Activyl (indoxacarb) – Fylgiseðill - QP53AX27

FYLGISEÐILL:

Activyl blettunarlausn fyrir hunda

1. HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA OG ÞESS FRAMLEIÐANDA SEM BER ÁBYRGÐ Á LOKASAMÞYKKT, EF ANNAR

Markaðsleyfishafi: Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

Framleiðandi sem ber ábyrgð á lokasamþykkt: Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons 27460 Igoville Frakkland

2.HEITI DÝRALYFS

Activyl 100 mg blettunarlausn fyrir mjög litla hunda

Activyl 150 mg blettunarlausn fyrir litla hunda

Activyl 300 mg blettunarlausn fyrir meðalstóra hunda

Activyl 600 mg blettunarlausn fyrir stóra hunda

Activyl 900 mg blettunarlausn fyrir mjög stóra hunda

indoxacarb

3.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Virkt innihaldsefni:

Einn ml inniheldur 195 mg af indoxacarbi.

Ein pípetta af Activyl gefur:

 

Rúmmál (ml)

Indoxacarb (mg)

Activyl fyrir mjög litla hunda (1,5 - 6,5 kg)

0,51

Activyl fyrir litla hunda (6,6 – 10 kg)

0,77

Activyl fyrir meðalstóra hunda (10,1 – 20 kg)

1,54

Activyl fyrir stóra hunda (20,1 – 40 kg)

3,08

Activyl fyrir mjög stóra hunda (40,1 – 60 kg)

4,62

Inniheldur einnig ísóprópýl alkóhól 354 mg/ml.

Tær, litlaus til gul lausn.

4.ÁBENDING(AR)

Meðferð og forvörn gegn flóasmiti (Ctenocephalides felis). Virkni gegn nýju flóasmiti helst í 4 vikur eftir staka notkun.

Flær á öllum þroskastigum í nánasta umhverfi gæludýrsins drepast eftir snertingu við dýr sem meðhöndlað hefur verið með Activyl.

5.FRÁBENDINGAR

Engar.

6.AUKAVERKANIR

Örsjaldan verður vart við skammvinnt ofurslef ef dýrið sleikir svæðið sem borið var á strax eftir meðferð. Þetta er ekki eitrunareinkenni og hættir innan nokkurra mínútna án meðhöndlunar. Rétt aðferð við að bera lyfið á (sjá kafla 9) dregur úr því að svæðið sem borið var á sé sleikt.

Viðbrögð á svæðinu sem lyfið var borið á eins og að dýrið klóri sér tímabundið, roði, hármissir eða húðbólga á svæðinu sem borið var á geta örsjaldan komið fram. Þessi einkenni hverfa yfirleitt án meðhöndlunar.

Þegar dýralyfið er borið á getur myndast staðbundin og tímabundin fitug áferð og hár getur kleprast á svæðinu sem borið var á. Einnig getur sést þurrt, hvítt efni á svæðinu. Þetta er eðlilegt og hverfur yfirleitt innan nokkurra daga eftir að dýralyfið er borið á. Þessar breytingar hafa ekki áhrif á öryggi eða verkun dýralyfsins.

Tíðni aukaverkana er skilgreind samkvæmt eftirfarandi:

-Mjög algengar (aukaverkanir koma fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 dýrum í hverri meðferð)

-Algengar (koma fyrir hjá fleiri en 1 en færri en 10 af hverjum 100 dýrum)

-Sjaldgæfar (koma fyrir hjá fleiri en 1 en færri en 10 af hverjum 1.000 dýrum)

-Mjög sjaldgæfar (koma fyrir hjá fleiri en 1 en færri en 10 af hverjum 10.000 dýrum)

-Koma örsjaldan fyrir (koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum 10.000 dýrum, þ.m.t. einstök tilvik)

Gerið dýralækni viðvart ef vart verður alvarlegra aukaverkana eða aukaverkana sem ekki eru tilgreindar í fylgiseðlinum.

7.DÝRATEGUND(IR)

Hundar.

8. SKAMMTAR FYRIR HVERJA DÝRATEGUND, ÍKOMULEIÐ(IR) OG AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til blettunar. Einungis til notkunar á húð hundsins.

Ráðlagður skammtur fyrir hunda er 15 mg indoxacarb/kg líkamsþyngdar, sem jafngildir 0,077 ml/kg líkamsþyngdar. Taflan hér fyrir neðan sýnir pípettustærð sem nota á miðað við þyngd hundsins:

Þyngd hunds

Pípettustærð sem nota á

(kg)

 

1,5– 6,5

Activyl 100 mg fyrir mjög litla hunda

6,6–10

Activyl 150 mg fyrir litla hunda

10,1–20

Activyl 300 mg fyrir meðalstóra hunda

20,1–40

Activyl 600 mg fyrir stóra hunda

40,1–60

Activyl 900 mg fyrir mjög stóra hunda

> 60

Nota á viðeigandi samsetningu af pípettum

 

9.LEIÐBEININGAR UM RÉTTA LYFJAGJÖF

Opnið einn skammtapoka og takið pípettuna úr honum.

Skref 1: Auðveldast er að bera dýralyfið á ef hundurinn stendur. Haldið pípettunni uppréttri og snúið henni frá andlitinu. Brjótið oddinn af stútnum með því að beygja hann og leggja hann tvöfaldan.

Skref 2: Greiðið sundur hárið þannig að sjáist í húðina. Leggið odd pípettunnar að húðinni milli herðablaða. Kreistið pípettuna ákveðið og berið allt innihald hennar beint á húðina.

Hjá stórum hundum á að dreifa öllu innihaldi pípettunnar/pípettanna jafnt á 2-4staði eftir hrygglínu frá herðakambi aftur að skotti. Ekki bera of mikið á hvern stað til að koma í veg fyrir að lyfið renni af.

10.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við.

11.GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður dýralyfsins. Geymið pípetturnar í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

Ekki skal nota dýralyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskju, þynnu og pípettu á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

12.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ

Sérstök varnaðarorð fyrir hverja dýrategund:

Engin.

Sérstakar varúðarreglur við notkun hjá dýrum:

Ekki skal nota lyfið handa hundum yngri en 8 vikna þar sem ekki hefur verið sýnt fram á öryggi lyfsins hjá þessum hundum.

Ekki skal nota lyfið handa hundum sem vega minna en 1,5 kg þar sem ekki hefur verið sýnt fram á öryggi lyfsins hjá þessum hundum.

Gæta skal að skammturinn (pípettan) sé réttur miðað við þyngd hundsins (sjá kafla 8).

Einungis skal bera dýralyfið á yfirborð húðar sem er heil. Bera skal dýralyfið á svæði þar sem hundurinn getur ekki sleikt það af og tryggja að dýr þrífi ekki hvert annað strax að lokinni meðferð. Halda skal dýrum sem fá meðferð aðskildum þar til meðferðarsvæðið er orðið þurrt.

Dýralyfið er eingöngu til útvortis notkunar hjá hundum. Ekki má gefa dýralyfið um munn eða með öðrum leiðum. Forðast skal að dýralyfið komist í snertingu við augu hundsins.

Dýralyfið heldur virkni sinni eftir þvott með hársápu, eftir að dýrið fer í vatn (sund, bað) og sólarljós. Þó skal ekki leyfa hundum að synda og ekki þvo þá með hársápu fyrr en 48 klukkustundum eftir meðferð.

Meðhöndla skal alla hunda á heimilinu með viðeigandi flóalyfi.

Ráðlagt er að meðhöndla umhverfi dýrsins með viðeigandi viðbótarráðstöfunum (efnum eða aðgerðum).

Sérstakar varúðarreglur fyrir þann sem gefur dýrinu lyfið:

Geymið pípetturnar í upprunalegum umbúðum þar til þær eru notaðar.

Ekki má neyta matar eða drykkjar eða reykja meðan dýralyfið er handleikið.

Skammtapokinn er barnheldur. Geymið dýralyfið í skammtapokanum þar til það er notað, til að koma í veg fyrir að börn nái í það. Farga skal notuðum pípettum strax.

Þeir sem hafa þekkt ofnæmi fyrir indoxacarbi eiga að forðast snertingu við þetta dýralyf. Staðbundin og/eða altæk viðbrögð hjá mönnum hafa komið fram við útsetningu. Til að forðast aukaverkanir:

notið lyfið í vel loftræstu rými,

ekki meðhöndla dýr sem hafa nýlega fengið meðferð fyrr en meðferðarsvæðið er orðið þurrt,

ekki leyfa börnum að handleika dýr daginn sem þau fá meðferð og ekki skal leyfa dýrum að sofa með eigendum sínum, sérstaklega börnum,

þvoið hendur strax að notkun lokinni og þvoið tafarlaust af lyf sem hefur komist í snertingu við húð með sápu og vatni,

forðist snertingu við augun, þar sem lyfið getur valdið miðlungs mikilli ertingu í augum. Ef það kemur fyrir skal skola augun hægt og varlega með vatni.

Ef einkenni koma fram skal leita til læknis og hafa meðferðis fylgiseðil dýralyfsins.

Dýralyfið er mjög eldfimt. Geymið það fjarri hita, glóð, opnum eldi eða öðru sem valdið getur íkveikju.

Meðganga og frjósemi:

Ekki má nota dýralyfið á meðgöngu eða hjá hundum sem eru notaðir til undaneldis.

Mjólkurgjöf:

Ekki má nota dýralyfið við mjólkurgjöf hjá hundum.

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir:

Í klínískum rannsóknum var Activyl gefið um leið og deltametrín í hálsólum sem voru gegndreyptar með allt að 4% deltametríni, án þess að vísbendingar kæmu fram um tengdar aukaverkanir.

Hafðu samband við dýralækni ef þú ætlar að nota dýralyfið fyrir hunda ásamt öðrum lyfjum.

13. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR ÓNOTAÐRA LYFJA EÐA ÚRGANGS, EF VIÐ Á

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi.

Activyl má ekki berast í vötn, ár eða læki þar sem það kann að vera skaðlegt fiski eða öðrum vatnalífverum.

Leitið ráða hjá dýralækni um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

14.DAGSETNING SÍÐUSTU SAMÞYKKTAR FYLGISEÐILSINS

Ítarlegar upplýsingar um þetta dýralyf eru birtar á heimasíðu Lyfjastofnunar Evrópu (http://www.ema.europa.eu/).

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is

15.AÐRAR UPPLÝSINGAR

Pappaaskja með 1, 4 eða 6 skammtapokum, hver skammtapoki inniheldur eina stakskammtapípettu.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Ef óskað er upplýsinga um þetta dýralyf, vinsamlegast hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað.

België/Belgique/Belgien:

Luxembourg/Luxemburg:

VIRBAC BELGIUM NV

VIRBAC BELGIUM NV

Esperantolaan 4,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Belgique/Belgien,

 

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Република България:

Magyarország:

Ергон-Миланова ЕООД,

VIRBAC,

Р България, гр.София,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

ж.к.Люлин 10, бл.145,

FR-06516 Carros,

ergon-m@mbox.contact.bg

Franciaország,

 

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika:

Malta:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Francie,

Franza,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

Nederland:

VIRBAC Danmark A/S,

VIRBAC NEDERLAND BV,

Profilvej 1,

Hermesweg 15,

DK-6000 Kolding,

NL-3771 ND-Barneveld,

Tlf: + 45 7552 1244

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Deutschland:

Norge:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,

VIRBAC,

Rögen 20,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

DE-22843 Bad Oldesloe,

FR-06516 Carros,

Tel: + 49 (4531) 805 111

Frankrike,

 

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Eesti:

Österreich:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Österreich GmbH,

Pärnasalu 31,

Hildebrandgasse 27,

EE-76505 Saue/Harjumaa,

A-1180 Wien,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

Ελλάδα:

Polska:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC SP. Z O.O.,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

Ul. Pulawska 314,

EL-144 52 Metamorfosi,

PL-02 819 Warszawa,

Athens – GREECE,

Tel.: + 48 22 855 40 46

Τηλ: + 30 210 6219520,

 

E-mail: info@virbac.gr

 

España:

Portugal:

VIRBAC ESPAÑA S.A.

VIRBAC DE PORTUGAL,

Angel Guimerá 179-181,

LABORATÓRIOS LDA,

ES- 08950 Esplugues de Llobregat,

R.do Centro Empresarial,

infocliente@virbac.es

Ed13-Piso 1- Esc.3,

 

Quinta da Beloura,

 

PT-2710-693 Sintra,

 

Tel: + 351 219 245 020

France:

România:

VIRBAC France,

VIRBAC,

13ème rue – L.I.D. – BP 27,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06517 Carros,

FR-06516 Carros,

service-conso@virbac.fr

Franţa,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland:

Slovenija:

VIRBAC Ltd,

VIRBAC,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

FR-06516 Carros,

 

Francija,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros, Frakkland,

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

VIRBAC SRL,

Slovenská republika:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros, Francúzsko,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Suomi/Finland:

VIRBAC,

Via Ettore Bugatti, 15,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

IT-20142 Milano,

FR-06516 Carros,

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Ranska/Frankrike,

 

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος:

Sverige:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

EL-144 52 Metamorfosi,

FR-06516 Carros,

Athens – GREECE,

Frankrike,

Τηλ: + 30 210 6219520,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: info@virbac.gr

 

Latvija:

United Kingdom:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Ltd,

Pärnasalu 31,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

76505 Saue/Harjumaa ,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Igaunija,

 

Tel: + 372 6 709 006

 

Lietuva:

Hrvatska:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC,

Pärnasalu 31,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

76505 Saue/Harjumaa,

FR-06516 Carros,

Estija,

Francuska,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

FYLGISEÐILL:

Activyl blettunarlausn fyrir ketti

1. HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA OG ÞESS FRAMLEIÐANDA SEM BER ÁBYRGÐ Á LOKASAMÞYKKT, EF ANNAR

Markaðsleyfishafi: Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

Framleiðandi sem ber ábyrgð á lokasamþykkt: Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons 27460 Igoville Frakkland

2. HEITI DÝRALYFS

Activyl 100 mg blettunarlausn fyrir litla ketti Activyl 200 mg blettunarlausn fyrir stóra ketti indoxacarb

3. VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Virkt innihaldsefni:

Einn ml inniheldur 195 mg af indoxacarbi.

Ein pípetta af Activyl gefur:

 

 

Rúmmál (ml)

Indoxacarb (mg)

Activyl

fyrir litla ketti (≤ 4 kg)

0,51

Activyl

fyrir stóra ketti (> 4 kg)

1,03

Inniheldur einnig ísóprópýl alkóhól 354 mg/ml.

Tær litlaus til gul lausn.

4. ÁBENDING(AR)

Meðferð og forvörn gegn flóasmiti (Ctenocephalides felis). Virkni gegn nýju flóasmiti helst í 4 vikur eftir staka notkun.

Nota má dýralyfið sem hluta meðferðaráætlunar gegn húðbólgu vegna flóaofnæmis.

Flær á öllum þroskastigum í nánasta umhverfi gæludýrsins drepast eftir snertingu við dýr sem meðhöndlað hefur verið með Activyl.

5. FRÁBENDINGAR

Engar.

6. AUKAVERKANIR

Í mjög sjaldgæfum tilvikum hafa einkenni frá taugakerfi eins og skert samhæfing, skjálfti, ósamhæfðar hreyfingar (óstöðugar hreyfingar), krampar, ljósopsvíkkun og skert sjón, komið fram. Önnur einkenni sem hafa komið fram eru uppköst í sjaldgæfum tilvikum eða lystarleysi, svefnhöfgi (syfja), ofvirkni og mjálm sem koma örsjaldan fram. Almennt ganga öll einkenni til baka eftir stuðningsmeðferð.

Örsjaldan verður vart við skammvinnt ofurslef ef kötturinn sleikir svæðið sem borið var á strax eftir meðferð. Þetta er ekki eitrunareinkenni og hættir innan nokkurra mínútna án meðhöndlunar. Rétt aðferð við að bera lyfið á (sjá kafla 9.) dregur úr því að svæðið sem borið var á sé sleikt.

Viðbrögð á svæðinu sem lyfið var borið á eins og að dýrið klóri sér tímabundið, roði, hármissir eða húðbólga á svæðinu sem borið var á geta komið fram í mjög sjaldgæfum tilvikum. Þessi einkenni hverfa yfirleitt án meðhöndlunar.

Þegar dýralyfið er borið á getur myndast staðbundin og tímabundin fitug áferð og hár getur kleprast á svæðinu sem borið var á. Einnig getur sést þurrt, hvítt efni á svæðinu. Þetta er eðlilegt og hverfur yfirleitt innan nokkurra daga eftir að dýralyfið er borið á. Þessar breytingar hafa ekki áhrif á öryggi eða verkun dýralyfsins.

Tíðni aukaverkana er skilgreind samkvæmt eftirfarandi:

-Mjög algengar (aukaverkanir koma fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 dýrum í hverri meðferð)

-Algengar (koma fyrir hjá fleiri en 1 en færri en 10 af hverjum 100 dýrum)

-Sjaldgæfar (koma fyrir hjá fleiri en 1 en færri en 10 af hverjum 1.000 dýrum)

-Mjög sjaldgæfar (koma fyrir hjá fleiri en 1 en færri en 10 af hverjum 10.000 dýrum)

-Koma örsjaldan fyrir (koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum 10.000 dýrum, þ.m.t. einstök tilvik)

Gerið dýralækni viðvart ef vart verður alvarlegra aukaverkana eða aukaverkana sem ekki eru tilgreindar í fylgiseðlinum.

7. DÝRATEGUND(IR)

Kettir.

8. SKAMMTAR FYRIR HVERJA DÝRATEGUND, ÍKOMULEIÐ(IR) OG AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til blettunar. Einungis til notkunar á húð kattarins.

Ráðlagður skammtur er 25 mg indoxacarb/kg líkamsþyngdar, sem jafngildir 0,128 ml/kg líkamsþyngdar. Taflan hér fyrir neðan sýnir pípettustærð sem nota á miðað við þyngd kattarins:

Þyngd kattar

 

Pípettustærð sem nota á

(kg)

 

 

≤ 4

Activyl

100 mg fyrir litla ketti

> 4

Activyl

200 mg fyrir stóra ketti

9. LEIÐBEININGAR UM RÉTTA LYFJAGJÖF

Opnið einn skammtapoka og takið pípettuna úr honum.

Skref 1: Auðveldast er að bera dýralyfið á ef kötturinn stendur. Haldið pípettunni uppréttri og snúið henni frá andlitinu. Brjótið oddinn af stútnum með hinni höndinni með því að beygja hann og leggja hann tvöfaldan.

Skref 2: Greiðið sundur hárið þannig að sjáist í húðina. Leggið odd pípettunnar að húðinni í hnakkagróf, þar sem kötturinn getur ekki sleikt lyfið af. Kreistið pípettuna ákveðið og berið allt innihald hennar beint á húðina.

10. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við.

11. GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður dýralyfsins. Geymið pípetturnar í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

Ekki skal nota dýralyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskju, þynnu og pípettu á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

12. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ

Sérstök varnaðarorð fyrir hverja dýrategund:

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi dýralyfsins við notkun hjá kettlingum yngri en 8 vikna. Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi dýralyfsins við notkun hjá köttum sem eru léttari en 0,6 kg.

Sérstakar varúðarreglur við notkun hjá dýrum:

Gæta skal að skammturinn (pípettan) sé réttur miðað við þyngd kattarins (sjá kafla 8).

Einungis skal bera dýralyfið á yfirborð húðar sem er heil. Berið dýralyfið á svæði þar sem kötturinn getur ekki sleikt það af og tryggið að dýr þrífi ekki hvert annað strax að lokinni meðferð. Halda skal dýrum sem fá meðferð aðskildum þar til meðferðarsvæðið er orðið þurrt.

Dýralyfið er eingöngu til notkunar á húð katta. Ekki má gefa dýralyfið um munn eða með öðrum leiðum. Forðast skal að dýralyfið komist í snertingu við augu kattarins.

Dýralyfið heldur virkni sinni eftir þvott með hársápu, eftir að dýrið fer í vatn (sund, bað) og sólarljós. Þó skal ekki leyfa köttum að synda og ekki þvo þau með hársápu fyrr en 48 klukkustundum eftir meðferð.

Meðhöndla skal alla ketti á heimilinu með viðeigandi flóalyfi.

Ráðlagt er að meðhöndla umhverfi dýrsins með viðeigandi viðbótarráðstöfunum (efnum eða aðgerðum).

Sérstakar varúðarreglur fyrir þann sem gefur dýrinu lyfið:

Geymið pípetturnar í upprunalegum umbúðum þar til þær eru notaðar.

Ekki má neyta matar eða drykkjar eða reykja meðan dýralyfið er handleikið.

Skammtapokinn er barnheldur. Geymið dýralyfið í skammtapokanum þar til það er notað, til að koma í veg fyrir að börn nái í það. Farga skal notuðum pípettum strax.

Þeir sem hafa þekkt ofnæmi fyrir indoxacarbi eiga að forðast snertingu við þetta dýralyf. Staðbundin og/eða altæk viðbrögð hjá mönnum hafa komið fram við útsetningu. Til að forðast aukaverkanir:

notið lyfið í vel loftræstu rými,

ekki meðhöndla dýr sem hafa nýlega fengið meðferð fyrr en meðferðarsvæðið er orðið þurrt,

ekki leyfa börnum að handleika dýr daginn sem þau fá meðferð og ekki skal leyfa dýrum að sofa með eigendum sínum, sérstaklega börnum,

þvoið hendur strax að notkun lokinni og þvoið tafarlaust af lyf sem hefur komist í snertingu við húð með sápu og vatni,

forðist snertingu við augun, þar sem lyfið getur valdið miðlungs mikilli ertingu í augum. Ef það kemur fyrir skal skola augun hægt og varlega með vatni.

Ef einkenni koma fram skal leita til læknis og hafa meðferðis fylgiseðil dýralyfsins.

Dýralyfið er mjög eldfimt. Geymið það fjarri hita, glóð, opnum eldi eða öðru sem valdið getur íkveikju.

Meðganga og frjósemi:

Ekki má nota dýralyfið á meðgöngu eða hjá köttum sem eru notaðir til undaneldis.

Mjólkurgjöf:

Ekki má nota dýralyfið við mjólkurgjöf hjá köttum.

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir:

Hafðu samband við dýralækni ef þú ætlar að nota dýralyfið á ketti ásamt öðrum lyfjum.

13. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR ÓNOTAÐRA LYFJA EÐA ÚRGANGS, EF VIÐ Á

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi.

Activyl má ekki berast í vötn, ár eða læki þar sem það kann að vera skaðlegt fiski eða öðrum vatnalífverum.

Leitið ráða hjá dýralækni um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

14. DAGSETNING SÍÐUSTU SAMÞYKKTAR FYLGISEÐILSINS

Ítarlegar upplýsingar um þetta dýralyf eru birtar á heimasíðu Lyfjastofnunar Evrópu (http://www.ema.europa.eu/).

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is

15. AÐRAR UPPLÝSINGAR

Pappaaskja með 1, 4 eða 6 skammtapokum, hver skammtapoki inniheldur eina stakskammtapípettu. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Ef óskað er upplýsinga um þetta dýralyf, vinsamlegast hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað.

België/Belgique/Belgien:

Luxembourg/Luxemburg:

VIRBAC BELGIUM NV,

VIRBAC BELGIUM,

Esperantolaan 4,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Република България:

Magyarország:

Ергон-Миланова ЕООД,

VIRBAC,

Р България, гр.София,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

ж.к.Люлин 10, бл.145,

FR-06516 Carros,

ergon-m@mbox.contact.bg

Franciaország,

 

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika:

Malta:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Francie,

Franza,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

Nederland:

VIRBAC Danmark A/S,

VIRBAC NEDERLAND BV,

Profilvej 1,

Hermesweg 15,

DK-6000 Kolding,

NL-3771 ND-Barneveld,

Tlf: + 45 7552 1244

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Deutschland:

Norge:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,

VIRBAC,

Rögen 20,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

DE-22843 Bad Oldesloe,

FR-06516 Carros,

Tel: + 49 (4531) 805 111

Frankrike,

 

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Eesti:

Österreich:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Österreich GmbH,

Pärnasalu 31,

Hildebrandgasse 27,

EE-76505 Saue/Harjumaa,

A-1180 Wien,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

Ελλάδα:

Polska:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC SP. Z O.O.,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

Ul. Pulawska 314,

EL-144 52 Metamorfosi,

PL-02 819 Warszawa,

Athens – GREECE,

Tel.: + 48 22 855 40 46

Τηλ: + 30 210 6219520,

 

E-mail: info@virbac.gr

 

España:

Portugal:

VIRBAC ESPAÑA S.A.,

VIRBAC DE PORTUGAL,

Angel Guimerá 179-181,

LABORATÓRIOS LDA,

ES- 08950 Esplugues de Llobregat,

R.do Centro Empresarial,

infocliente@virbac.es

Ed13-Piso 1- Esc.3,

 

Quinta da Beloura,

 

PT-2710-693 Sintra,

 

Tel: + 351 219 245 020

France:

România:

VIRBAC France,

VIRBAC,

13ème rue – L.I.D. – BP 27,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06517 Carros,

FR-06516 Carros,

service-conso@virbac.fr

Franţa,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland:

Slovenija:

VIRBAC Ltd,

VIRBAC,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

FR-06516 Carros,

 

Francija,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:

Slovenská republika:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Frakkland,

Francúzsko,

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

Suomi/Finland:

VIRBAC SRL,

VIRBAC,

Via Ettore Bugatti, 15,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

IT-20142 Milano,

FR-06516 Carros,

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Ranska/Frankrike,

 

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος:

Sverige:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

EL-144 52 Metamorfosi,

FR-06516 Carros,

Athens – GREECE,

Frankrike,

Τηλ: + 30 210 6219520,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: info@virbac.gr

 

Latvija:

United Kingdom:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Ltd,

Pärnasalu 31,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

76505 Saue/Harjumaa,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Igaunija,

 

Tel: + 372 6 709 006

 

Lietuva:

Hrvatska:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC,

Pärnasalu 31,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

76505 Saue/Harjumaa,

FR-06516 Carros,

Estija,

Francuska,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Athugasemdir