Oxyglobin (haemoglobin glutamer-200 (bovine)) – áletranir - QB05AA90

Updated on site: 09-Feb-2018

Nafn lyfs: Oxyglobin
ATC: QB05AA90
Efni: haemoglobin glutamer-200 (bovine)
Framleiðandi: OPK Biotech Netherlands BV

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

1.HEITI DÝRALYFS

Oxýglóbín 130 mg/ml innrennslislyf, lausn fyrir hunda.

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Hemóglóbín glútamer-200 (úr nautgripum) – 130 mg/ml

3.LYFJAFORM

Innrennslislyf, lausn

4.PAKKNINGASTÆRÐ

60 ml innrennslispoki

125 ml innrennslispoki

5.DÝRATEGUND(IR)

Hundar

6.ÁBENDING(AR)

Oxýglóbín veitir hundum súrefnisstuðning og bætir klínísk einkenni blóðleysis í a.m.k. 24 klst., án tillits til þess um hvaða undirliggjandi sjúkdóm er að ræða.

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Oxýglóbín er ætlað fyrir staka inngjöf með innrennsli í æð.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Ekki hita í örbylgjuofni. Ekki yfirhita > 37° C.

Of mikill hraði við inngjöf (>10 ml/kg/klst.) getur valdið of miklu álagi á blóðrásarkerfið.

10.FYRNINGARDAGSETNING

<EXP {mánuður/ár}>

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30° C. Má ekki frjósa. Notið innan 24 klukkustunda eftir að umbúðir hafa verið rofnar.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR À ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Farga skal öllum ónotuðum dýralyfjum eða úrgangi vegna dýralyfja í samræmi við gildandi reglur.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf - lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

OPK Biotech Netherlands BV Teleportboulevard 140 1043EJ

Amsterdam Hollandi

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/99/015/003 60 ml

EU/2/99/015/004 125 ml

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

<Lotunr.> <Lot> {númer}

Athugasemdir