Osurnia (terbinafine /florfenicol / betamethasone...) – áletranir - QS02CA90

Updated on site: 09-Feb-2018

Nafn lyfs: Osurnia
ATC: QS02CA90
Efni: terbinafine /florfenicol / betamethasone acetate
Framleiðandi: Elanco Europe Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Pappaaskja

1.HEITI DÝRALYFS

OSURNIA eyrnahlaup fyrir hunda

Terbínafín/florfenicol/betametasonacetat

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI

1 túpa: 10 mg terbínafín, 10 mg florfenicol, 1 mg betametasonacetat

3.LYFJAFORM

Eyrnahlaup

4.PAKKNINGASTÆRÐ

2 túpur

12 túpur

20 túpur

40 túpur

5.DÝRATEGUND(IR)

Hundar

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í eyru

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðilinn.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

Bretland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/14/170/0001 (2 túpur)

EU/2/14/170/0002 (12 túpur)

EU/2/14/170/0003 (20 túpur)

EU/2/14/170/0004 (40 túpur)

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM

Túpa

1. HEITI DÝRALYFS

OSURNIA eyrnahlaup handa hundum

terbinafinum, florfenicolum, betamethasoni acetas (Latin)

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

10 mg terbínafín, 10 mg florfenicol, 1 mg betametasonacetat

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

1 skammtur

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í eyra

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

6.LOTUNÚMER

Lot

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

(Vísað í mynd af hundi í kafla 1)

Athugasemdir