrolidna antimikrobna tvar. Tri aminska supstituenta na makrocikličkom laktonskom prstenu rezultira trima glavnim osobinama molekule. Proizvod ima dugotrajno djelovanje, međutim trajanje kliničkog učinka nakon jedne injekcije je nepoznato.

Makrolidi su u osnovi bakteriostatski antibiotici, ali za određene patogene mogu biti baktericidni. Inhibiraju osnovni protein biosinteze selektivnim vezanjem na bakterijske ribosomske RNA te djeluju blokirajući produljenje peptidnog lanca. Učinak uglavnom ovisi o vremenu izlaganja.

Antimikrobni spektar djelovanja uključuje:

Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica i Haemophilus parasuis, su bakterijski patogeni najčešće povezani sa dišnom bolesti svinja (DBS).

In vitro, učinak tildipirosina je bakteriostatski na Pasteurella multocida i B. bronchiseptica, a baktericidan na A. pleuropneumoniae i H. parasuis.

Minimalna inhibicijska koncentracija (MIC), podaci za ciljne patogene (divlji tip distribucije) prikazani su u donjoj tablici.

Vrste

Raspon

MIC50

MIC90

(µg/ml)

(µg/ml)

(µg/ml)

 

 

 

Actinobacillus pleuropneumoniae

2-16

 

(n=50)

 

 

 

 

Bordetella bronchiseptica (n=50)

 

Pasteurella multocida (n=50)

0,5

 

Haemophilus parasuis (n=50)

 

Kod respiratornih bolesti svinja ustanovljena je granična vrijednost tildipirosina (prema CLSI

Smjernicama VET02 A3):

Vrste

Sastav diska

Zona dijametra (mm)

MIC granična vrijednost

 

 

 

 

 

(µg/ml)

 

 

 

 

S

I

R

S

I

R

A. pleuropleumoniae

60µg

-

-

-

-

-

P. multocida

 

≥ 19

-

-

-

-

B. bronchiseptica

 

≥ 18

-

-

-

-

S: jako osjetljivi; I: srednje osjetljivi; R: otporni

Otpornost na makrolide općenito rezultira iz 3 mehanizma:

(1) promjena ribosomskog ciljnog mjesta (metilacija), često se spominje kao rezistencija na MLSB jer utječe na makrolide, likozamide i skupinu B streptogramine, (2) korištenje aktivnog mehanizma istjecanja, (3) proizvodnja inaktivirajućih enzima. Općenito unakrižna rezistencija između tildipirosina i drugih makrolida, linkozamida ili streptogramina je očekivana.

Podaci su skupljeni na zoonotskim bakterijama i na komenzalima.

MIC vrijednosti za Salmonella su u rasponu od 4 – 16 µg/ml, a svi sojevi su divlji tip. Za E. coli, Camplylobacter i enterokoke, oba tipa, i divlji i ne divlji fenotipovi su zabilježena (MIC raspon 1->64 µg/ml).

5.2Farmakokinetički podaci

Tildipirosin koji se kod svinja primjenjivao intramuskularno u jednoj dozi od 4 mg/kg tjelesne mase bio je brzo apsorbiran dosegnuvši prosječnu koncentraciju u plazmi od 0,9 µg/mL, unutar 23 minute (Tmax.) . Makrolide odlikuje velika raspodjela u tkiva.

Akumulacija na mjestu infekcije dišnog sustava je dokazana uvisokom i trajnom koncentracijom tildipirosina u plućima i bronhalnoj tekućini (skupljeno post mortem), što daleko premašuje onu u krvnoj plazmi. Prosječno vrijeme poluživota je 4,4 dana.

In vitro vezanje tildipirosina na proteine plazme u svinje je ograničeno na oko 30%. Pretpostavlja se da je u svinja metabolizam tildipirosina proces redukcije i konjugacije sulfata s kasnijom hidratacijom (ili otvorenih prstena), demetilacijom, dihidroksilacijom i S-cistin i S-

glutation konjugacijom. Prosječno izlučivanje ukupne doze primijenjene unutar 14 dana bilo je 17% urinom i 57% u fecesu.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Limunska kiselina monohidrat

Propilen glikol

Voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti ovaj veterinarsko-medicinski proizvod se ne smije miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima.

6.3Rok valjanosti

Rok valjanosti veterinarsko-medicinskog proizvoda kad je zapakiran za prodaju: 2 godine. Rok valjanosti poslije prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: 28 dana.

6.4Posebne mjere opreza pri čuvanju

Ne čuvati iznad 25 °C.

6.5Osobine i sastav unutarnjeg pakovanja

Jantarna staklena bočica tip I, s klorobutilnim gumenim čepom i aluminijskom kapicom. Kutija sadrži 1 bočicu od 20 ml, 50 ml, 100 ml ili 250 ml.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

6.6 Posebne mjere opreza pri odlaganju neupotrebljenog

veterinarsko-medicinskog proizvoda ili otpadnih materijala dobivenih primjenom tih proizvoda

Bilo koji neupotrebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobivenih primjenom tih veterinarsko-medicinskih proizvoda mora se odlagati u skladu s lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Intervet International BV

Wim de Korverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Nizozemska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/11/124/001-004

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/PRODULJENJA ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 6 svibanj 2011.

Datum zadnjeg produženja:

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu su dostupne na web stranici Europske agencije za lijekove (EMA) ( http://www.ema.europa.eu/.)

ZABRANA PRODAJE, OPSKRBE I/ILI PRIMJENE

Nije primjenjivo.

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

ZUPREVO 180 mg/ml otopina za injekciju za govedo

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan ml sadrži:

Djelatnu tvar:

Tildipirosin 180 mg

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

Bistra žućkasta tekućina.

4. KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1 Ciljne vrste životinja

Govedo

4.2 Indikacije za primjenu, navesti ciljne vrste životinja

Za liječenje dišnih bolesti goveda povezanih s Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i

Histophilus somni osjetljivih na tildipirosin.

Prisutnost bolesti u stadu treba utvrditi prije preventivnog liječenja.

4.3 Kontraindikacije

Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na makrolidnu skupinu antibiotika ili na bilo koju od pomoćnih tvari.

Ne primjenjivati istodobno sa drugim makrolidima ili linkozamidima. (vidi odjeljak 4.8)

4.4 Posebna upozorenja

Nema

4.5 Posebne mjere opreza za primjenu

Posebne mjere opreza za primjenu na životinjama

Kad god je moguće, veterinarsko medicinski proizvod trebalo bi koristiti na temelju testa osjetljivosti.

.

Prilikom primjene proizvoda treba uzeti u obzir službene, nacionalne i regionalne antimikrobne odredbe.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama

U dodiru s kožom tildipirosin može izazvati preosjetljivost. Ako slučajno dođe u dodir s kožom, kožu odmah oprati sa sapunom i vodom. Ako slučajno dođe u dodir s očima, oči odmah isprati s čistom vodom.

Nakon primjene oprati ruke.

Treba poduzeti poseban oprez kako bi se izbjeglo slučajno samoinjiciranje. Toksikološkim ispitivanjima u laboratoriju, životinje su pokazale kardiovaskularne učinke nakon intramuskularne primjene tildipirosina.

U slučaju nehotičnog samoinjiciranja, odmah potražiti pomoć liječnika i pokažite mu uputu o VMP ili etiketu.

Ne primjenjivati automatsku špricu koja nema dodatnu zaštitu.

4.6 Nuspojave (učestalost i ozbiljnost)

U vrlo rijetkim slučajevima može se pojaviti anafilaktička reakcija s mogućim fatalnim ishodom.

Bol od injekcije i oteklina na mjestu injiciranja, vrlo su česti u tretiranih životinja. Nakon maksimalno preporučenog volumena injekcije od 10 ml, otekline na mjestu injiciranja, u pojedinih životinja, mogu biti bolne na opip jedan dan. Otekline su prolazne i obično prođu između 7 i 16 dana; u pojedinih životinja otekline mogu trajati 21 dan. Patomorfološke reakcije na mjestu injiciranja nestat će najdulje unutar 35 dana.

Učestalost štetnih nuspojava je definirana sljedećim pravilom:

-vrlo česte (više od 1 na 10 životinja pokazuju nuspojave za vrijeme trajanja tretmana)

-česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

-manje česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1.000 životinja)

-rijetke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10.000 životinja)

-vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10.000 životinja, uključujući izolirane slučajeve).

4.7 Primjena tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja

Neškodljivost veterinarsko medicinskog proizvoda nije utvrđena tijekom graviditeta ili laktacije. Međutim, nije bilo dokaza za selektivni razvoj ili učinke na reprodukciju u bilo kojem laboratorijskom ispitivanju. Primijeniti samo nakon procjene odnosa koristi/rizika od strane odgovornog veterinara.

4.8 Interakcija s drugim veterinarsko medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija

Javlja se unakrižna otpornost s drugim makrolidima. Stoga, proizvod ne treba primjenjivati s drugim antimikrobnim VMP sa sličnim načinom djelovanja kao što su makrolidi ili linkozamidi.

4.9 Količine koje se primjenjuju i način primjene

Za potkožnu primjenu.

Primijeniti 4 mg tildipirosina/kg tjelesne mase (ekvivalent 1ml/45 kg tjelesne mase), samo jednom. Za liječenje goveda preko 450 kg tjelesne mase, podijeliti dozu tako da nije ubrizgano više od 10 ml na jedno mjesto.

Gumeni čep bočice može se sigurno probušiti do 20 puta. Međutim, preporučuje se šprica za višestruke doze.

Da bi se osigurala ispravna doza, tjelesna težina mora se odrediti što preciznije da bi se izbjegla preniska doza.

Preporučuje se liječenje životinja u ranijim stadijima bolesti i ocjena odaziva na liječenje unutar 2 – 3 dana nakon injekcije. Ako klinički znakovi dišnih bolesti opstanu ili se povećaju, liječenje se mora promijeniti koristeći drugi antibiotik i nastaviti se dok ne nestanu klinički znakovi.

4.10 Predoziranje (simptomi, postupci u slučaju nužde, protuotrov )– ako je nužno

U teladi, jedna potkožna injekcija, 10 puta veća doza od preporučene (40 mg/kg tjelesne težine) i ponovljena potkožna primjena tildipirosina (u 3 navrata u razmaku od 7 dana) na 4, 12 i 20 mg/kg (1, 3 i 5 puta preporučena klinička doza) dobro su se tolerirale, osim prolaznih kliničkih znakova kao što su nelagodnost i bolne otekline na mjestu injiciranja kod nekih životinja.

4.11 Karencija

Govedo (meso i jestive iznutrice): 47 dana.

Nije odobrena primjena na životinjama u laktaciji koje proizvode mlijeko za ljudsku uporabu. Ne primjenjivati kod gravidnih životinja, koje su namijenjene za proizvodnju mlijeka za ljudsku uporabu, u roku od 2 mjeseca od očekivanog teljenja.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: antibiotici za sustavnu primjenu, makrolidi.

ATCvet kod: QJ01FA96.

5.1 Farmakodinamička svojstva

Tildopirosin je 16 – člani polusintetička makrolidna antimikrobna tvar. Tri aminska supstituenta na makrocikličkom laktonskom prstenu, rezultira trima glavnim osobinama molekule. Proizvod ima dugotrajno djelovanje, međutim točan klinički učinak trajanja nakon jedne injekcije je nepoznat.

Makrolidi su u osnovi bakteriostatski antibiotici, ali za određene patogene mogu biti baktericidni. Inhibiraju osnovni protein biosinteze selektivnim vezanjem na bakterijske ribosomske RNA i djeluju blokirajući produljenje peptidnog lanca. Učinak uglavnom ovisi o vremenu izlaganja.

Antimikrobni spektar djelovanja uključuje:

Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Histophilus somni to su bakterijski patogeni često povezani sa respiratornom bolesti goveda (RBG).

In vitro, učinak tildipirosina je bakteriocidni na Mannheimia haemolytica i Histophilus somni, a bakteriostatski na P. multocida..

Minimumi inhibitorne koncentracije (MIC) za ciljne patogene (divlji tip distribucije) prikazani su u donjoj tablici.

Vrste

Raspon

MIC50

MIC90

(µg/ml)

(µg/ml)

(µg/ml)

 

Mannheimia haemolytica (n=-50)

0,125˃64

0,5

Pasteurella multocida (n=-50)

0,5

0,5

Histophilus somni (n=50)

Kod respiratornih bolesti goveda ustanovljena je granična vrijednost tildipirosina (prema CLSI

Smjernicama VET02 A3)::

Vrste

Sastav diska

Zona dijametra (mm)

MIC granična vrijednost

 

 

 

 

 

(µg/ml)

 

 

 

 

S

I

R

S

I

R

Respiratorne bolesti

60µg

 

 

 

 

 

 

svinja

 

 

 

 

 

 

 

M. haemolytica

 

≥ 20

17-19

≤16

P. multocida

 

≥ 21

18-20

≤17

H. somni

 

≥ 17

14-16

≤13

S: jako osjetljivi; I: srednje osjetljivi; R: otporni

Otpornost na makrolide općenito rezultira iz 3 mehanizma:

(1) promjena ribosomskog ciljnog mjesta (metilacija), često se spominje kao rezistencija na MLSB jer utječe na makrolide, likozamide i skupinu B streptogramine, (2) korištenje aktivnog mehanizma istjecanja, (3) proizvodnja inaktivirajućih enzima. Općenito unakrižna rezistencija između tildipirosina i drugih makrolida, linkozamida ili streptogramina je očekivana.

MIC vrijednosti za Salmonella su u rasponu od 4 – 16 µm, a svi sojevi su divlji tip. Za E. coli, Camplylobacter i enterokoka, oba tipa i divljeg i ne divljeg fenotipa su zabilježena. (MIC raspon 1->64 µg/ml).

5.2 Farmakokinetički podaci

Tildipirosin koji se kod goveda primjenjivao potkožno pri jednoj dozi od 4 mg/kg tjelesne mase bio je brzo apsorbiran dosegnuvši prosječnu koncentraciju plazme od 0,7 µm/mL unutar 23 minute (Tmax.) i visoku apsolutnu bioraspoloživost (78,9 %).

Makrolide odlikuje velika raspodjela u tkiva.

Akumulacija na mjestu infekcije dišnog sustava je dokazana visokom i trajnom koncentracijom tildipirosina u plućima i bronhalnoj tekućini (skupljeno post mortem), što daleko premašuje onu u krvnoj plazmi. Prosječno vrijeme poluživota je 9 dana.

In vitro vezanje tildipirosina na proteine u plazmi goveda ograničeno je na 30%.

Pretpostavlja se da je metabolizam tildipirosina u goveda, rezultat cijepanja mikaminoze od djela

šećera, procesom redukcije i konjugacije sulfata s kasnijom hidratacijom (ili otvorenih prstena), demetilacijom, dehidrokslacijom i S-cistin i S-glutation konjugacijom.

Prosječno izlučivanje ukupne doze primijenjene unutar 14 dana bilo je 24% urinom i 40% u fecesu.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

Limunska kiselina monohidrat

Propilen glikol

Voda za injekcije

6.2 Inkompatibilnosti

U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti ovaj veterinarsko-medicinski proizvod se ne smije miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima.

6.3 Rok valjanosti

Rok valjanosti veterinarsko-medicinskog proizvoda kad je zapakiran za prodaju: 2 godine.

Rok valjanosti poslije prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: 28 dana.

6.4Posebne mjere opreza za čuvanje

Ne čuvati iznad 25 °C.

6.5 Osobine i sastav unutarnjeg pakovanja

Jantarna staklena bočica, tip I s klorobutilnim gumenim čepom i aluminijskom kapicom. Kutija sadrži 1 bočicu od 20 ml, 50 ml, 100 ml ili 250 ml.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

6.6 Posebne mjere opreza pri odlaganju neupotrebljenog veterinarsko-medicinskog proizvoda ili otpadnih materijala dobivenih primjenom tih proizvoda

Bilo koji neupotrebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobivenih primjenom tih veterinarsko-medicinskih proizvoda mora se odlagati u skladu s lokalnim propisima.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Nizozemska

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/11/124/005-008

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/PRODULJENJA ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 6. svibnja 2011.

Datum zadnjeg produženja:

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu su dostupne na web stranici Europske agencije za lijekove (EMA) (http://www.ema.europa.eu/.)

ZABRANA PRODAJE, OPSKRBE I/ILI PRIMJENE

Nije primjenjivo.

Komentari