Icelandic
Veldu tungumál

Oncept IL-2 (vCP1338 virus) – áletranir - QL03AX

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Pappaaskja með 6 hettuglösum með frostþurrkuðu lyfi og 6 hettuglös með leysi

1.HEITI DÝRALYFS

Oncept IL-2 frostþurrkað stungulyf og leysir, dreifa handa köttum

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Raðbrigða katta interleukin-2 canarypox veira (vCP1338) .............................................

≥ 106.0 EAID*50

3.LYFJAFORM

Frostþurrkað stungulyf og leysir, dreifa

4.PAKKNINGASTÆRÐ

Frostþurrkað lyf: 6 x 1 skammtur

Leysir: 6 x 1 ml

5.DÝRATEGUND(IR)

Kettir

6.ÁBENDING(AR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

Notið tafarlaust eftir blöndun.

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli (2 °C-8 °C).

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Má ekki frjósa.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf - lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 LYON Frakkland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/13/150/001

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot{númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM Hettuglas með frostþurrkuðu lyfi

1. HEITI DÝRALYFS

Oncept IL-2 frostþurrkað lyf

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

1 skammtur

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

SC

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

6.LOTUNÚMER

Lot{númer}

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM Hettuglas með leysi

1. HEITI DÝRALYFS

Leysir fyrir Oncept IL-2

2. MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

3. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

1 ml

4. ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

5. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

6. LOTUNÚMER

Lot{númer}

7. FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

8. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Athugasemdir