Apoquel (oclacitinib maleate) – Samantekt á eiginleikum lyfs - QD11AH90

1.HEITI DÝRALYFS

APOQUEL 3,6 mg filmuhúðaðar töflur fyrir hunda APOQUEL 5,4 mg filmuhúðaðar töflur fyrir hunda APOQUEL 16 mg filmuhúðaðar töflur fyrir hunda

2.INNIHALDSLÝSING

Virk innihaldsefni:

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur:

APOQUEL 3,6 mg APOQUEL 5,4 mg APOQUEL 16 mg

3,6 mg oclacitinib (sem oclacitinib maleat)

5,4 mg oclacitinib (sem oclacitinib maleat)

16 mg oclacitinib (sem oclacitinib maleat)

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.LYFJAFORM

Filmuhúðaðar töflur.

Hvítar eða beinhvítar aflangar filmuhúðaðar töflur með deiliskoru á báðum hliðum og áletruðu „AQ“ og „S“, „M“ eða „L“ á báðum hliðum. Bókstafirnir „S“, „M“ og „L“ vísa til mismunandi styrkleika taflnanna: „S“ er letrað á 3,6 mg töflurnar, „M“ á 5,4 mg töflurnar og „L“ á 16 mg töflurnar.

Hægt er að deila töflunum í tvo jafna hluta.

4.KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1Dýrategundir

Hundar

4.2Ábendingar fyrir tilgreindar dýrategundir

Meðferð við kláða sem tengist snertiofnæmishúðbólgu (allergic dermatitis) hjá hundum. Meðferð við klínískum einkennum ofnæmishúðbólgu (atopic dermatitis) hjá hundum.

4.3Frábendingar

Gefið ekki dýrum sem hafa ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna. Gefið ekki hundum yngri en 12 mánaða eða sem vega minna en 3 kg.

Gefið ekki hundum með einkenni ónæmisbælingar, svo sem ofvirkni nýrnahettubarkar (hyperadrenocorticism) eða einkenni versnandi illkynja æxla, þar sem notkun virka efnisins við þannig aðstæður hefur ekki verið rannsökuð.

4.4Sérstök varnaðarorð fyrir hverja dýrategund

Engin.

4.5Sérstakar varúðarreglur við notkun

Sérstakar varúðarreglur við notkun hjá dýrum

Oclacitinib temprar ónæmiskerfið og getur aukið næmi fyrir sýkingum og valdið versnun æxlissjúkdóma. Því á að fylgjast vel með hundum sem fá APOQUEL töflur með tilliti til sýkinga og æxlisvaxtar.

Við meðhöndlun kláða sem tengist snertiofnæmishúðbólgu með oclacitinibi á að rannsaka og meðhöndla allar undirliggjandi orsakir (t.d. húðbólgu af völdum flóarofnæmis, snertihúðbólgu (contact dermatitis), fæðuofnæmi). Þegar um snertiofnæmishúðbólgu eða ofnæmishúðbólgu er að ræða er ennfremur ráðlagt að rannsaka og meðhöndla aðra kvilla sem hafa áhrif á þessa kvilla, svo sem sýkingar af völdum baktería, sveppa eða sníkjudýra (t.d. flóa eða maura).

Með tilliti til hugsanlegra áhrifa á tilteknar klínískar og meinafræðilegar breytur (sjá kafla 4.6), er ráðlagt að gera heildartalningu á blóðfrumum og mæla lífvísa í sermi með reglulegu millibili hjá hundum í langtímameðferð.

Sérstakar varúðarreglur fyrir þann sem gefur dýrinu lyfið

Þvoið hendur eftir lyfjagjöf.

Ef dýralyfið er óvart tekið inn skal tafarlaust leita til læknis og hafa meðferðis fylgiseðil eða umbúðir dýralyfsins.

4.6Aukaverkanir (tíðni og alvarleiki)

Algengar aukaverkanir sem komu fram á fyrstu 16 dögum vettvangsrannsókna á lyfinu eru taldar upp í eftirfarandi töflu, með samanburði við lyfleysu:

 

Aukaverkanir sem komu fram á fyrstu

Aukaverkanir sem komu fram á

 

16 dögum rannsóknar á

fyrstu 7 dögum rannsóknar á kláða

 

ofnæmishúðbólgu

 

 

 

APOQUEL

Lyfleysa

APOQUEL

Lyfleysa

 

(n=152)

(n=147)

(n=216)

(n=220)

Niðurgangur

4,6%

3,4%

2,3%

0,9%

Uppköst

3,9%

4,1%

2,3%

1,8%

Lystarleysi

2,6%

0%

1,4%

0%

Ný þykkildi í húð eða

2,6%

2,7%

1,0%

0%

undirhúð

 

 

 

 

Svefnhöfgi

2,0%

1,4%

1,8%

1,4%

Mikill þorsti

0,7%

1,4%

1,4%

0%

Meðal óeðlilegra klínískra einkenna sem fram komu eftir dag 16, auk þeirra sem talin eru upp hér fyrir ofan og sem komu fram hjá meira en 1% hunda sem fengu oclacitinib, voru ígerð í húð, óskilgreindir hnútar í húð, eyrnabólga, traffrumuæxli (histiocytoma), blöðrubólga, sveppasýkingar í húð, smitandi fótasár (pododermatitis), fituæxli, eitlastækkun, ógleði, aukin matarlyst og árasarhneigð.

Meinafræðilegar breytingar sem tengdust meðferðinni voru takmarkaðar við hækkað meðalgildi kólesteróls í sermi og minnkun á meðalfjölda hvítra blóðkorna, en öll meðalgildi héldust þó innan viðmiðunarmarka rannsóknarstofu. Sú minnkun á meðalfjölda hvítra blóðkorna sem sást hjá hundum sem fengu oclacitinib var ekki vaxandi og átti við fjölda allra tegunda hvítra blóðkorna (daufkyrninga, rauðkyrninga og einkyrninga) nema eitilfrumna. Hvorug þessara meinafræðilegu breytinga virtist skipta máli klínískt.

Í rannsókn á rannsóknarstofu sáust totuæxli koma fram hjá nokkrum hundum.

Sjá upplýsingar um auknar líkur á sýkingum og æxlisvexti í kafla 4.5.

Tíðni aukaverkana er skilgreind samkvæmt eftirfarandi:

-Mjög algengar (aukaverkanir koma fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 dýrum í hverri meðferð).

-Algengar (koma fyrir hjá fleiri en 1 en færri en 10 af hverjum 100 dýrum).

-Sjaldgæfar (koma fyrir hjá fleiri en 1 en færri en 10 af hverjum 1.000 dýrum).

-Mjög sjaldgæfar (koma fyrir fleiri en 1 en færri en 10 af hverjum 10.000 dýrum).

-Koma örsjaldan fyrir (koma fyrir hjá færri en 1 af 10.000 dýrum, þ.m.t. einstök tilvik).

4.7Notkun á meðgöngu, við mjólkurgjöf og varp

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi dýralyfsins á meðgöngu, við mjólkurgjöf eða hjá rökkum til undaneldis og því er notkun þess ekki ráðlögð hjá hvolpafullum eða mjólkandi tíkum eða rökkum sem ætlaðir eru til undaneldis.

4.8Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Ekki sáust neinar milliverkanir við önnur lyf í rannsóknum þar sem oclacitinib var gefið samtímis dýralyfjum svo sem sníklalyfjum gegn innvortis og útvortis sníklum, örverudrepandi lyfjum og bólgueyðandi lyfjum.

Áhrif oclacitinibs á bólusetningu með breyttum lifandi bóluefnum gegn hundaparvóveiru (CPV), hundafársveiru (CDV) og hundaparainflúensuveiru (CPI) og óvirkjuðu bóluefni gegn hundaæði (RV) hjá 16 vikna gömlum hvolpum, sem ekki höfðu áður verið bólusettir, hafa verið rannsökuð. Viðunandi ónæmissvörun (sermispróf) náðist eftir bólusetningu gegn CDV og CPV hjá hvolpum sem fengu

1,8 mg/kg líkamsþyngdar af oclacitinibi tvisvar á dag í 84 daga. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu þó til þess sermissvörun við bólusetningu gegn CPI og RV minnkaði hjá hvolpum sem fengu oclacitinib, borið saman við ómeðhöndluð dýr. Klínísk þýðing þessara áhrifa á dýr sem eru bólusett meðan þau fá oclacitinib (samkvæmt ráðlagðri skammtaáætlun) er ekki ljós.

4.9Skammtar og íkomuleið

Til inntöku.

Skömmtun og meðferðaráætlun:

Ráðlagður upphafsskammtur er 0,4 til 0,6 mg af oclacitinibi/kg líkamsþyngdar til inntöku tvisvar á dag í allt að 14 daga.

Til viðhaldsmeðferðar á að gefa sama skammt (0,4 til 0,6 mg af oclacitinibi/kg líkamsþyngdar) einu sinni á dag. Þörf fyrir langtíma viðhaldsmeðferð ræðst af mati á ávinningi og áhættu í hverju tilviki.

Gefa má töflurnar með eða án fæðu.

Skammtataflan hér fyrir neðan sýnir hve margar töflur þarf að gefa. Hægt er að deila töflunum um deiliskoruna.

Líkamsþyngd

Styrkur og fjöldi taflna sem þarf að gefa

APOQUEL 3,6 mg töflur

APOQUEL 5,4 mg

APOQUEL 16 mg

(kg) hundsins

 

töflur

töflur

 

 

3,0–4,4

½

 

 

4,5–5,9

 

½

 

 

 

6,0–8,9

 

 

9,0–13,4

 

 

 

 

13,5–19,9

 

 

½

 

 

20,0–26,9

 

 

27,0–39,9

 

 

 

 

 

 

40,0–54,9

 

 

55,0–80,0

 

 

4.10 Ofskömmtun (einkenni, bráðameðferð, móteitur), ef þörf krefur

Eins árs gömlum heilbrigðum Beagle hundum voru gefnar oclacitinib töflur tvisvar á dag í 6 vikur og síðan einu sinni á dag í 20 vikur (alls í 26 vikur) í skömmtunum 0,6 mg/kg líkamsþyngdar, 1,8 mg/kg líkamsþyngdar og 3,0 mg/kg líkamsþyngdar.

Meðal klínískra einkenna sem talið var sennilegt að tengdust meðferð með oclacitinibi voru: hárlos (staðbundið), totuæxli (papilloma), húðbólga, roðaþot, sár og hrúður, „blöðrur“ milli klóa, og bjúgur á fótum.

Húðbólguskellur komu oftast fram í kjölfar kýlamyndunar milli klóa á einum eða fleiri fótum meðan á rannsókninni stóð og jókst fjöldi og tíðni slíkra tilvika með vaxandi skömmtum. Stækkun útlægra eitla kom fram hjá öllum hópunum og jókst tíðni slíkra tilvika með vaxandi skömmtum og tengdist oft kýlamyndun milli klóa.

Totuæxli voru talin meðferðartengd, en voru ekki skammtaháð.

Ekkert sértækt móteitur er til og veita á meðhöndlun samkvæmt einkennum ef merki um ofskömmtun koma fram.

4.11 Biðtími fyrir afurðanýtingu

Á ekki við.

5.LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

Flokkun eftir verkun: Lyf við húðbólgu, að frátöldum barksterum.

ATCvet flokkur: QD11AH90.

5.1Lyfhrif

Oclacitinib er hemill á Janus kínasa (JAK). Það getur hamlað starfsemi ýmissa frumuboða (cytokines) sem eru háð JAK ensímvirkni. Frumuboðarnir sem oclacitinib er ætlað að verka á eru forbólgumyndandi eða gegna hlutverki í ofnæmisviðbrögðum/kláða. Hins vegar getur oclacitinib einnig haft áhrif á aðra frumuboða (t.d. þá sem taka þátt í vörnum líkamans og blóðmyndun) og þannig hugsanlega valdið aukaverkunum.

5.2Lyfjahvörf

Oclacitinib maleat er frásogað hratt og vel hjá hundum og er tími þar til hámarksþéttni í plasma (tmax) innan við 1 klukkustund. Nýting oclacitinib maleats er 89%. Fæðuástand hundsins hefur ekki marktæk áhrif á hraða eða umfang frásogs.

Heildarúthreinsun oclacitinibs úr plasma var lítil – 316 ml/klst./kg líkamsþyngdar (5,3 ml/mín./kg líkamsþyngdar) og sýnilegt dreifingarrúmmál í jafnvægi var

942 ml/kg líkamsþyngdar. Endanlegur helmingunartími var svipaður eftir gjöf í æð (3,5 klst.) og inntöku (4,1 klst.). Oclacitinib sýnir litla próteinbindingu og eru á bilinu 66,3% til 69,7% lyfsins próteinbundin í styrktu kanínuplasma við heildarþéttni á bilinu 10 til 1.000 ng/ml.

Oclacitinib er brotið niður í fjölda umbrotsefna hjá hundum. Eitt aðalumbrotsefni sem myndað var við oxun greindist í plasma og þvagi.

Helsta úthreinsunarleið er með umbroti, en minna skilst út um nýru og með galli. Hömlun cýtókróm P450 ensíma er hverfandi hjá hundum og er IC50 50 sinnum hærra en meðalgildi sýnilegrar

hámarksþéttni (Cmax) (333 ng/ml eða 0,997 µM) eftir gjöf 0,6 mg/kg til inntöku í rannsókn á öryggi notkunar lyfsins hjá marktegundum. Því er hætta á milliverkunum á umbrot vegna hömlunar af völdum oclacitinibs mjög lítil. Engin uppsöfnun sást í blóði hunda sem voru meðhöndlaðir með oclacitinibi í 6 mánuði.

6.LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1Hjálparefni

Töflukjarni: Örkristallaður sellulósi Laktósaeinhýdrat Magnesíumsterat Natríumglýkólatsterkja

Töfluhúð:

Laktósaeinhýdrat

Hýprómellósi (E464)

Títantvíoxíð (E171)

Macrogol 400 (E1521)

6.2Ósamrýmanleiki

Á ekki við.

6.3Geymsluþol

Geymsluþol dýralyfsins í söluumbúðum, þynnum: 2 ár.

Geymsluþol dýralyfsins í söluumbúðum, glösum: 18 mánuðir.

Farga á ónotuðum hálfum töflum eftir 3 daga.

6.4Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið við lægri hita en 25°C.

Setja á ónotaðar hálfar töflur aftur í opna þynnuna og geyma í upprunalegri pappaöskju, eða í HDPE glasið (að hámarki í 3 daga).

6.5Gerð og samsetning innri umbúða

Töflum af öllum styrkleikum er pakkað annað hvort í þynnur úr áli/PVC/Aclar (hver þynna inniheldur 10 filmuhúðaðar töflur), sem pakkað er í ytri öskju úr pappa, eða í hvít glös úr HDPE með barnheldu loki. Pakkningar innihalda 20, 50 eða 100 töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

6.6 Sérstakar varúðarreglur vegna förgunar ónotaðra dýralyfja eða úrgangs sem til fellur við notkun þeirra

Farga skal ónotuðu dýralyfi eða úrgangi vegna dýralyfs í samræmi við gildandi reglur.

7.MARKAÐSLEYFISHAFI

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGÍA

8.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/13/154/001 (1 x 20 töflur, 3,6 mg)

EU/2/13/154/007 (1 x 50 töflur, 3,6 mg)

EU/2/13/154/002 (1 x 100 töflur, 3,6 mg)

EU/2/13/154/010 (20 töflur, 3,6 mg)

EU/2/13/154/011 (50 töflur, 3,6 mg)

EU/2/13/154/012 (100 töflur, 3,6 mg)

EU/2/13/154/003 (1 x 20 töflur, 5,4 mg)

EU/2/13/154/008 (1 x 50 töflur, 5,4 mg)

EU/2/13/154/004 (1 x 100 töflur, 5,4 mg)

EU/2/13/154/013 (20 töflur, 5,4 mg)

EU/2/13/154/014 (50 töflur, 5,4 mg)

EU/2/13/154/015 (100 töflur, 5,4 mg)

EU/2/13/154/005 (1 x 20 töflur, 16 mg)

EU/2/13/154/009 (1 x 50 töflur, 16 mg)

EU/2/13/154/006 (1 x 100 töflur, 16 mg)

EU/2/13/154/016 (20 töflur, 16 mg)

EU/2/13/154/017 (50 töflur, 16 mg)

EU/2/13/154/018 (100 töflur, 16 mg)

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 12/09/2013

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um þetta dýralyf eru birtar á heimasíðu Lyfjastofnunar Evrópu (http://www.ema.europa.eu/).

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is

TAKMARKANIR Á SÖLU, DREIFINGU OG/EÐA NOTKUN

Á ekki við.

Athugasemdir