Zycortal (desoxycortone pivalate) – Označavanje - QH02AA03

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU KARTONSKA KUTIJA

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Zycortal 25 mg/ml otopina za injekcije s produljenim oslobađanjem za pse dezoksikorton pivalat

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

dezoksikorton pivalat 25 mg/ml

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekcije s produljenim oslobađanjem

4.VELIČINA PAKOVANJA

4 ml

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi

6.INDIKACIJA(E)

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Potkožna primjena.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

9.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom odčepljen, upotrijebiti do…

11.POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Nemojte čuvati pri temperaturi iznad 30 C.

Nemojte zamrzavati.

12.POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA

U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, AKO JE PRIMJENJIVO

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Dechra Limited

Snaygill Industrial Estate

Skipton

BD23 2RW

UJEDINJENO KRALJEVSTVO

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/15/189/001

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM PAKOVANJIMA

ETIKETA NA BOČICI

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Zycortal 25 mg/ml otopina za injekcije s produljenim oslobađanjem dezoksikorton pivalat

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

Dezoksikorton pivalat 25 mg/ml

3.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

4 ml

4.PUT(EVI) PRIMJENE

s.c.

5.KARENCIJA

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot {broj}

7.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari