Icelandic
Veldu tungumál

Purevax RCP (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – áletranir - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Nafn lyfs: Purevax RCP
ATC: QI06AH
Efni: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) / attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Framleiðandi: Merial
IcelandicIcelandic
Annað tungumál

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Pakkningar með 10 flöskum af frostþurrkuðu lyfi og 10 flöskum af leysi.

Pakkningar með 50 flöskum af frostþurrkuðu lyfi og 50 flöskum af leysi.

1.HEITI DÝRALYFS

Purevax RCP frostþurrkað stungulyf og leysir, dreifa.

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

 

Hver 1 ml skammtur inniheldur:

≥ 104,9

 

 

FHV (F2 stofn) ..................................................................................................................

CCID50

 

FCV (431 og G1 stofnar)........................................................................................ .

≥ 2,0 ELISA einingar

FPV (PLI IV)....................................................................................................................

≥ 103,5

CCID50

 

 

 

 

 

 

 

3.

LYFJAFORM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frostþurrkað stungulyf og leysir, dreifa

 

 

 

 

 

 

 

4.

PAKKNINGASTÆRÐ

 

 

 

Frostþurrkað lyf (10x1 skammtur) + leysir (10x1 ml)

 

 

 

Frostþurrkað lyf (50x1 skammtur) + leysir (50x1 ml)

 

 

 

5.DÝRATEGUND(IR)

Kettir.

6.ÁBENDING(AR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

Eftir blöndun skal lyfið notað strax.

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli

Verjið gegn ljósi.

Má ekki frjósa.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14. VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRAKKLAND

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/04/052/001 Frostþurrkað lyf (10 flöskur með 1 skammti) + leysir (10 flöskur með 1 ml) EU/2/04/052/002 Frostþurrkað lyf (50 flöskur með 1 skammti) + leysir (50 flöskur með 1 ml)

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM

Flaska með frostþurrkuðu lyfi

1. HEITI DÝRALYFS

Purevax RCP

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

3. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

1 skammtur

4. ÍKOMULEIÐ(IR)

s.c.

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

6.LOTUNÚMER

Lot

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM

Flaska með leysi

1. HEITI DÝRALYFS

Purevax RCP leysir

2. MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

3. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

1 skammtur

4. ÍKOMULEIÐ(IR)

s.c.

5. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

6. LOTUNÚMER

Lot

7. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

8. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Athugasemdir