Icelandic
Veldu tungumál

Aftovaxpur DOE (Maximum three of the following purified,...) – áletranir - QI02AA04

Updated on site: 08-Feb-2018

Nafn lyfs: Aftovaxpur DOE
ATC: QI02AA04
Efni: Maximum three of the following purified, inactivated foot-and-mouth disease virus strains: O1 Manisa 6 PD50*; O1 BFS 6 PD50*; O Taiwan 3/97 6 PD50*; A22 Iraq 6 PD50*; A24 Cruzeiro 6 PD50*; A Turkey 14/98 6 PD50*; Asia 1 Shamir 6 PD50*; SAT2 Saudi A
Framleiðandi: Merial

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja

1.HEITI DÝRALYFS

AFTOVAXPUR DOE stungulyf, fleyti handa nautgripum, sauðfé og svínum

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Óvirkjaðir gin- og klaufaveiki veiru mótefnavakar, a.m.k. 6 nautgripa PD50 í stofni

3.LYFJAFORM

Stungulyf, fleyti

4.PAKKNINGASTÆRÐ

10 skammtar

25 skammtar

50 skammtar

100 skammtar

150 skammtar

10 x 10 skammtar

10 x 25 skammtar

10 x 50 skammtar

10 x 100 skammtar

10 x 150 skammtar

5.DÝRATEGUND(IR)

Nautgripir, sauðfé og svín

6.ÁBENDING(AR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Nautgripir og sauðfé: til notkunar undir húð.

Svín: til notkunar í vöðva.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími: Núll dagar

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Inndæling fyrir slysni er hættuleg – sjá fylgiseðil fyrir notkun

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

Rofna pakkningu skal nota strax.

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli (2 °C – 8 °C).

Má ekki frjósa.

Verjið gegn ljósi.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

Innflutningur, sala, dreifing og/eða notkun þessa dýralyfs er eða getur verið óheimil í aðildarríki, ýmist í ríkinu öllu eða hluta þess, sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merial

29, avenue Tony Garnier F-69007 Lyon Frakkland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/13/153/001-850

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot{númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM

Polypropylen glas

Glas með 50/100 og 150 skömmtum

1. HEITI DÝRALYFS

AFTOVAXPUR DOE stungulyf, fleyti handa nautgripum, sauðfé og svínum

2. VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Hreinsaðir og óvirkjaðir gin- og klaufaveiki veiru mótefnavakar, a.m.k. 6 nautgripa PD50 í stofni

3. LYFJAFORM

Stungulyf, fleyti.

4. PAKKNINGASTÆRÐ

50-skammtar

100-skammtar

150-skammtar

5. DÝRATEGUND(IR)

Nautgripir, sauðfé og svín

6. ÁBENDING(AR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

7. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Nautgripir og sauðfé: s.c.

Svín: i.m.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími: Núll dagar

9. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Inndæling fyrir slysni er hættuleg – sjá fylgiseðil fyrir notkun

10. FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

Rofna pakkningu skal nota strax.

11. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli (2 °C – 8 °C).

Má ekki frjósa.

Verjið gegn ljósi.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14. VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15. HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merial

29, avenue Tony Garnier F-69007 Lyon Frakkland

16. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/13/153/001-850

17. LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot{númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM

Polypropylen glas

Glas með 10 eða 25 skömmtum

1. HEITI DÝRALYFS

AFTOVAXPUR DOE stungulyf, fleyti handa nautgripum, sauðfé og svínum

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

Gin- og klaufaveiki veiru mótefnavakar ≥ 6 nautgripa PD50 í stofni

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

10 skammtar

25 skammtar

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

Nautgripir, sauðfé: s.c.

Svín: i.m.

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími: Núll dagar

6.LOTUNÚMER

Lot {number}

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {month/year}

Rofna pakkningu skal nota strax.

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

Athugasemdir