Icelandic
Veldu tungumál

Porcilis Pesti (Classical Swine Fever Virus (CSFV) -E2...) – áletranir - QI09AD04

Updated on site: 09-Feb-2018

Nafn lyfs: Porcilis Pesti
ATC: QI09AD04
Efni: Classical Swine Fever Virus (CSFV) -E2 subunit antigen
Framleiðandi: Intervet International BV

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 50 ml flaska / 100 ml flaska / 250 ml flaska

1.HEITI DÝRALYFS

Porcilis Pesti stungulyf, fleyti handa svínum

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Hver 2 ml skammtur: 120 Elisa-einingar svínapestarveiru-E2 mótefnavaki. Fljótandi paraffín: 941,4 mg

3.LYFJAFORM

Stungulyf, fleyti

4.PAKKNINGASTÆRÐ

50 ml (25 skammtar) – 100 ml (50 skammtar) – 250 ml (125 skammtar)

5.DÝRATEGUND(IR)

Svín

6.ÁBENDING(AR)

Bóluefni gegn svínapest (CSF)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

i.m. inndæling á 2 ml

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími fyrir afurðarnýtingu - Núll dagar

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Inndæling fyrir slysni er hættuleg

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

Þegar umbúðir hafa verið rofnar skal nota lyfið innan 3 klst.

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2 C - 8 C). Má ekki frjósa.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Farga skal öllum ónotuðum dýralyfjum eða úrgangi vegna dýralyfja í samræmi við gildandi reglur.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf – lyfseðilsskylt

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Intervet International B.V.

NL-5831 AN Boxmeer

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/99/016/001 - EU/2/99/016/006

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM

{50ml/100ml/250ml }

1. HEITI DÝRALYFS

Porcilis Pesti stungulyf, fleyti handa svínum

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

120 Elisaeiningar svínapestarveiru-E2 mótefnavaki/2ml.

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

50 ml (25 skammtar) – 100 ml (50 skammtar) – 250 ml (125 skammtar)

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

i.m. inndæling

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími: Núll dagar

6.LOTUNÚMER

Lot {númer}

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

Þegar umbúðir hafa verið rofnar skal nota lyfið innan 3 klst.

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

Athugasemdir