Icelandic
Veldu tungumál

Nobivac L4 (Leptospira interrogans serogroup Canicola...) – áletranir - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Nafn lyfs: Nobivac L4
ATC: QI07AB01
Efni: Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000) / L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001) / L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain As-05-073) / L. kirsch
Framleiðandi: Intervet International BV

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

Plastaskja með 5, 10, 25 eða 50 hettuglösum sem innihalda 1 ml Pappaaskja með 1 hettuglasi sem inniheldur 10 ml

1.HEITI DÝRALYFS

Nobivac L4 stungulyf, dreifa fyrir hunda

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

3.LYFJAFORM

Stungulyf, dreifa

4.PAKKNINGASTÆRÐ

5 x 1 ml (1 skammtur)

10 x 1 ml (1 skammtur)

25 x 1 ml (1 skammtur)

50 x 1 ml (1 skammtur)

10 ml (10 skammtar)

5.DÝRATEGUND(IR)

Hundar

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

Rofna pakkningu skal nota innan 10 klst.

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Verjið gegn ljósi.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer HOLLAND

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/12/143/001

EU/2/12/143/002

EU/2/12/143/003

EU/2/12/143/004

EU/2/12/143/005

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI

1 ml og 10 ml hettuglös

1. HEITI DÝRALYFS

Nobivac L4

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

Sjá fylgiseðil

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

1 ml

10 ml

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

s.c.

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við

6.LOTUNÚMER

Lot

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

Rofna pakkningu skal nota innan 10 klst. (gildir bara um 10 ml hettuglös)

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

Athugasemdir