Masivet (masitinib mesylate) – áletranir - QL01XE90

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Merkingar á kassa

1.HEITI DÝRALYFS

MASIVET 50 mg filmuhúðaðar töflur fyrir hunda.

Masitinib

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Masitinib 50 mg

3.LYFJAFORM

Filmuhúðuð tafla

4.PAKKNINGASTÆRÐ

30 töflur

5.DÝRATEGUND(IR)

Hundar

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn áður en lyfið er notað.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP{mánuður/ár}

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið glasið vel lokað.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR VARÐANDI AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

AB Science

3 avenue George V FR-75008

París Frakkland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/08/087/001

EU/2/08/087/003

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM Merkimiði á töfluglasi

1. HEITI DÝRALYFS

MASIVET 50 mg filmuhúðaðar töflur fyrir hunda.

Masitinib

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

Masitinib 50 mg

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

30 töflur

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

5.BIÐTÍMI

Á ekki við

6.LOTUNÚMER

Lot {númer}

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Merkingar á kassa

1. HEITI DÝRALYFS

MASIVET 150 mg filmuhúðaðar töflur fyrir hunda.

Masitinib

2. VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Masitinib 150 mg

3. LYFJAFORM

Filmuhúðuð tafla

4. PAKKNINGASTÆRÐ

30 töflur

5. DÝRATEGUND(IR)

Hundar

6. ÁBENDING(AR)

7. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

8. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við

9. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn áður en lyfið er notað.

10. FYRNINGARDAGSETNING

EXP{mánuður/ár}

11. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið glasið vel lokað.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

13. VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR VARÐANDI AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf Lyfseðilsskylt.

14. VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15. HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

AB Science

3 avenue George V FR-75008

París Frakkland

16. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/08/087/002

17. LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM Merkimiði á töfluglasi

1. HEITI DÝRALYFS

MASIVET 150 mg filmuhúðaðar töflur fyrir hunda.

Masitinib

2. MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

Masitinib 150 mg

3. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

30 töflur

4. ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

5. BIÐTÍMI

Á ekki við

6. LOTUNÚMER

Lot {númer}

7. FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

8.VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“

Dýralyf.

Athugasemdir