Onsior (robenacoxib) – áletranir - QM01AH91

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM GERÐ/TEGUND: Pappaaskja

1.HEITI DÝRALYFS

Onsior 6 mg töflur handa köttum

Robenacoxib

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Hver tafla inniheldur 6 mg Robenacoxib

3.LYFJAFORM

Tafla

4.PAKKNINGASTÆRÐ

6 töflur

12 töflur

30 töflur

60 töflur

5.DÝRATEGUND(IR)

Kettir

6.ÁBENDING(AR)

Á ekki við.

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: lesið fylgiseðilinn.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR VARÐANDI AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

Bretland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/08/089/001 (6 töflur)

EU/2/08/089/002 (12 töflur)

EU/2/08/089/021 (30 töflur)

EU/2/08/089/003 (60 töflur)

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM GERÐ/TEGUND: Þynna

1. HEITI DÝRALYFS

Onsior 6 mg töflur handa köttum

Robenacoxib

2.HEITI MARKAÐSLEYFISHAFA

Elanco Europe Ltd.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

4.LOTUNÚMER

Lot {númer}

5.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM GERÐ/TEGUND: Pappaaskja

1. HEITI DÝRALYFS

Onsior 5 mg töflur handa hundum

Onsior 10 mg töflur handa hundum

Onsior 20 mg töflur handa hundum

Onsior 40 mg töflur handa hundum

Robenacoxib

2. VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Hver tafla inniheldur 5 mg Robenacoxib

Hver tafla inniheldur 10 mg Robenacoxib

Hver tafla inniheldur 20 mg Robenacoxib

Hver tafla inniheldur 40 mg Robenacoxib

3. LYFJAFORM

Tafla

4. PAKKNINGASTÆRÐ

7 töflur

14 töflur

28 töflur

70 töflur

5. DÝRATEGUND(IR)

Hundar

6. ÁBENDING(AR)

Á ekki við.

7. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við.

9. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10. FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

11. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: lesið fylgiseðilinn.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR VARÐANDI AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14. VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15. HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

Bretland

16. MARKAÐSLEYFISNÚMER

Onsior 5 mg töflur handa hundum

EU/2/08/089/004 (7 töflur)

EU/2/08/089/005 (14 töflur)

EU/2/08/089/006 (28 töflur)

EU/2/08/089/007 (70 töflur)

Onsior 10 mg töflur handa hundum

EU/2/08/089/008 (7 töflur)

EU/2/08/089/009 (14 töflur)

EU/2/08/089/010 (28 töflur)

EU/2/08/089/011 (70 töflur)

Onsior 20 mg töflur handa hundum EU/2/08/089/012 (7 töflur) EU/2/08/089/013 (14 töflur) EU/2/08/089/014 (28 töflur) EU/2/08/089/015 (70 töflur)

Onsior 40 mg töflur handa hundum: EU/2/08/089/016 (7 töflur) EU/2/08/089/017 (14 töflur) EU/2/08/089/018 (28 töflur) EU/2/08/089/019 (70 töflur)

17. LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM GERÐ/TEGUND: Þynna

1. HEITI DÝRALYFS

Onsior 5 mg töflur handa hundum

Onsior 10 mg töflur handa hundum

Onsior 20 mg töflur handa hundum

Onsior 40 mg töflur handa hundum

Robenacoxib

2. HEITI MARKAÐSLEYFISHAFA

Elanco Europe Ltd.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

4. LOTUNÚMER

Lot {númer}

5. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM GERÐ/TEGUND: Pappaaskja

1. HEITI DÝRALYFS

Onsior 20 mg/ml stungulyf, lausn handa köttum og hundum Robenacoxib

2. VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

20 mg/ml Robenacoxib

3. LYFJAFORM

Stungulyf, lausn

4. PAKKNINGASTÆRÐ

20 ml

5. DÝRATEGUND(IR)

Kettir og hundar

6. ÁBENDING(AR)

Á ekki við.

7. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við.

9. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10. FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

Þegar umbúðir hafa verið rofnar skal nota lyfið innan 28 sólarhringa fyrir...

11. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C - 8°C). Geymið hettuglasið í ytri öskju.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: lesið fylgiseðilinn.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR VARÐANDI AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14. VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15. HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

Bretland

16. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/08/089/020

17. LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM GERÐ/TEGUND: Glerhettuglas

1. HEITI DÝRALYFS

Onsior 20 mg/ml stungulyf, lausn handa köttum og hundum

Robenacoxib

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

20 mg/ml

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

20 ml

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

s.c.

5.BIÐTÍMI VEGNA AFURÐANÝTINGAR

Á ekki við.

6.LOTUNÚMER

Lot {númer}

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

Þegar umbúðir hafa verið rofnar skal nota lyfið fyrir...

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

Athugasemdir