ProteqFlu (iInfluenza A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant...) – áletranir - QI05AD02

Updated on site: 09-Feb-2018

Nafn lyfs: ProteqFlu
ATC: QI05AD02
Efni: iInfluenza A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP2242) and influenza A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP3011)
Framleiðandi: Merial

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Ytri umbúðir fyrir 10 skammta: 10 hettuglös með 1 skammti

1.HEITI DÝRALYFS

ProteqFlu

Stungulyf, dreifa handa hestum.

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Hver 1 ml skammtur inniheldur:

 

Virk innihaldsefni:

 

 

Influenza A/ eq/Ohio/03 [H3N8

] (vCP2242)...............................................................

≥ 5,3 log10 FAID50

Influenza A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] (vCP3011)....................................................

≥ 5,3 log10 FAID50

Ónæmisglæðir:

 

 

Carbomer...........................................................................................................................................

 

4 mg.

 

 

 

 

3.

LYFJAFORM

 

 

Stungulyf, dreifa

4.PAKKNINGASTÆRÐ

10x1 ml (10 skammtar).

5.DÝRATEGUND(IR)

Hestar.

6.ÁBENDING(AR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í vöðva.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími: Núll dagar.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

Notið strax eftir að pakkning hefur verið rofin.

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli (2 °C-8 °C). Má ekki frjósa. Verjið gegn ljósi.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf - Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

MERIAL

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

FRAKKLAND

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/03/037/005

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM

Hettuglas

1. HEITI DÝRALYFS

ProteqFlu

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

1 skammtur

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í vöðva

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími: Núll dagar.

6.LOTUNÚMER

Lot

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

Athugasemdir