Cimalgex (cimicoxib) – áletranir - QM01AH93

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Ytri umbúðir ( bæði þynnur og glas)

1.HEITI DÝRALYFS

Cimalgex 8 mg tuggutöflur fyrir hunda

Cimalgex 30 mg tuggutöflur fyrir hunda

Cimalgex 80 mg tuggutöflur fyrir hunda

cimicoxib

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

8 mg cimicoxib

30 mg cimicoxib

80 mg cimicoxib

3.LYFJAFORM

Tuggutöflur

4.PAKKNINGASTÆRÐ

8 töflur

32 töflur

144 töflur

45 töflur

5.DÝRATEGUND(IR)

Hundar

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf – lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Vétoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

Frakklandi

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/10/119/001

EU/2/10/119/002

EU/2/10/119/003

EU/2/10/119/004

EU/2/10/119/005

EU/2/10/119/006

EU/2/10/119/007

EU/2/10/119/008

EU/2/10/119/009

EU/2/10/119/010

EU/2/10/119/011

EU/2/10/119/012

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM

Glas

1. HEITI DÝRALYFS

Cimalgex 8 mg töflur fyrir hunda

Cimalgex 30 mg töflur fyrir hunda

Cimalgex 80 mg töflur fyrir hunda

cimicoxib

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

8 mg cimicoxib

30 mg cimicoxib

80 mg cimicoxib

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

45 töflur

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

6.LOTUNÚMER

Lot {númer}

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI DÝRALYFS

Cimalgex 8 mg tuggutöflur fyrir hunda

Cimalgex 30 mg tuggutöflur fyrir hunda

Cimalgex 80 mg tuggutöflur fyrir hunda

cimicoxib

2.HEITI MARKAÐSLEYFISHAFA

Vétoquinol

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

4.LOTUNÚMER

Lot {númer}

5.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

Athugasemdir